Skoči do osrednje vsebine

urnik in študijski koledar

URNIK

Obveščamo vas, da je objavljen urnik za tekoče študijsko leto za vse študijske programe. Urnik se nahaja na spletnih naslovih:

URNIK
MOJ PORTAL UM

Urnik se lahko dnevno spreminja, zato vas prosimo za redno spremljanje. Če bo sprememba urnika nastala v naslednjih dveh dneh (48 urah), boste obvestilo o spremembi prejeli na študentski e-naslov, objavljeno pa bo tudi med obvestili za študente na spletni strani. Če se bo urnik spremenil kasneje, bo sprememba objavljena le v urniku.

ŠTUDIJSKI KOLEDAR

Vpogled v potrjen študijski koledar Univerze v Mariboru za tekoče študijsko leto:
ŠTUDIJSKI KOLEDAR 2023/24

MOJ PORTAL UM

Obveščamo vas, da je nadgrajena aplikacija Moj portal UM za študente (prikaz urnikov za predavanja in vaje, rokov za plačilo računov in urnika prijav na izpite-prijavnic). Študenti se lahko naročite tudi na prejemanje potisnih sporočil aplikacije Moj portal UM.

MOJ PORTAL UM

LOKACIJA PREDAVANJ

Predavanja potekajo na treh različnih lokacijah v Brežicah (v stavbi fakultete, v predavalnicah Gimnazije Brežice in Mladinskega centra Brežice).

izpiti

Preverjanje in ocenjevanje znanja na študijskih programih 1., 2. in 3. stopnje študija ureja Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru.

PRAVILNIK O PREVERJANJU IN OCENJEVANJU ZNANJA NA UNIVERZI V MARIBORU

Termini izpitov v tekočem študijskem letu bodo za vse študijske programe javno objavljeni v spletnem portalu AIPS.

AIPS
Navodilo glede izvajanja predrokov in glede možnosti razpisovanja predrokov.

NAVODILO izvajanje PREDROKI (sklep 7)
RAZPISOVANJE PREDROKOV (sklep 3)

IZPITNA OBDOBJA V TEKOČEM ŠTUDIJSKEM LETU:

Zimsko izpitno obdobje 29. 1.–23. 2. 2024
Poletno izpitno obdobje 17. 6.–12. 7. 2024
Jesensko izpitno obdobje 12. 8.–6. 9. 2024


Postopek prijave na izpit
Na izpit se prijavite elektronsko na portalu AIPS.

AIPS

Rok prijave je najkasneje 8 dni pred izpitnim rokom. Izpit lahko opravljajo samo študenti, ki izpolnjujejo pogoje za pristop k izpitu.

Prijava na portalu AIPS je možna med 3. in 24. uro, 365 dni na leto. Zaradi redne izdelave varnostnih kopij podatkov elektronska prijava med 24. in 3. uro zjutraj ni mogoča. V primeru težav se obrnite na IKT koordinatorja (skrbnik.ft@um.si).

BELEŽENJE OCEN V AIPS-u

Pozitivne ocene se beležijo v zavihku OBVEZNOSTI negativne pa v zavihku PRIJAVNICE:
Odjava od izpita
Študenti se lahko od izpita odjavite na portalu AIPS najkasneje 2 dni pred izpitom. Če se študent ne udeleži izpita, na katerega je prijavljen, se na naslednji izpitni rok ne more prijaviti.
Priznavanje izpita
Priznanje izpitov se ureja po postopkih in merilih, ki jih predpisuje Pravilnik o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru.
PRAVILNIK O PRIZNANJU ZNANJ IN SPRETNOSTI
vloga za priznavanje znanj in spretnosti

Postopek ugotavljanja, preverjanja in priznavanja znanj in spretnosti se začne na osnovi vloge kandidata, ki v pristojnem referatu za študentske zadeve vloži vlogo za priznavanje. K obrazcu je potrebno priložiti veljaven učni načrt opravljenega predmeta ter originalno potrdilo o oceni, s katero je bil izpit opravljen.

Postopki se uporabljajo za kandidate, ki se vpisujejo na Univerzo v Mariboru, in za že vpisane študente, ki želijo, da se jim znanja upoštevajo kot del opravljene študijske obveznosti v obstoječem programu.

Stroške postopka postopka za priznavanje in uveljavljanje študijskih obveznosti plačajo kandidati na podlagi tarifnega dela cenika UM.
CENIK STORITEV UM ZA TEKOČE LETO
Postavka »Stroški postopka ugotavljanja in priznavanja znanj in spretnosti pred vpisom oz. med študijem« (po ceniku UM - 164,00 EUR) se zaračuna kandidatom/študentom, ki uveljavljajo priznavanje znanj in spretnosti iz naslova neformalnih znanj*, ki niso vnaprej dogovorjena med fakulteto in kandidatom/študentom. Vsem ostalim ciljnim skupinam se zaračunava prispevek »Izdaja sklepa o priznavanju učnih enot« (po ceniku UM - 18,10 EUR).

* Neformalno pridobljena so tista znanja in spretnosti, ki jih kandidati pridobijo v vzgojno-izobraževalnih in visokošolskih institucijah ali zunaj njih, izkazujejo pa jih s potrdili o usvojenem znanju ali veščinah (tečaji, delavnice, seminarji ipd.). Izobraževalne aktivnosti kandidatom ne dajejo javno veljavne stopnje izobrazbe ali kvalifikacije. V kategorijo neformalno pridobljenih znanj sodijo tudi znanja in spretnosti, pridobljena s priložnostnim učenjem, ki jih kandidati pridobijo na delovnem mestu, doma (samoizobraževanje, ljubiteljska dejavnost) in v vsakdanjem okolju, ter zajemajo vsa znanja, spretnosti in izkušnje, ki jih pridobijo v vsakdanjem življenju. Tako pridobljena znanja se izkazujejo s potrdili delodajalca, lastnimi izdelki ali osebnimi zapisi.


Vloge za priznavanje izpitov iz drugih fakultet za predmete zimskega semestra naj študenti vložijo do 15. 10. tekočega leta. Vloge za priznavanje aiz drugih fakultet za predmete letnega semestra naj študenti vložijo do 5. 3. tekočega leta. V nasprotnem primeru ne moremo zagotoviti, da bodo vloge obravnavane pravočasno.
Komisijski izpit
Študenti Univerze v Mariboru lahko posamezen izpit opravljajo največ šestkrat (6). Vendar pa se vsako 4., 5. in 6. opravljanje izpita šteje kot komisijski izpit, ki je plačljiv. Na komisijski izpit se študent prijavi na portalu AIPS najmanj 7 dni pred razpisanim rokom. Po datumu opravljanja izpita študent na dom prejme račun za plačilo komisijskega izpita po veljavnem ceniku.
Višanje ocene
Študenti lahko zvišujete oceno, pridobljeno pri posameznem predmetu. Če želite oceno zvišati v tekočem študijskem letu, ne potrebujete dovoljenja izvajalca predmeta. Če želite oceno zvišati kasneje, potrebujete ob prijavi na izpit soglasje izvajalca predmeta.

prijavnica na izpit
Opravljanje izpitov višjega letnika
Študenti ponavljalci lahko opravljajo izpite višjega letnika, ob pogoju, da so opravljene vse obveznosti tekočega letnika ter ob pisnem soglasju nosilca predmeta.
SKLEP KOMISIJE
Izpit pri (izbirnih) predmetih, ki se trenutno ne izvajajo
Študenti, ki so opravili pogoje za pristop k izpitu, predmet pa se ne izvaja več, lahko izpit opravljajo na redno razpisanih izpitnih rokih.

Študenti, ki pogojev za pristop k izpitu niso opravili (nimajo izpolnjenih predpisanih obveznosti na vajah oziroma predavanjih), predmet pa se ne izvaja več, lahko podajo Vlogo za zamenjavo izbirnega predmeta na Komisijo za študijske zadeve. Nov predmet si lahko izberejo med izbirnimi predmeti, ki se bodo izvajali v prihodnjem študijskem letu. Rok za oddajo prošenj je konec septembra.
Opravljanje izpitov za študente brez statusa
Na izpit se študent prijavi po enakem postopku kot prej (AIPS). Pristop k izpitu se plača skladno s cenikom UM (opravljanje izpita za osebe brez statusa: 33,50 EUR). UPN se izda po opravljeni storitvi (po izpitu). Za posamezno učno enoto, katere študent še nima opravljene, študent sam kontaktira izvajalca in se dogovori o opravljanju pogojev oziroma izpita.
Izpitni roki za učne enote, ki se v tekočem letu ne izvajajo več, so bili za tekoče študijsko leto razpisani že v zimskem semestru. Z izvajalci se lahko dogovorite tudi za dodaten rok–ta se določi na pisno pobudo enega ali več študentov.

status študenta

Veljavnost statusa
Status študenta za vse vpisane študente traja od 1. oktobra tekočega študijskega leta, do 30. septembra istega študijskega leta. To velja tudi za vse študente prve stopnje, ki v tekočem študijskem letu diplomirajo pred 30. 9.

Status študenta preneha:

študentu, ki zaključi študijski program prve stopnje, z iztekom študijskega leta, v katerem je zaključil študij;
študentu, ki zaključi študijski program druge stopnje;
študentu, ki zaključi študijski program tretje stopnje;
če študent ne zaključi študija na študijskem programu prve ali druge stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra;
če študent ne zaključi študija druge stopnje po enovitem magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra;
če študent ne zaključi podiplomskega študija tretje stopnje v ustreznem, s statutom predpisanem roku;
če se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester;
če se izpiše;
če je bil izključen.
Ne glede na četrto alinejo prejšnjega odstavka študentu status preneha ob zaključku zadnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer. V primerih iz četrte, pete in sedme alineje se študentu iz upravičenih razlogov status študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto. Študenti, ki v času študija postanejo starši, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka.

Vpis v višji letnik

KDAJ - elektronski vpis bo mogoč od 15. avgusta do 27. septembra 2023. Vašo dokumentacijo moramo v referat prejeti najkasneje do najkasneje 27. septembra 2023, do 10. ure.

KAKO - vpis v višji letnik in ponovni vpis v isti letnik bo potekal po pošti.

POGOJI - za napredovanje v višji letnik in ponavljanje letnika so navedeni na spletni strani pod vašim študijskim programom (VS, UN in MAG) pod zavihkom pogoji za napredovanje.

Postopek

a) VPIS V VIŠJI LETNIK (za vse, ki izpolnjujejo pogoje)

Ko imate izpolnjene vse pogoje za vpis, se elektronsko vpišete na portalu AIPS.
Izpolnjen VPISNI LIST natisnete in ga podpišete povsod, kjer je to potrebno. V primeru, da vpisnega lista ne podpišete, je vaš vpis neveljaven.
OBVEZNA PRILOGA: Potrdilo o opravljenem tečaju slovenskega jezika (min 90 ur)–priložijo tuji študenti pred vpisom v 2. letnik študijskega programa.
Vso dokumentacijo s priporočeno pošiljko pošljete na naslov: Univerza v Mariboru Fakulteta za turizem, Cesta prvih borcev 36, 8250 Brežice, s pripisom »Za vpis v višji letnik«. Pošljite tudi študentsko izkaznico, da vam nalepimo hologramsko nalepko za novo študijsko leto. Izkaznico vam nato pošljemo skupaj s potrdili nazaj po pošti.
V kolikor prejeta dokumentacija ne bo popolna, boste na študentski e-naslov prejeli poziv na dopolnitev prilog.

Po vpisu boste na domači naslov prejeli UPN za plačilo stroškov vpisnine in 4 izvode potrdil o vpisu. Cenik za tekoče študijsko leto najdete na spletni strani FT. Vpisne stroške poravnate po prejetju plačilnega naloga.


V primeru, da potrebujete potrdilo o opravljenih izpitih, ga lahko prav tako naročite na portalu AIPS.

b) IZJEMNE ODOBRITVE VPISA ŠTUDENTA V VIŠJI LETNIK

Študenti, ki ne boste imeli opravljenih vseh obveznosti za vpis v višji letnik, lahko skladno s 85. členom Statuta UM zaprosite za vpis v višji letnik pod posebnimi pogoji. Prošnjo mora študent na Komisijo za študijske zadeve vložiti najkasneje do 25. septembra 2023. Obvezno priložiti: ustrezna dokazila.

POMEMBNO: Študentu, ki odda prošnjo za vpis v višji letnik in izpolnjuje tudi pogoje za ponavljanje letnika, svetujemo, da odda tudi podredno prošnjo (točka 8. na obrazcu) za ponavljanje, v kolikor mu vpis v višji letnik ne bi bil odobren.

PODALJŠANJE STATUSA

Študenti, ki imajo druge upravičene razloge (glej Navodila za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85., 121. ter 214. členom Statuta UM) se lahko status študenta podaljša (214. člen Statuta UM), in sicer za eno leto med študijem ali ob zaključku študija. Prošnjo mora študent na KŠZ vložiti najkasneje do 19. septembra 2022. 

Obvezno priložiti ustrezna dokazila.

NAVODILA ZA PRESOJO PROŠENJ ŠTUDENTOV
prošnja podaljšanje statusa (za KŠZ)
Ponavljanje letnika
Študent, ki ni opravil vseh obveznosti za napredovanje v višji letnik v istem študijskem programu, lahko enkrat ponavlja letnik.

Za ponavljanje letnika mora študent pred vpisom obvezno vložiti Vlogo za ponavljanje letnika na Komisijo za študijske zadeve. Vlogo vloži v začetku septembra, najkasneje 7 dni pred naslednjo sejo komisije. Ponavljanje letnika odobri Komisija za študijske zadeve članice univerze študentu, ki je:
- redno sodeloval pri vseh s študijskim programom predvidenih oblikah visokošolskega izobraževalnega dela in
- opravil obveznosti vpisanega letnika v obsegu vsaj 30 ECTS.

Ponavljanje letnika lahko izjemoma dovoli komisija tudi študentu, ki je redno sodeloval pri vseh s študijskim programom predvidenih oblikah visokošolskega izobraževalnega dela in opravil obveznosti v obsegu manj kot 30 in ne manj kot 15 ECTS vpisanega letnika, če so nastopili upravičeni razlogi, ki po Statutu UM omogočajo podaljšanje statusa študenta. 
Zoper določitev Komisije za študijske zadeve je v roku 8 dni dopustna pritožba na Univerzitetno komisijo za pritožbe študentov. Odločba Univerzitetne komisije za pritožbe študentov je dokončna.

Študent, ki zaradi ponavljanja letnika zapade v spremenjen študijski program, študij dokonča po novem študijskem programu. Tak študent mora oddati vlogo za priznavanje opravljenih obveznosti in določitev manjkajočih obveznosti po novem programu na Komisijo za študijske zadeve.
STATUT UM

Za ponavljanje letnika mora študent skladno s 121. členom Statuta UM pred vpisom obvezno vložiti Prošnjo na KŠZ zadeve najkasneje do 25. septembra 2023
Obvezno priložiti ustrezna dokazila.

Študenti s posebnim statusom
V skladu s Statutom Univerze v Mariboru in Pravilnikom o študentih s posebnim statusom so na Univerzi v Mariboru naslednje vrste oz. kategorije študentov s posebnim statusom:

študenti vrhunski športniki,
študenti priznani umetniki,
dolgotrajno bolni študenti,
študenti invalidi,
študenti funkcionarji (prorektor študent, prodekani študenti in sekretar Študentskega sveta Univerze v Mariboru),
drugi študenti, ki zaradi posebnih okoliščin potrebujejo prilagojene pogoje za izobraževanje.
Postopke v zvezi s študijem urejata Pravilnik o študentih s posebnim statusom na UM ter Pravilnik o študijskem procesu študentov invalidov UM.
PRAVILNIK O ŠTUDENTIH S POSEBNIM STATUSOM
PRAVILNIK O ŠTUDIJSKEM PROCESU ŠTUDENTOV INVALIDOV

Vlogo za pridobitev posebnega statusa lahko vloži študent dodiplomskega in podiplomskega študija, v kateri navede kategorijo študenta s posebnim statusom, za katerega prosi in priloži ustrezna dokazila. Vlogo študenta s posebnim statusom obravnava Komisija za študijske zadeve na FT.
VLOGA ZA PRIDOBITEV POSEBNEGA STATUSA
Študenti brez  statusa
Študent brez veljavnega statusa lahko opravlja izpite kot oseba brez statusa. 
Nadaljevanje študija  po prekinitvi
Študent, ki prekine študij, lahko nadaljuje študij in ga dokonča po istem študijskem programu, če se študijski program v času prekinitve ni spremenil.

Če je študent prekinil študij in se je študijski program, v katerega je bil vpisan, v času prekinitve spremenil, se mu lahko priznajo opravljene obveznosti, ki ustrezajo učnim izidom spremenjenega programa, in dovoli nadaljevanje oziroma dokončanje študija z novo generacijo pod pogojem, da se mu določijo dodatne obveznosti v obsegu in vsebini na način, da bo dosegel učne izide, ki jih zahteva spremenjeni študijski program. Za študenta ob nadaljevanju študija veljajo pogoji študija, kot veljajo za novo generacijo študentov, ki se ji priključuje, razen če je s splošnimi akti Univerze v Mariboru določeno drugače.
Posamezniki, ki jim je status študenta prenehal po zaključenem zadnjem letniku študija in se niso izpisali ter želijo študij zaključiti, obdržijo pravico do opravljanja izpitov in drugih študijskih obveznosti po študijskem programu, po katerem se izobražujejo, še dve leti po zadnjem vpisu v zadnji letnik. Študijske obveznosti lahko opravljajo tudi po tem roku, vendar se jim v primeru večjih sprememb študijskega programa, do katerih je prišlo v času prekinitve, lahko določijo nove študijske obveznosti.

Rok za dokončanje študija se določi skladno z veljavno visokošolsko zakonodajo.

motivacijsko srečanje za nadaljevanje študija 2023
Vpis absolventskega statusa
Vpis v absolventski staž lahko študent koristi ob zaključku zadnjega semestra, in sicer, če v času študija NI ponavljal letnika oziroma NI spremenil študijskega programa. Prva in druga bolonjska stopnja se obravnavata ločeno.
Vpis v absolventski staž poteka po enakem postopku kot vpis v višji letnik (sledite navodilom na portalu AIPS).
Izpis iz fakultete
Študent se lahko iz fakultete izpiše osebno v referatu. In sicer tako, da v času uradnih ur v referat prinese pisno vlogo za izpis ter študentsko izkaznico. 

vloga za izpis iz fakultete 

praktično usposabljanje

Pomemben del izobraževanja na področju turizma je nabiranje praktičnih izkušenj. Praktično usposabljanje v poteka na dodiplomskih študijskih programih in sicer pri subjektih turističnih dejavnosti, ki ponujajo delo, primerno fakultetni stopnji izobrazbe. Študenti lahko praktično usposabljanje opravljajo tudi v tujini v okviru programa Erasmus+.
Na magistski stopnji so klasično praktično usposabljanje nadomestili predmeti Praktikum 1, 2, 3, ker lahko na ta način zagotovljamo sistemsko spremljanje usposabljanja.

Pred nastopom dela se študent udeleži uvodnega seminarja, po zaključku prakse pa pripravi pisno poročilo o opravljenem praktičnem usposabljanju ter ga zagovarja. Obrazce najdete v dokumentnem središču za študente in v Splošnih navodilih o praktičnem usposabljanju.

splošna navodila o praktičnem usposabljanju
Seznam partnerskih organizacij za prakso 2023
VS 2. LETNIKVS 3. LETNIKUN 3. LETNIK
20 ur seminarja20 ur seminarja20 ur seminarja
160 ur prakse400 ur prakse400 ur prakse
6 ECTS14 ECTS14 ECTS
Koordinator: Koordinator: Koordinator:
doc. dr. Boris Prevolšek doc. dr. Boris Prevolšekdoc. dr. Boris Prevolšek
boris.prevolsek@um.siboris.prevolsek@um.siboris.prevolsek@um.si
Ure praktičnega usposabljanja se lahko študentu priznajo tudi v primerih, ko sodeluje pri organizaciji strokovne ekskurzije in podobno. O tem na podlagi Vloge za priznavanje obveznega praktičnega usposabljanja v organizaciji odloča Komisija za študijske zadeve. Prav tako se lahko študentu priznajo ure praktičnega usposabljanja, ki ga je opravil predhodno (največ 80 % obveznih ur prakse, preostali delež–najmanj 20 %–mora opraviti v za to predvidenem terminu). Študent mora za priznavanje predhodnih delovnih izkušenj vložiti Vlogo za priznavanje obveznega praktičnega usposabljanja v organizaciji. 
Izpolnjeno vlogo skupaj z dokazilom o obdobju pridobivanja ustreznih delovnih izkušenj (potrdilo/dokazilo s strani delodajalca ali potrdilo študentskega servisa) ter poročilom o opravljenem praktičnem usposabljanju odda v referat najkasneje do 30. 4. tekočega leta.

VLOGA za priznavanje praktičnega usposabljanja 
Sklep KŠZ o priznavanju prakse za 2. letnik (VS)
Sklep KŠZ o priznavanju prakse za 3. letnik (VS in UN)
Pred prakso

A - Izbira organizacije

Študent sam najde organizacijo (podjetje, institucijo ali ustanovo) ali organizacijo izbere iz že sklenjenih sporazumov med fakulteto in organizacijami. Praktično usposabljanje se lahko izvaja samo pri subjektih turističnih dejavnosti, ki ponujajo delo, primerno fakultetni stopnji izobrazbe. Praksa pri opravljanju gostinskih, vzdrževalnih in sorodnih storitev se ne prizna. Praksa se prav tako ne more izvajati pri subjektih, ki so v lasti oziroma upravljanju ožjih družinskih članov kandidata.
Seznam podjetij, ki ponujajo možnost opravljanja praktičnega usposabljanja študentom FT UM in imajo s fakulteto sklenjen sporazum.


B - Izbira mentorja

Študent mora imeti pri opravljanju praktičnega usposabljanja mentorja. Mentorja izmed svojih zaposlenih določi organizacija, kjer študent dela. Mentor mora imeti vsaj visokošolsko izobrazbo oziroma 5 let relevantnih delovnih izkušenj.


C - Usposabljanje

Pred začetkom dela so študenti v okviru FT UM napoteni na organizirani brezplačni sistematski pregled. Prav tako morajo študenti pred začetkom dela opraviti tečaj in izpit iz varnosti pri delu in varstva pred požari. Namig: mnogi študentski servisi za svoje člane organizirajo brezplačne tečaje in izpite.

D - Zavarovanje

Fakulteta študente zavaruje oziroma plača prispevek za posebne primere zavarovanja v skladu s tretjim odstavkom 20. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/2012, ZPIZ-2).


E - Pogodba

Študent mora pred začetkom opravljanja prakse podpisati tripartitno pogodbo o praktičnem usposabljanju med fakulteto in ponudnikom prakse. Izpolnjeno Pogodbo o praktičnem usposabljanju morajo študenti natisniti v treh izvodih ter vse tri izvode podpisane s strani organizacije in študenta oddati koordinatorju ali v referat najkasneje 14 dni pred začetkom praktičnega usposabljanja. Obvezna priloga vsakega izvoda pogodbe je Program dela praktičnega usposabljanja (tudi v 3 izvodih) študenta/ke v organizaciji.

Ko so pogodbe potrjene in podpisane s strani fakultete, jih lahko študent osebno prevzame v referatu, en izvod obdrži, drugega pa odnese organizaciji.

POGODBA O PRAKTIČNEM USPOSABLJANJU
PROGRAM DELA PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA
Med prakso
Med opravljanjem praktičnega usposabljanja je študent dolžan:
upoštevati navodila mentorja,
izpolnjevati obveznosti iz podpisane pogodbe,
spoštovati delovni čas, ki je enak delavnemu času organizacije oziroma po dogovoru.
Po praksi
Po zaključku praktičnega usposabljanja študent naredi pisno poročilo o opravljenem praktičnem usposabljanju v skladu z Navodili za izdelavo poročila. Poročilo mora biti pregledano in podpisano s strani mentorja v organizaciji. V primeru, da gre za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini, mora biti poročilo napisano tudi v angleškem jeziku. Poročilo o opravljenem praktičnem usposabljanju skupaj s potrdilom o izvedbi praktičnega usposabljanja (izpolnjeno s strani študenta in organizacije) mora študent oddati v referat do datuma izpitnega roka, ki je razpisan za predmet Praktično usposabljanje.
NAVODILA ZA IZDELAVO POROČILA 
Na datum izpitnega roka poteka zagovor zaključnega poročila, ki predstavlja 50 % ocene, ostalo polovico predstavljata ocena poročila in mnenje mentorja v podjetju. Na izpitni rok se je potrebno prijaviti.
Študente tudi naprošamo, da rešijo anketni vprašalnik o praktičnem usposabljanju, ki nam bo služil za kot informacija, kje ste študenti opravljali prakso, kakšne vrste zadolžitev ste imeli in kako ste bili zadovoljni s praktičnim usposabljanjem v organizaciji.
POTRDILO O IZVEDBI PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA 

zaključna dela


Razpisane teme


PRIJAVA ZAKLJUČNEGA DELA

Prijava teme
Hkrati s temo zaključnega dela si študent izbere tudi mentorja. Mentor na VS in UN programu je lahko katerikoli visokošolski učitelj, ki izvaja predmet na FT UM in ima izvolitev na področju, s katerega je pretežna vsebina zaključnega dela. Posamezni visokošolski učitelj je lahko praviloma hkrati mentor pri 5 diplomskih in 5 magistrskih nalogah. Študent si lahko izbere tudi somentorja, ki prihaja iz delovnega okolja ali pa je kot visokošolski učitelj ali sodelavec zaposlen na fakulteti.

Študent z mentorjem načeloma uskladi naslov ter temo zaključnega dela do konca zimskega semestra oziroma do 23. 2. 2024.
Študent odda prijavo teme v referat do roka za oddajo, katerega določi Senat FT UM za 1. stopnjo in 2. stopnjo. V tekočem študijskem letu je rok na programih 1. stopnje do 6. maja 2024, na programih 2. stopnje pa do 20. maja 2024.
ŠTUDENT PO E-POŠTI (referat.ft@um.si) POŠLJE:
Prijavo teme zaključnega dela* (priloga 1)
Soglasje predlaganega mentorja ter morebitnega somentorja** (priloga 2),***

*Oba obrazca pošljete izpolnjena in podpisana. V referat ni potrebno pošiljati tiskanih obrazcev.
Potrditev teme
Referat v roku 5 dni od popolne prijave teme posreduje temo Komisiji za diplome (KZD).
KZD v roku 5 delovnih dni izpolni Obrazec za pregled dispozicije. Študent prejme odgovor KZD na študentski e-naslov.
Po potrditvi teme dekan izda Sklep o zaključnem delu, s katerim se potrdi mentorja/somentorja, določi število izvodov in določi rok dokončanja naloge. Rok za 1. stopnjo in 2. stopnjo je eno leto od dneva izdaje sklepa. Študent prejme obvestilo o izidu in sklep o zaključnem delu na študentski e-naslov.
Kandidat lahko med pisanjem zaključnega dela predlaga spremembo naslova odobrene teme na obrazcu Prijava spremembe teme zaključnega dela–sprememba naslova (priloga 3).

Če se med pisanjem zaključnega dela pojavi razlog, da sodelovanje med mentorjem in kandidatom ne bo več mogoče, imata kandidat in mentor pravico zahtevati spremembo na obrazcu Prijava spremembe teme zaključnega dela–sprememba mentorja (priloga 4).

PriJAVA SPrEmeMBE NASLOVA ZAKLJUČNEGA DELA - priloga 3 
PRIJAVA SPREMEMBE MENTORJA ZAKLJUČNEGA DELA - priloga 4


Podaljšanje veljavnosti teme

Prvo podaljšanje teme

PRVO PODALJŠANJE


Študent lahko pred potekom roka za izdelavo zaključnega dela, določenega s sklepom o zaključnem delu, v pristojni referat vloži vlogo za podaljšanje roka veljavnosti teme (priloga 14). O vlogi odloča Komisija za diplome, ki lahko veljavnost teme podaljša za največ eno leto. Študent prejme obvestilo o izidu na študentski e-naslov.

VLOGA ZA PODALJŠANJE VELJAVNOSTI TEME (PRILOGA 14)
Prijava teme po dveletni prekinitvi
Komisija za študijske zadeve FT UM sprejme sklep, da morajo študenti, ki želijo po najmanj dveletni prekinitvi nadaljevati študij, ob oddaji dispozicije priložiti potrdila o udeležbi na seminarju za diplomsko ali magistrsko delo v zadnjih dveh študijskih letih oddaje dispozicije (sklep sprejet na 10. redni seji KZD, 19. 2. 2020).
Termine seminarjev najdete na urniku za poletni semester posameznega študijskega leta. Pomembno je, da se udeležite seminarja, ki je namenjen vaši skupini (npr. v kolikor ste obiskovali UN program, se morate udeležiti seminarja na UN programu).
motivacijsko srečanje za nadaljevanje študija 2023
Podaljšanje teme / ponovna prijava
Pred potekom roka določenega na Sklepu o zaključnem delu, morate študenti, ki v tem času ne boste zagovarjali teme, podaljšati prijavo teme. Vlogo za podaljšanje teme s podpisi mentorja in somentorja pošljite v referat. To lahko naredite največ enkrat. Kandidati, ki ste imeli temo zaključnega dela že enkrat podaljšano, morate temo zaključnega dela vložiti v ponoven postopek prijave teme, ki je enak prvotnemu postopku prijave teme. 
Tema in mentor sta lahko ista, v kolikor se mentor strinja. Upoštevajte dejstvo, da mentor ni dolžan avtomatsko ponovno prevzeti mentorstva in da so mentorji omejeni s številom mentorstev (nekateri imajo te kvote že polne).
Plačljivost zaključnih del
Če študent prijavi temo zaključnega dela, ko nima več statusa, se mu zaračuna strošek prijave teme zaključnega dela po veljavnem ceniku UM.
Strošek podaljšanja veljavnosti teme se študentom s statusom ne zaračuna. Ko študent temo zaključnega dela podaljšuje in nima statusa študenta, se mu strošek prijave teme ponovno zaračuna (ne glede na to ali je imel status pri prijavi teme ali ne).


PRIPRAVA ZAKLJUČNEGA DELA

Študent pripravi zaključno delo skladno s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje FT UM in Priročnikom za pisanje in urejanje besedil Fakultete za turizem Univerze v Mariboru. V pomoč je pripravljena Predloga za zaključna dela in Skupne usmeritve za pripravo zaključnih del UM.

PRIROČNIK ZA PISANJE IN UREJANJE BESEDIL 2. izdaja
PREDLOGA ZA ZAKLJUČNA DELA
SKUPNE USMERITVE ZA PRIPRAVO ZAKLJUČNIH DEL


Zaključno delo mora biti jezikovno korektno in pregledano. Študent ima pravico izdelati in zagovarjati zaključno delo v tujem jeziku, kar je podrobneje opredeljeno v 10. členu zgoraj navedenega pravilnika.

Pri pripravi zaključnega dela mora študent upoštevati avtorske pravice drugih avtorjev. Zaključno delo ne sme biti plagiat, zato se v skladu z 11. členom zgoraj omenjenega pravilnika vsako zaključno delo preveri glede podobnosti vsebine z drugimi deli. Preverjanje poteka s pomočjo programske opreme v Digitalni knjižnici–DKUM. 

Študent odda zaključno delo v DKUM ter ob oddaji vnese svoj in mentorjev ter somentorjev e‐naslov, kamor bo poslano poročilo o ustreznosti dela. Pri tem sledi Navodilu o postopku ugotavljanja plagiatorstva.

DKUM


ODDAJA ZAKLJUČNEGA DELA

Pogoj za oddajo zaključnega dela je izpolnjen v primeru, če je študent do oddaje zaključnega dela opravil vse ostale s študijskim programom predpisane študijske obveznosti razen zagovora zaključnega dela.

TEHNIČNI IN VSEBINSKI PREGLED

Priporočilo: V vsebinski pregled zaključna naloga vsaj 1 mesec pred potekom teme (rok je naveden na Sklepu o zaključnem delu).

Študent odda elektronsko verzijo zaključnega dela (v Wordu) v vsebinski in tehnični pregled v referat na e-naslov referat.ft@um.si.
Predsednik KZD določi pregledovalca, ki opravita vsebinski pregled dela. Referat posreduje zaključno delo predlaganima pregledovalcema in jima določi rok pregleda (7 delovnih dni). Svoje komentarje v roku posredujeta v referat, ta pa o tem obvesti mentorja in študenta. Študent zaključno delo skladno s komentarji pregledovalcev po potrebi dopolni, uredi slovnični pregled zaključnega dela in nalogo pošlje v referat v tehnični pregled.

Skladno z Navodili za pripravo diplomskih in magistrskih del na FT UM traja prvi tehnični pregled 5 delovnih dni za vsako zaključno delo, vsak nadaljnji pregled pa 3 delovne dni. V času letnega dopusta oziroma senatnih počitnic od 15. 7. do 15. 8. roki KZD za preglede ne tečejo. Vsak 3. in nadaljnji tehnični pregled je plačljiv, znesek je 40,00 EUR.

sklep po o plačljivosti 3. tehničnega pregleda

Zaključno delo je potrebno oddati v referat najkasneje do 25. 8. tekočega študijskega leta. Oddaja zaključnega dela do tega roka zagotavlja možnost izvedbe zagovora zaključnega dela do 30. 9. tekočega študijskega leta.

UDK (Univerzalna decimalna klasifikacija) vrstilec pridobite v knjižnici Fakultete za turizem preko e-pošte ft.knjiznica@um.si. Posredovati je potrebno naslov zaključnega dela, ključne besede, kratek povzetek in kazalo vsebine. Pošljete lahko kar začetne strani naloge.

Ko komisija potrdi oziroma izda Izjavo o tehnični ustreznosti zaključnega dela, ŠTUDENT ODDA v pristojni referat:

zaključno delo v elektronski obliki (PDF),
podpisano Izjavo o ustreznosti zaključnega dela (priloga 6),
•poročilo o preverjanju podobnosti z drugimi deli (DKUM–1. in 2. stran poročila),
potrdilo o opravljenem slovničnem pregledu (priloga 7),
potrdilo, da so poravnane vse obveznosti v knjižnici (pridobi ga na naslovu ft.knjiznica@um.si).
IZJAVA O USTREZNOSTI ZAKLJUČNEGA DELA (priloga 6)
POTRDILO O OPRAVLJENEM SLOVNIČNEM PREGLEDU (priloga 7)

Referat nato preveri izpolnjevanje pogojev in ustreznost dokumentov ter zaključno delo evidentira. Sledi izdaja Sklepa o imenovanju komisije za zagovor zaključnega dela, kjer se določi datum, kraj in jezik zagovora zaključnega dela. Študent prejme sklep na študentski e-naslov.

Pravi vrstni red: VSEBINSKI PREGLED – SLOVNIČNI PREGLED – TEHNIČNI PREGLED – DKUM – ODDAJA ZAKLJUČNE NALOGE ZA ZAGOVOR V REFERAT


ZAGOVOR ZAKLJUČNEGA DELA

Zagovor zaključnega dela je javen, postopek zagovora je opisan v 14. členu Pravilnika o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje FT UM.

Če diplomant obrani svoje zaključno delo in je zagovor uspešen, predsednik Komisije za zagovor še isti dan odda v referat Zapisnik o zagovoru zaključnega dela. Če komisija zagovor zaključnega dela oceni kot neuspešnega, študent prejme kopijo podpisanega zapisnika o zagovoru zaključnega dela, na osnovi katerega lahko v roku 14 dni vloži prošnjo za ponovni zagovor. Možna je samo ena ponovitev zagovora zaključnega dela.

PO ZAGOVORU ŠTUDENT ŠE ISTI DAN v AIPS-u izpolni anketo o zadovoljstvu študija in v referatu prevzame mapo, ki vsebuje: prijavnico v Alumni klub, obrazec za vpis dodatnih informacij v prilogo k diplomi, UPN za plačilo diplomske listine in izjavo o obdelavi osebnih podatkov.

ŠTUDENT NAJKASNEJE 14 DNI PO ZAGOVORU v referat dostavi:
1 trdo vezan izvod,
A -  zaključno delo 1. stopnje je vezano v modro platno, napisi na platnicah so v srebrni barvi;
B - zaključno delo 2. stopnje je vezano v temno zeleno, napisi na platnicah so v srebrni barvi;
Izjavo o avtorstvu (vezana v zaključnem delu, priloga 10),
Izjava o istovetnosti tiskane in elektronske verzije (vezana v zaključnem delu, priloga 11),
Izjavo o obdelavi osebnih podatkov (priloga 12) in
elektronsko verzijo zaključnega dela objavi v sistemu e-diplom (v DKUM).

V kolikor želite v diplomski listini vpis dodatnih informacij o študentu, povezanih s študijem, nam v elektronski in fizični obliki posredujte Prilogo k diplomi.

Ko referat prejme vse izvode dela ter obrazce, izda Potrdilo o diplomiranju/magistriranju in Potrdilo o opravljenih preizkusih, zaklene elektronsko verzijo zaključnega dela v DKUM ter posreduje tiskano verzijo zaključnega dela v knjižnico, kjer se delo katalogizira v COBISS.

Študente prosimo, da oblačila prilagodijo slovesni priložnosti zagovora diplomskega dela.

IZJAVA O AVTORSTVU (priloga 10)
IZJAVA O istovetnosti tisakne in elektronske verzije (priloga 11)
IZJAVA O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV (priloga 12)
DKUM
PRILOGA K DIPLOMI


podelitev diplom

Termin podelitve diplom določi Senat UM v študijskem koledarju za tekoče akademsko leto. Fakulteta nato izbere ustrezen termin izmed predlaganega spomladanskega, poletnega in jesenskega termina.
V skladu s protokolom se vabilo na podelitev diplom diplomantom pošlje najmanj deset dni pred podelitvijo diplome. K podelitvi diplom so vabljeni vsi študenti, ki diplomirajo nekaj mesecev pred podelitvijo diplom.
Naslednja podelitev diplom bo v četrtek, 6. junija 2024.
Za diplomante, ki bodo diplomirali/magistrirali do konca februarja 2024. 

dokumentno središče za študente


Celotno zbirko pravilnikov in Statut Univerze v Mariboru (vključno s spremembami in dopolnitvami), najdete v Dokumentnem središču UM.

DOKUMENTNO SREDIŠČE UM


Splošno
Praktično usposabljanje
Zaključna dela
Vpis / Status
Izpiti / Nagrade
Šolnina / Cenik/ Vpisni stroški / Drugi prispevki
Tutorstvo / Demonstratorstvo / Stanovanja
Vrni se na vrh strani
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram