Skoči do osrednje vsebine

vizitka

Naziv: Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem

Naslov: Cesta prvih borcev 36, SI - 8250 Brežice

Telefon: + 386 8 205 40 10
E-pošta: ft@um.si
Davčna številka:  SI71674705


Matična številka: 5089638054
TRR: SI56 0110 0600 0035 040
SWIFT:
 BSLJSI2X

Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana

Odgovorna oseba: izr. prof. dr. Marjetka Rangus, dekanica

nagovor dekanice

Marjetka Rangus_dekanica
izr. prof. dr. Marjetka Rangus
Dekanica
Fakulteta za turizem se je od svoje ustanovitve do danes utrdila kot uspešna izobraževalna in raziskovalna institucija, ki se po raziskovalnih rezultatih uvršča v slovenski vrh na področju turizma. Zgradila je celotno vertikalo študijev in pravo mednarodno skupnost, ki jo sestavljajo študenti iz najmanj 10 držav. S pomočjo gostujočih študentov, predavateljev in raziskovalnih partnerjev smo stkali trdno in živahno mrežo od Japonske do ZDA ter od Finske do Nove Zelandije. Naše raziskovalke in raziskovalci so izjemno uspešni pri pridobivanju projektnih raziskovalnih in razvojnih sredstev. Spletli so trdno sodelovanje s turističnimi podjetji in drugimi organizacijami, ki študentom fakultete omogočajo pridobitev delovnih izkušenj in reševanje praktičnih izzivov. Diplomanti Fakultete za turizem so iskani strokovnjaki, ki svoje kompetence dokazujejo na raznolikih področjih.
Na živahnem in plodnem presečišču raziskovalnih pristopov, teorij in metod smo razvili sodobne, odlično ocenjene študijske programe, ki se napajajo iz sociološko in kritično usmerjenih raziskav na področju turizma. V perspektivi študijskih programov in raziskovalnega fokusa Fakultete za turizem UM tako ni zgolj ekonomski pristop k proučevanju turističnih tokov, turistične industrije ter številnih vplivov in menedžerskih procesov, pač pa kompleksen družbeni pojav, izvirajoč iz človekove potrebe po samouresničevanju, učenju, razvoju, pripadanju, ustvarjanju in tako dalje. Turizma ne razumemo zgolj kot posledico materialnega bogatenja in potrošniške družbe, temveč kot izvorno iskanje in raziskovanje skrivnosti človeške duše, korporealnih in virtualnih, realnih in imaginarnih, bližnjih in daljnih prostorov. V vse te mora človek vstopati s spoštovanjem in odgovornostjo, kar si štejemo za poslanstvo našega delovanja.
Pri zasledovanju vizije, da fakulteta postaja ena izmed najboljših visokošolskih izobraževalnih in raziskovalnih institucij na področju turizma v tem delu Evrope, Fakulteta za turizem UM deluje kot skupnost vseh, ki družno stremijo k doseganju ciljev na področju kakovostnega raziskovanja in izobraževanja, internacionalizacije, pa tudi širšega poslanstva in družbeno odgovornega delovanja ustanove. Spodbujamo sodelovanje in odličnost ter gradimo partnerske odnose skupaj z drugimi izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami doma in po svetu, z gospodarstvom, javnimi in civilno družbenimi organizacijami ter ostalimi deležniki.o fakulteti

Fakulteta za turizem je članica Univerze v Mariboru, ustanovljena je bila decembra 2009. Sedež fakultete se nahaja v regiji Posavje, natančneje v Brežicah. 

Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru (FT UM) je prvo generacijo študentov vpisala v letu 2012/2013, prvi diplomanti pa so uspešno zagovarjali svoje naloge v letu 2015. Trenutno izvajamo štiri študijske programe: visokošolski strokovni (redni in izredni), univerzitetni (redni), magistrski (redni in izredni) in doktorski (izredni) študijski program. Sodobne in kakovostne izobraževalne programe izvajajo mednarodno uveljavljeni strokovnjaki in predavatelji z dolgoletnimi izkušnjami v turizmu. Pri obeh dodiplomskih študijskih programih je velik poudarek na opravljanju strokovne prakse, kar je posebnost Fakultete za turizem.

Tako lahko vsi študenti dodiplomskih študijskih programov opravljajo prakso v nekaterih največjih turističnih podjetjih pri nas in v tujini ter v različnih turističnih, javnih in študentskih organizacijah preizkušajo in bogatijo svoje znanje na področju turizma.

Veliko naših naporov in truda usmerjamo tudi v raziskovanje in soustvarjanje področja turizma, tako v lokalnem, kot tudi v mednarodnem okolju.

Poleg skrbi za kakovost pedagoškega in znanstveno-raziskovalnega dela je naša poglavitna usmeritev v ljudi–v kakovostne medsebojne odnose, osebni pristop in sodelovalno študijsko, raziskovalno in zaposlitveno okolje.vizija, poslanstvo

NAMEN
Fakulteta za turizem je visokošolska izobraževana institucija, članica Univerze v Mariboru, katere osnovni namen in cilj je negovati že obstoječa ter razvijati in podajati nova znanja s področja turizma v Sloveniji.

POSLANSTVO
Poslanstvo Fakultete za turizem je izobraževanje in usposabljanje strokovnjakov, ki bodo delovali na vseh nivojih ustvarjanja ponudbe, odločanja in upravljanja v turizmu - od operativnega pa vse do strateškega načrtovanja in razvoja novih kapacitet. Vsekakor bo šolanje tudi osnova za vzgojo talentiranih mladih raziskovalcev, ki bodo na tem izrazito interdisciplinarnem področju osvajali, kasneje pa tudi razvijali nova znanja.

VIZIJA
Naša vizija je postati ena izmed najboljših visokošolskih, izobraževalnih in raziskovalnih institucij s področja turizma v tem delu Evrope. Postati želimo referenčna institucija, ki bo povezovala izobraževalne in raziskovalne turistične institucije z območja Zahodnega Balkana s centralno, zahodno in severno Evropo ter predstavljala njihovo akademsko stično točko.

informacije javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja

OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv organa:
Naslov:
Pošta:
Telefon:
E-pošta:
Odgovorna uradna oseba:
Datum prve objave kataloga:
Datum zadnje spremembe kataloga:
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
Univerza v Mariboru Fakulteta za turizem
Cesta prvih borcev 36
8250 Brežice
+386 8 20 54 010
ft@um.si
izr. prof. dr. Marjetka Rangus
10. 5. 2005
Januar 2021
https://www.ft.um.si

SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

A. Organigram in podatki o organizaciji organa
Delovno področje javnega zavoda
Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru je javni izobraževalni zavod. Izvaja nacionalni program visokega šolstva in nacionalni program raziskovalnega dela ter opravlja druge dejavnosti določene v Statutu Univerze v Mariboru (Uradni list RS št. 100/2023 – UPB 14 in 31/2024).
Organi javnega zavoda
Dekan Fakultete za turizem Univerze v Mariboru
Senat Fakultete za turizem Univerze v Mariboru
Poslovodni odbor Fakultete za turizem Univerze v Mariboru
Akademski zbor Fakultete za turizem Univerze v Mariboru
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:
B. Kontaktni podatki oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja
Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja
Dekanica izr. prof. dr. Marjetka Rangus
Telefon: +386 8 205 40 10
E-pošta: marjetka.rangus@um.si

Tajnik fakultete mag. Jožica Vučajnk
Telefon: +386 8 205 40 11
E-pošta: jozica.vucajnk@um.si

Poslovna sekretarka vodstva Katja Kuzman
Telefon: +386 8 205 40 10
E-pošta: katja.kuzman@um.si
C. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa
D. Seznam predlogov splošnih aktov javnega zavoda
E. Seje organov javnega zavoda
Seje Senata Fakultete za turizem Univerze v Mariboru
ZAPISNIKI SEJ SENATA
Seje Akademskega zbora Fakultete za turizem Univerze v Mariboru
ZAPISNIKI SEJ AKADEMSKEGA ZBORA 
F. Seznam strateških in programskih dokumentov ter mnenj, poročil in analiz s področja dela javnega zavoda
G. Katalog upravnih postopkov in drugih storitev javnega zavoda
Katalog upravnih postopkov, ki jih vodi Fakulteta za turizem Univerze v Mariboru
Postopki za vpis v akreditirane študijske programe
Postopki pri odločanju o prošnjah študentov
Postopki priznavanja izpitov
Postopki pri odločanju o pritožbah študentov
Nostrifikacijski postopki -priznanje v tujini pridobljene predhodne izobrazbe.
Podatki o dostopnosti Fakultete za turizem Univerze v Mariboru
Uradne ure Referata za študijske zadeve Fakultete za turizem:
Redni študij: ponedeljek –petek od 8. 30 do 10. 30 ure;
Izredni študij: ponedeljek –petek od 8. 30 do 10. 30 ure.

H. Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila
I. Seznam evidenc, s katerimi organ upravlja
Ime evidence: 
Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest
Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih
Normativna podlaga: 
21. člen Zakona o javnih uslužbencih /ZJU/

Ime evidence: 
Evidenca o zaposlenih delavcih
Normativna podlaga: 
Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti

Ime evidence: 
Evidenca o izrabi delovnega časa 
Normativna podlaga: 
Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti
Ime evidence: 
Evidenca o stroških dela
Normativna podlaga: 
Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti

Ime evidence: 
Evidenca o usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom 
Normativna podlaga: 
Zakon o varstvu pred požarom, Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom
Ime evidence: 
Evidenca podatkov o opravljenem usposabljanju
za varno delo in preizkusih praktičnega znanja
Normativna podlaga: 
Zakon o varnosti in zdravju pri delu

Ime evidence: 
Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev
Normativna podlaga: 
Zakon o varnosti in zdravju pri delu
Dostopnost evidence:
Evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur.

Ime evidence: 
Evidenca uporabnikov knjižnice Fakultete za turizem 
Univerze v Mariboru
Normativna podlaga: 
15. člen Zakona o knjižničarstvu /ZKnj-1/
Dostopnost evidence:
Evidenca ni prosto dostopna.
Ime evidence: 
Evidenca prijavljenih za vpis in vpisanih študentov
Osebni karton
Evidenca o izpitih in drugih študijskih obveznostih
Evidenca izdanih dokumentov o končanem dodiplomskem in podiplomskem izobraževanju
Normativna podlaga: 
81. člen Zakona o visokem šolstvu /ZVis/
Dostopnost evidence:
Evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur

Ime evidence: 
Evidenca izvajalcev visokošolske dejavnosti
Normativna podlaga: 
81. člen Zakona o visokem šolstvu /ZVis/
Dostopnost evidence:
Evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur.
J. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Ime informatizirane zbirke: 
Predmetniki in učni načrti dodiplomskih in podiplomskih študijskih programov na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru
Opis načina pridobivanja podatkov iz zbirke: 
Podatki iz informatizirane zbirke so prosto dostopni.
Dostop do zbirke: 
Informatizirana zbirka je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur.

K. Druge informacije javnega značaja
Druge oblike kataloga: katalog je v tiskani obliki na voljo na naslovu Fakultete za turizem Univerze v Mariboru.
Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja /ZDIJZ/, Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

dokumentno središče

SPLOŠNI DOKUMENTI
ZAPISNIKI SEJ AKADEMSKEGA ZBORA
ZAPISNIKI SEJ SENATA

2021

2020

kontakt

Na Fakulteti za turizem  smo za vas na voljo na splošnem kontaktu  tajništva ter v strokovnih službah fakultete

Za pridobitev informacij lahko izpolnite tudi kontaktni obrazec.

Naslov:
Fakulteta za turizem Univerza v Mariboru
Cesta prvih borcev 36
8250 Brežice
Slovenija

Tajništvo:
Telefon: +386 (0)8 205 40 10
E-naslov: ft@um.si

    Vrni se na vrh strani
    chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram