vodstvo

Vodstvo fakultete sestavljajo dekan, prodekani in tajnik fakultete.

Fakulteta ima pet prodekanov, in sicer:
prodekana za izobraževalno dejavnost,
prodekana za znanstveno-raziskovalno dejavnost,
prodekana za mednarodno sodelovanje,
prodekana za sodelovanje z gospodarstvom in
prodekana za študentska vprašanja.

Prvi štirje prodekani so iz vrst visokošolskih učiteljev, peti je iz vrst uspešnih študentov.

PRODEKANI

izr. prof. dr. Marjetka Rangus
Prodekanica za izobraževalno dejavnost
marjetka.rangus@um.si
izr. prof. dr. Maja Turnšek
Prodekanica za znanstveno-raziskovalno dejavnost
maja.turnsek@um.si
red. prof. dr. Mitja Gorenak
Prodekan za mednarodno sodelovanje
mitja.gorenak@um.si
Tanja Lešnik Štuhec_spletna_modra
doc. dr. Tanja Lešnik Štuhec
Prodekanica za sodelovanje z gospodarstvom
tanja.lesnik@um.si
Avatar_F
Lana Vogrinc
Vršilka dolžnosti prodekana za študentska vprašanja
lana.vogrinc@student.um.si

organi fakultete

SENAT
AKADEMSKI ZBOR
POSLOVODNI ODBOR
DEKAN
Študentski svet
Senat FT je strokovni organ fakultete, ki ga sestavljajo visokošolski učitelji in znanstveni delavci, ki so zaposleni na Univerzi v Mariboru, ter študenti. Senat je sestavljen iz 12 članov; 8 članov iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev, 3 člani iz vrst študentov in dekan, ki je član senata po funkciji.

Člani senata:

red. prof. dr. Boštjan Brumen, predsednik
izr. prof. dr. Marjetka Rangus
doc. dr. Barbara Pavlakovič
izr. prof. dr. Maja Turnšek
doc. dr. Maja Borlinič Gačnik
doc. dr. Mojca Kompara Lukančič
pred. dr. Biljana Božinovski
doc. dr. Andreja Trdina
Gea Župevc, študentka
Almaida Mizić, študentka
Nina Zorko, študentka

KOMISIJE

Za obravnavanje in proučevanje vprašanj ter dajanje mnenj, predlogov in stališč z delovnega področja senata FT ima le-ta naslednje stalne komisije senata:

Komisija za študijske zadeve:

izr. prof. dr. Marjetka Rangus, predsednica
doc. dr. Boris Prevolšek, član
izr. prof. dr. Mitja Gorenak, član
izr. prof. dr. Maja Turnšek, članica
izr. prof. dr. Marko Koščak, član
Iza Hana Šobar Maslarič, članica
Lana Vogrinec, študentka, članica

Komisija za doktorski študij:

red. prof. dr. Boštjan Brumen (vodja ŠP 3.stopnje)
izr. prof. dr. Mitja Gorenak, član
izr. prof. dr. Maja Turnšek, članica

Komisija za znanstveno raziskovalne  zadeve in habilitacije:

izr. prof. dr. Maja Turnšek, predsednica
red. prof. dr. Boštjan Brumen, član
izr. prof. dr. Tina Šegota, članica
doc. dr. Maja Borlinič Gačnik, članica
doc. dr. Barbara Pavlakovič, članica
Mihaela Franjić, študentka, članica
Kaja Šetinc, študentka, članica

KomisijA za mednarodno sodelovanje:

red. prof. dr. Mitja Gorenak, predsednik
prof. dr. Boštjan Brumen, član
izr. prof. dr. Jasna Potočnik Topler, članica
doc. dr. Gregor Jagodič, član
doc. dr. Boris Prevolšek, član
Aida Babajić, študentka, članica
Klara Liza Schulz, študentka, članica

Komisija za zaključna dela:

doc. dr. Andreja Trdina, predsednica
doc. dr. Boris Prevolšek, član
izr. prof. dr. Marko Koščak, član
izr. prof. dr. Tina Šegota, članica
doc. dr. Milica Rančić Demir, članica
asist. Katja Kokot, članica
asist. Nadja Mlakar, članica

Komisija za kakovost:

doc. dr. Barbara Pavlakovič, predsednica
izr. prof. dr. Marko Koščak, namestnik predsednice
doc. dr. Boris Prevolšek, član
doc. dr. Andreja Trdina, članica
asist. Nejc Pozvek, član
asist. dr. Jerneja Šavrič, članica 
Mateja Kuntarič, članica 
Laura Lupše, študentka, članica
Maruša Rau, študentka, članica
AKADEMSKI ZBOR
Akademski zbor (AZ) je najvišji organ fakultete, ki deluje na temelju akademske svobode ter demokratičnega izražanja mnenj in stališč svojih članov.

Sestavljajo ga vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci ter predstavniki študentov, ki jih izvoli Študentski svet FT, tako da je njihovo število najmanj ena petina članov akademskega zbora. 

Pri delu AZ sodelujejo tudi drugi delavci FT, in sicer tako, da je njihovo število najmanj ena petina članov AZ.
Formalne pristojnosti akademskega zbora so:
volitve članov senata fakultete;
vodenje izbirnega postopka kandidatov za dekana, ki jih predlaga senatu fakultete;
obravnavanje in sprejem programa razvoja članice;
obravnavanje poročila o delu članice ter dajanje predlogov in pobud senatu članice;
opravljanje drugih nalog, ki jih določa Statut Univerze v Mariboru oziroma zakonodaja.

Predsednik AZ: izr. prof. dr. Marko Koščak
Namestnica predsednika AZ: izr. prof. dr. Jasna Potočnik Topler

POSLOVODNI ODBOR

Poslovodni odbor fakultete nadzira poslovanje članice v zadevah materialne narave glede odločitev, ki jih sprejme dekan pri upravljanju in razpolaganju s sredstvi, ki jih fakulteta pridobiva v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.
Člani poslovodnega odbora: prof. dr. Boštjan Brumen (dekan), mag. Jožica Vučajnk (tajnik fakultete), Lana Vogrinc (v.d. prodekana za študentska vprašanja), izr. prof. dr. Jasna Potočnik Topler, Maja Zorčič.

DEKAN

Dekan je strokovni vodja fakultete.

Zastopa, vodi in predstavlja FT ter odloča o njenem poslovanju. Organizira, vodi in usklajuje izobraževalno, znanstveno-raziskovalno in drugo delo, skrbi za zakonitost dela, za finančno poslovanje članice, sklicuje seje senata. 
Odloča o delovnih razmerjih in opravlja druge naloge v skladu z zakonom, drugimi predpisi, Statutom in drugimi splošnimi akti univerze. Za svoje delo odgovarja rektorju, Senatu FT in Akademskemu zboru FT. Dekana imenuje rektor univerze na predlog senata članice za dobo štirih let.  Dekan: 
prof. dr. Boštjan Brumen (mandat: 8. 7. 2019 do 7. 7. 2023)

ŠTUDENTSKI SVET

Za obravnavanje in sklepanje o vprašanjih s študijskega področja, ki so pomembna za študente, ima FT Študentski svet. Študentski svet FT sestavljajo predsedniki vsakega letnika in po en član vsakega sveta letnika oz. sveta absolventov in sveta podiplomskih študentov, ki ga ti izvolijo izmed svojih članov. 
Mandatna doba članov Študentskega sveta članice univerze in mandatna doba študentov, ki jih voli ali imenuje Študentski svet članice, traja eno leto. 

Prodekan študent je član Študentskega sveta po svojem položaju.

strokovne službe

Strokovne službe FT izvajajo in opravljajo upravno-administrativne, finančno-gospodarske in strokovno-tehnične naloge ter nudijo podporo pedagoški in raziskovalni dejavnosti fakultete.

TAJNIŠTVO 


mag. Jožica Vučajnk
Tajnik članice


Katja Kuzman 
Tajnica vodstva članice


Jan Škofljanc
Tehnični sodelavec (NOO projekti)

+386 70 916 501
jan.skofljanc1@um.si

REFERAT ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE


Janja Lupšina
Vodja referata


Tanja Druks Ralinovski
Strokovna sodelavka (za redni študij)


Klara Pinterič
Strokovna sodelavka (za izredni študij)

REFERAT ZA SPLOŠNE ZADEVE


Natalija Novšak Robida

Vodja referata


Tadeja Smukovič

Strokovna sodelavka (javna naročila)


Mateja Kuntarič

Strokovna sodelavka (promocija)


Nada Poslek Baršić

Čistilka

FINANČNO RAČUNOVODSKA SLUŽBA


Maja Zorčič
Strokovna sodelavka (finance)

Jožica Cirnski Zofič 
Strokovna sodelavka (računovodstvo)

Martina Žokalj
Strokovna sodelavka (računovodstvo)

+386 8 205 40 14
martina.zokalj@um.si

INŠTITUT ZA TURIZEM


dr. Jerneja Šavrič
Strokovna sodelavka (projekti)

+386 8 205 70 69
jerneja.savric@um.si


Irena Lazanski
Strokovna sodelavka (projekti)

+386 8 205 70 69
irena.lazanski@um.si


Hana Ćosić
Strokovna sodelavka 

+386 8 205 40 18
hana.cosic@um.si


Maja Štimec
Strokovna sodelavka (NOO projekti)

maja.stimec@um.si

KNJIŽNICA 


Rosvita Kocbek-Pavalec
Bibliotekarka

zaposleni

Pedagoški in raziskovalni sodelavci

strateški svet fakultete za turizem

Strateški svet je svetovalno telo Fakultete za turizem Univerze v Mariboru. Namen strateškega sveta je združevanje predstavnikov gospodarstva s predstavniki drugih organizacij na področju turizma ter raziskovalcev in pedagogov. Predstavlja deležnike na področju oblikovanja kadra na strokovnem področju, ki svetujejo fakulteti pri oblikovanju študijskih programov – ciljev, kompetenc in učnih izidov, ki ustrezajo potrebam delovnih mest na strokovnem področju.
Strateški svet predstavlja naše zaupnike, ki pomagajo fakulteti z analizami trga in potreb zaposlovanja, zaznavanjem problemov in identifikacijo tem za raziskovanje (npr. za zaključna dela in projekte), sodelujejo pri praktičnem usposabljanju, projektnih prijavah, oblikovanju različnih programov in delavnic, zagotavljajo strokovne predavatelje, reference idr.
Strateški svet Fakultete za turizem sestavljajo:

Zavod za turizem Maribor-Pohorje
ga. Alenka Mokrovič Pogačar, pomočnica direktorja prodaje in marketinga, Terme Čatež d. d.
ga. Ana Praprotnik, direktorica marketinga, Sava Turizem d. d.
g. Matej Knaus, predsednik Zveze turističnih agencij Slovenije
g. Ivan Molan, župan Občine Brežice
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram