Skoči do osrednje vsebine

vodstvo

Vodstvo fakultete sestavljajo dekan, prodekani in tajnik fakultete.

Fakulteta ima štiri prodekane, in sicer:
prodekana za izobraževalno dejavnost,
prodekana za znanstveno-raziskovalno dejavnost,
prodekana za mednarodno sodelovanje,
prodekana za študentska vprašanja.

Prvi trije prodekani so iz vrst visokošolskih učiteljev, četrti je iz vrst uspešnih študentov.

PRODEKANI

Pavlakovic Barbara 0051
doc. dr. Barbara Pavlakovič Farrell
V. d. prodekana za izobraževalno dejavnost 
barbara.pavlakovic@um.si
Tina Šegota
izr. prof. ddr. Tina Šegota
V. d. prodekana za znanstevno-raziskovalno dejavnost
tina.segota@um.si
Enki Ft Brezice Final Portreti Web 023
doc. dr. Tomi Špindler
V. d. prodekana za mednarodno sodelovanje
tomi.spindler@um.si
Lana Vogrinc
Lana Vogrinc
Prodekanica za študentska vprašanja
lana.vogrinc@student.um.si

organi fakultete

SENAT
AKADEMSKI ZBOR
POSLOVODNI ODBOR
DEKAN
Študentski svet
Senat FT je strokovni organ fakultete, ki ga sestavljajo visokošolski učitelji in znanstveni delavci, ki so zaposleni na Univerzi v Mariboru, ter študenti. Senat je sestavljen iz 12 članov; 8 članov iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev, 3 člani iz vrst študentov in dekan, ki je član senata po funkciji.

Člani senata:

izr. prof. dr. Marjetka Rangus, predsednica
red. prof. dr. Boštjan Brumen
doc. dr. Barbara Pavlakovič Farrell
izr. prof. dr. Maja Turnšek
doc. dr. Maja Borlinič Gačnik
doc. dr. Mojca Kompara Lukančič
pred. dr. Biljana Božinovski
doc. dr. Andreja Trdina
doc. dr. Milica Rančić Demir
Gea Župevc, študentka
Almaida Mizić, študentka
Nina Zorko, študentka

KOMISIJE

Za obravnavanje in proučevanje vprašanj ter dajanje mnenj, predlogov in stališč z delovnega področja senata FT ima le-ta naslednje stalne komisije senata:

Komisija za študijske zadeve:

doc. dr. Barbara Pavlakovič Farrell, predsednica
doc. dr. Boris Prevolšek, član
izr. prof. dr. Maja Turnšek, članica
red. prof. dr. Mitja Gorenak, član
izr. prof. dr. Marko Koščak, član
Patricija Zorič, članica študentka
Lana Vogrinc, članica študentka

Komisija za doktorski študij:

red. prof. dr. Boštjan Brumen (vodja ŠP 3.stopnje)
red. prof. dr. Mitja Gorenak, član
izr. prof. dr. Maja Turnšek, članica

KOMISIJA ZA ETIKO RAZISKOVANJA IN PUBLICIRANJA:

izr. prof. dr. Mladen Knežević, predsednik
izr. prof. dr. Marko Koščak, član
doc. dr. Milica Rančič Demir, članica
doc. dr. Tomi Špindler, član
Vedad Abdagić, član študent

Komisija za znanstveno raziskovalne  zadeve in habilitacije:

izr. prof. ddr. Tina Šegota, predsednica
red. prof. dr. Boštjan Brumen, član
doc. dr. Maja Borlinič Gačnik, članica
red. prof. dr. Mitja Gorenak, član
izr. prof. dr. Maja Turnšek, članica
Mihaela Franjić, članica študentka
Kaja Šetinc, članica, študentka

KomisijA za mednarodno sodelovanje:

doc. dr. Tomi Špindler, predsednik
prof. dr. Boštjan Brumen, član
izr. prof. dr. Jasna Potočnik Topler, članica
doc. dr. Gregor Jagodič, član
doc. dr. Boris Prevolšek, član
Vedad Abdagić, član študent
Lana Vogrinc, članica študentka

Komisija za zaključna dela:

doc. dr. Andreja Trdina, predsednica
doc. dr. Boris Prevolšek, član
izr. prof. dr. Marko Koščak, član
izr. prof. ddr. Tina Šegota, članica
doc. dr. Milica Rančić Demir, članica
asist. Katja Kokot, članica
asist. Nadja Mlakar, članica

Komisija za kakovost:

izr. prof. dr. Jasna Potočnik Topler, predsednica
doc. dr. Boris Prevolšek, namestnik predsednice
izr. prof. dr. Marko Koščak, član
doc. dr. Andreja Trdina, članica
asist. Nejc Pozvek, član
asist. dr. Jerneja Šavrič, članica 
Mateja Kuntarič, članica 
Ema Omahen, članica študentka
Antonija Klokočovnik, članica študentka

Komisija za založniško dejavnost:

izr. prof. dr. Jasna Potočnik Topler, predsednica
izr. prof. dr. Maja Turnšek, članica
izr. prof. dr. Marko Koščak, član
izr. prof. ddr. Tina Šegota, članica
doc. dr. Barbara Pavlakovič, članica
AKADEMSKI ZBOR
Akademski zbor (AZ) je najvišji organ fakultete, ki deluje na temelju akademske svobode ter demokratičnega izražanja mnenj in stališč svojih članov.

Sestavljajo ga vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci ter predstavniki študentov, ki jih izvoli Študentski svet FT, tako da je njihovo število najmanj ena petina članov akademskega zbora. 

Pri delu AZ sodelujejo tudi drugi delavci FT, in sicer tako, da je njihovo število najmanj ena petina članov AZ.
Formalne pristojnosti akademskega zbora so:
volitve članov senata fakultete;
vodenje izbirnega postopka kandidatov za dekana, ki jih predlaga senatu fakultete;
obravnavanje in sprejem programa razvoja članice;
obravnavanje poročila o delu članice ter dajanje predlogov in pobud senatu članice;
opravljanje drugih nalog, ki jih določa Statut Univerze v Mariboru oziroma zakonodaja.

Predsednik AZ: izr. prof. dr. Marko Koščak
Namestnica predsednika AZ: izr. prof. dr. Jasna Potočnik Topler

POSLOVODNI ODBOR

Poslovodni odbor fakultete nadzira poslovanje članice v zadevah materialne narave glede odločitev, ki jih sprejme dekan pri upravljanju in razpolaganju s sredstvi, ki jih fakulteta pridobiva v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.
Člani poslovodnega odbora: izr. prof. dr. Marjetka Rangus (dekanica), mag. Jožica Vučajnk (tajnik fakultete), Lana Vogrinc (v.d. prodekana za študentska vprašanja), izr. prof. dr. Jasna Potočnik Topler, Maja Zorčič.

DEKAN

Dekan je strokovni vodja fakultete.

Zastopa, vodi in predstavlja FT ter odloča o njenem poslovanju. Organizira, vodi in usklajuje izobraževalno, znanstveno-raziskovalno in drugo delo, skrbi za zakonitost dela, za finančno poslovanje članice, sklicuje seje senata. 
Odloča o delovnih razmerjih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom, drugimi predpisi, Statutom in drugimi splošnimi akti univerze. Za svoje delo odgovarja rektorju, Senatu FT in Akademskemu zboru FT. Dekana imenuje rektor univerze na predlog senata članice za dobo štirih let.  

Dekanica: 
izr. prof. dr. Marjetka Rangus (mandat: 8. 7. 2023 do 7. 7. 2027)

ŠTUDENTSKI SVET

Za obravnavanje in sklepanje o vprašanjih s študijskega področja, ki so pomembna za študente, ima FT Študentski svet. Študentski svet FT sestavljajo predsedniki vsakega letnika in po en član vsakega sveta letnika oz. sveta absolventov in sveta podiplomskih študentov, ki ga ti izvolijo izmed svojih članov. 
Mandatna doba članov Študentskega sveta članice univerze in mandatna doba študentov, ki jih voli ali imenuje Študentski svet članice, traja eno leto. 

Prodekan študent je član Študentskega sveta po svojem položaju.

strokovne službe

Strokovne službe FT izvajajo in opravljajo upravno-administrativne, finančno-gospodarske in strokovno-tehnične naloge ter nudijo podporo pedagoški in raziskovalni dejavnosti fakultete.

TAJNIŠTVO mag. Jožica Vučajnk
Tajnik članice


Katja Kuzman 
Tajnica vodstva članice


Jan Škofljanc
Tehnični sodelavec (NOO projekti)

+386 70 916 501
jan.skofljanc1@um.si

CENTER ZA ŠTUDENTSKE IN ŠTUDIJSKE ZADEVE TER MEDNARODNO SODELOVANJE


Janja Lupšina
Vodja centra


Tanja Druks Ralinovski
Strokovna sodelavka (za redni študij)


Klara Pinterič
Strokovna sodelavka (za izredni študij)

CENTER ZA SPLOŠNE, PRAVNE IN KADROVSKE ZADEVE


Natalija Novšak Robida

Vodja centra


Tadeja Smukovič

Strokovna sodelavka (javna naročila)


Mateja Kuntarič

Strokovna sodelavka (promocija)


Nada Poslek Baršić

Čistilka

REFERAT ZA RAČUNOVODSKE IN FINANČNE ZADEVE


Maja Zorčič
Vodja referata

Jožica Cirnski Zofič 
Strokovna sodelavka (računovodstvo)

Martina Žokalj
Strokovna sodelavka (računovodstvo)

+386 8 205 40 14
martina.zokalj@um.si

CENTER ZA PODPORO PROJEKTOM,
PROJEKTNA PISARNA


asist. dr. Jerneja Šavrič

+386 8 205 70 69
jerneja.savric@um.si


Irena Lazanski
Strokovna sodelavka (projekti)

+386 8 205 70 69
irena.lazanski@um.si


Maja Štimec
Strokovna sodelavka (NOO projekti)

maja.stimec@um.si

KNJIŽNICA 


Rosvita Kocbek-Pavalec
Bibliotekarka

zaposleni

Pedagoški in raziskovalni sodelavci

strateški svet fakultete za turizem

Strateški svet je svetovalno telo Fakultete za turizem Univerze v Mariboru. Namen strateškega sveta je združevanje predstavnikov gospodarstva s predstavniki drugih organizacij na področju turizma ter raziskovalcev in pedagogov. Predstavlja deležnike na področju oblikovanja kadra na strokovnem področju, ki svetujejo fakulteti pri oblikovanju študijskih programov – ciljev, kompetenc in učnih izidov, ki ustrezajo potrebam delovnih mest na strokovnem področju.
Strateški svet predstavlja naše zaupnike, ki pomagajo fakulteti z analizami trga in potreb zaposlovanja, zaznavanjem problemov in identifikacijo tem za raziskovanje (npr. za zaključna dela in projekte), sodelujejo pri praktičnem usposabljanju, projektnih prijavah, oblikovanju različnih programov in delavnic, zagotavljajo strokovne predavatelje, reference idr.
Strateški svet Fakultete za turizem sestavljajo:

Zavod za turizem Maribor-Pohorje
ga. Alenka Mokrovič Pogačar, pomočnica direktorja prodaje in marketinga, Terme Čatež d. d.
ga. Ana Praprotnik, direktorica marketinga, Sava Turizem d. d.
g. Matej Knaus, predsednik Zveze turističnih agencij Slovenije
g. Ivan Molan, župan Občine Brežice
Logotip Sava Hotels & Resorts
Logotip Maribor Pohorje
Logotip ZTAS
Logotip Občina Brežice
Logotip Terme Čatež
Vrni se na vrh strani
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram