dodiplomski študij

sodobne turistične prakse

Ime programa: SODOBNE TURISTIČNE PRAKSE

Vrsta študijskega programa: visokošolski strokovni (1. bolonjska stopnja)
Vodja študijskega programa: izr. prof. dr. Marjetka Rangus
Kontakt: marjetka.rangus@um.si
Strokovni naziv: diplomant/ka turizma (VS), dipl. tur. (VS)
Trajanje: 3 leta (6 semestrov)
Kreditne točke: 180 ECTS
Praktično usposabljanje: 560 ur
Način izvajanja: redni študij (jezik izvajanja: slovenščina), izredni (jezik izvajanja: angleščina)
Lokacija izvajanja: Brežice (redni) in Ljubljana (izredni)

O programu:
Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Sodobne turistične prakse je izobraziti diplomante, ki bodo sposobni organizirati, tržiti in izvesti turistično dejavnost. Njihovo delovanje bo prvenstveno usmerjeno v reševanje problemov oblikovanja in realizacije turistične ponudbe v organizacijah,

kjer bodo zaposleni ali samozaposleni, kar pomeni, da se bodo diplomanti kot kompetentni strokovnjaki lahko zaposlovali v podjetjih, ki opravljajo katerokoli turistično dejavnost in tudi v vseh ostalih podjetjih, ki se pojavljajo kot kooperanti ali komplementarji pri oblikovanju turistične ponudbe.

PREDMETNIK SODOBNE TURISTIČNE PRAKSE (VS)

1. LETNIK
1. LETNIK         
UČNA ENOTAŠIFRA UESEMESTERIZVAJALCI 2021-22PSVAJETVIDŠECTS
Osnove turizmaVS-01zimskiMarjetka Rangus, Vita Petek4002051156
Kulturna dediščina v turizmuVS-02zimskiAlenka Černelič Krošelj, Biljana Božinovski20101010403
Podjetništvo v turizmuVS-03zimskiGregor Jagodič, Aljaž Nerad
20201051106
Medkulturno komuniciranje in etika v turizmuVS-04zimskiAndreja Trdina, Tjaša Alegro4002001206
Digitalno komuniciranje v turizmuVS-05zimski1010100603
Angleščina za turistično stroko 1VS-06zimskiBiljana Božinovski03000603
Nemščina v turistični stroki 1VS-07zimskiMilka Enčeva03000603
Pravo v turizmuVS-08poletniMojca Strašek Dodig, Vita Petek3002001306
Zgodovina Evrope za turizemVS-09poletniAlenka Černelič Krošelj, Biljana Božinovski200100603
Retorika za turistične delavceVS-10poletniJasna Potočnik Topler, Tomi Špindler2010200403
Agencijsko poslovanjeVS-11poletniBoris Prevolšek, Barbara Pavlakovič3052051206
Praktični vidiki turistične geografijeVS-12poletniMarko Koščak, Nejc Pozvek40015251006
Angleščina za turistično stroko 2VS-13poletniBiljana Božinovski03000603
Nemščina v turistični stroki 2VS-14poletniMilka Enčeva03000603
2. LETNIK
2. LETNIK         
UČNA ENOTAŠIFRA UESEMESTERIZVAJALCI 2021-22PSVAJETVIDŠECTS
Analiza podatkov v turizmuVS-15zimskiBoštjan Brumen, Maja Žibert4002001206
Ravnanje z ljudmi pri deluVS-16zimskiMitja Gorenak, Tomi Špindler4003001106
Turistične nastanitve - hotelirstvoVS-17zimskiSaša Zupan Korže, Tomi Špindler20100201306
Športni turizemVS-18zimskiČrtomir Matejek, Tomi Špindler255155403
Angleščina za turistično stroko 3VS-19zimskiBiljana Božinovski03000603
Nemščina v turistični stroki 3VS-20zimskiMilka Enčeva03000603
Osnove italijanskega jezika za področje turizma 1VS-21zimskiMojca Kompara Lukančič03000603
Marketing in raziskave turističnih trgovVS-22poletniValentina Božič, Tjaša Alegro20201501256
Uvod v destinacijski menedžmentVS-23poletniBarbara Pavlakovič, Nejc Pozvek301020101106
Osnove italijanskega jezika za področje turizma 2VS-24poletniMojca Kompara Lukančič03000603
Praktično usposabljanje 1VS-25poletniBoris Prevolšek020001606
Lokalni vodnik in turistični vodnikVS-26poletni03000603
Prireditve in turizemVS-27poletniKatja Čanžar, Tomi Špindler1515100503
Turistični praktikum - turizem gonilo svetaVS-28poletniBoris Prevolšek015015603
3. LETNIK
3. LETNIK         
UČNA ENOTAŠIFRA UESEMESTERNOSILECPSVAJETVIDŠECTS
Kreativnost v turistični promocijiVS-29zimskiMaja Turnšek0252501306
Management prehrambenih obratovVS-30zimskiHelena Cvikl201010101306
Kakovost v turizmuVS-31zimskiSaša Zupan Korže1015010553
Osnove italijanskega jezika za področje turizma 3VS-32zimskiMojca Kompara Lukančič03000603
Temeljni izbirni 1zimskiodvisno od izbire3002001306
Temeljni izbirni 2zimskiodvisno od izbire3002001306
Izbirni predmet Apoletniodvisno od izbire200100603
Izbirni predmet Bpoletniodvisno od izbire200100603
Praktično usposabljanje 2VS-37poletniBoris Prevolšek0200040014
Diplomsko deloVS-38poletniBoštjan Brumen0200028010
IZBIRNI PREDMETI
IZBIRNI PREDMETI         
UČNA ENOTAŠIFRA UESEMESTERNOSILECPSVAJETVIDŠECTS
TEMELJNI IZBIRNI PREDMETI
Varnost v turizmuVS-39zimskiIztok Podbregar2551551306
Zdravstveni turizemVS-40zimskiAleš Semeja251510151156
Oblikovanje doživetijVS-41zimskiMaja Turnšek02020151256
IZBIRNI PREDMET A*0
Kulturni in dediščinski turizemVS-42poletniMarjetka Rangus1515015453
Gastronomija in enogastronomijaVS-43poletniAlenka Černelič Krošelj15151010403
Vinski turizemVS-44poletniMojca Nekrep20151015303
Igralniški turizemVS-45poletniBojan Kurež205105503
IZBIRNI PREDMET B*0
Sodobni trendi v turizmuVS-46poletniSrđan Milošević2010200403
Razvoj podeželjaVS-47poletniMarko Koščak20101010403
Osnove oskrbovalnih verig v turizmuVS-48poletniAndrej Lisec300246303
*Pri vsaki skupini izbere po eno učno enoto.

UE – učna enota
P – predavanja

S – seminar
TV – terenske vaje

IDŠ – individualno delo študenta
ECTS  – kreditne točke

Učni načrti predmetov programa so dostopni na strani MOJA.UMAkreditacijska vloga programa Sodobne turistične prakse
VPISNI POGOJI
N študijski program se lahko vpiše, kdor je opravil:
maturo,
poklicno maturo,
ali je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, se kandidate izbere glede na:
splošni uspeh pri maturi, poklicni maturi ali zaključnem izpitu–60 %
in uspeh 3. in 4. letnika–40 %.
POGOJI ZA NAPREDOVANJE
Študent lahko napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 48 ECTS, pri čemer mora obvezno opraviti vse obveznosti pri naslednjih učni enoti: Osnove turizma. Študenti, ki niso državljani RS, morajo k vpisnem listu priložiti še Potrdilo o opravljenem tečaju slovenskega jezika v obsegu najmanj 30 ur.
Pogoji za napredovanje v 3. letnik so opravljene vse obveznosti prvega letnika in 48 ECTS iz drugega letnika. Študent mora obvezno opraviti obveznosti pri naslednjih učnih enotah: Prireditve in turizem in Športni turizem.
PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE
Diplomanti visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Sodobne turistične prakse bodo v okviru študijskega programa pridobili naslednje predmetno-specifične kompetence:

splošno znanje o turizmu kot posebni storitveni dejavnosti na nacionalni in mednarodni ravni,
poznavanje Slovenije kot turistične destinacije in najpomembnejših turističnih regij po svetu,
razumevanje temeljnih kategorij gospodarjenja in ekonomike podjetja,
razumevanje osnovnih načel načrtovanja, upravljanja in managementa turistične destinacije in turističnih struktur,
osnove ravnanja z ljudmi pri delu,
obvladovanje temeljnih zakonitosti in veščin medkulturnega in digitalnega komuniciranja v turizmu,
komunikativne kompetence v treh tujih jezikih, poglobljeno jezikovno znanje in terminologija s področja turizma,
uporaba osnove informacijskih tehnologij ter specifike informacijskih rešitev v turizmu,
praktično poznavanje različnih oblik turističnih produktov, ločevanje poslanstva in namena le-teh,
sposobnost oblikovanja kreativnih turističnih produktov na različnih področjih,
poznavanje trendov v turizmu,
razumevanje pomena varnosti v sodobnem turističnem okolju,
praktično poznavanje poslovanja hotelov, turističnih obratov, prehrambnih obratov in destinacijskih organizacij,
poznavanje temeljnih organizacijskih in pravnih značilnosti slovenskega in mednarodnega turizma,
poznavanje koncepta, procesa in vsebine marketinga v turistični organizaciji,
izkazovanje vrednot skladno z načeli trajnostnega turizma in etičnih standardov,
vrednotenje kakovosti storitev in doživetij v turizmu.
POGOJI ZA PREHODE
Kandidati se po Merilih za prehode med študijskimi programi vpišejo :
V drugi ali višji letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Sodobne turistične prakse, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu s področja hotelirstva in gostinstva, potovanja, turizma, prostega časa, družbenih ved, poslovnih in upravnih ved, prodaje, marketinga in oglaševanja, poslovodenja in upravljanja ter delovnega življenja in nato za nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje.
V drugi letnik tega programa, kadar gre za vpis višješolskega diplomanta s področja hotelirstva in gostinstva, potovanja, turizma, prostega časa, družbenih ved, poslovnih in upravnih ved, prodaje, marketinga in oglaševanja, poslovodenja in upravljanja ter delovnega življenja.
Prehod je mogoč, v kolikor kandidat izpolnjuje naslednje pogoje:
izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Sodobne turistične prakse,
prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov,
se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Ob prijavi za vpis kandidat zaprosi za priznavanje izobraževanja, o čemer odloča pristojna komisija senata fakultete, na kateri namerava kandidat nadaljevati študij. Kandidat mora v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru fakulteti posredovati:
vlogo za priznavanje znanj in spretnosti na Univerzi v Mariboru,
potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (izpitih) s pridobljenimi ocenami in številom kreditnih točk,
potrjene učne načrte, po katerih je bilo pridobljeno znanje,
potrdilo o plačilu postopka.

Pri prehodu iz enega študijskega programa v drugega se kandidatu lahko priznajo opravljene študijske obveznosti, upoštevajoč vsebino, obseg in zahtevnost znanja novega programa, ter se mu določijo nove obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi zaključiti študij v novem študijskem programu.
MOŽNOSTI NADALJEVANJA ŠTUDIJA (NA 2. BOLONJSKI STOPNJI)
Diplomant visokošolskega strokovnega študijskega programa se lahko vključi v podiplomske magistrske študijske programe druge stopnje skladno s pogoji, ki jih določi študijski program.

turizem: sodelovanje in razvoj

Ime programa: TURIZEM: SODELOVANJE IN RAZVOJ

Vrsta študijskega programa: univerzitetni (1. bolonjska stopnja)
Vodja študijskega programa: izr. prof. dr. Jasna Potočnik Topler
Kontakt: jasna.potocnik1@um.si
Strokovni naziv: diplomant/ka turizma (UN), dipl. tur. (UN)
Trajanje: 3 leta (6 semestrov)
Kreditne točke: 180 ECTS
Praktično usposabljanje: 400 ur
Način izvajanja: redni študij (jezik izvajanja: slovenščina)
Lokacija izvajanja: Brežice

Glede na zahteve in potrebe nadaljnjega razvoja turistične dejavnosti je temeljni cilj univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Turizem: sodelovanje in razvoj usmerjen v usposabljanje kadrov za opravljanje nalog na posameznih segmentih turistične ponudbe in za opravljanje operativnih nalog v gospodarstvu in negospodarstvu, pa tudi v državni upravi na področju turizma (direktorat za turizem, lokalne samoupravne skupnosti, agencije, zavodi), ustvarjanje, trženje in izvajanje kakovostnih turističnih storitev, razvoj turističnih destinacij in receptivnega turizma, ohranjanje in promocija slovenske kulturne in naravne dediščine, razvoj strpnosti in tolerance, spodbujanje k revitalizaciji podeželja in enakomernega regionalnega razvoja, varovanje okolja itd. Diplomanti univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Turizem: sodelovanje in razvoj bodo delovne probleme znali analizirati, pripraviti rešitve nanje, znali organizirati izvajanje predlaganih rešitev ter jih tudi operativno izvesti.
Cilji univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Turizem: sodelovanje in razvoj so:
ustvariti diplomanta, ki bo sposoben samostojnega in takojšnjega usmerjanja in izvrševanja delovnih nalog na področju turistične dejavnosti;
usposobiti strokovnjaka za optimalno implementacijo teoretičnih znanj v turistično prakso in za reševanje strokovnih problemov v delovnem procesu;
usposobiti vodjo, ki bo znal iskati nove vire znanja in uporabljati nove metode v delovnem procesu, zlasti pri oblikovanju turističnih destinacij in storitev ter pri promociji in vodenju le-teh;
diplomantu posredovati ustrezna temeljna znanja za nadaljevanje izobraževanja na 2. stopnji študija.

PREDMETNIK TURIZEM: SODELOVANJE IN RAZVOJ (UN)

1. LETNIK
1. LETNIK         
UČNA ENOTAŠIFRA UESEMESTERIZVAJALCI 2021-22PSVAJETVIDŠECTS
Teorije turizmaUN-01zimskiMarjetka Rangus, Vita Petek3001551306
Razvoj podjetniške idejeUN-02zimskiGregor Jagodič, Aljaž Nerad20202001206
Management in teorija organizacijUN-03zimskiMitja Gorenak, 3002001106
Uvod v gospodarsko pravoUN-04zimskiBorut Bratina, Mojca Strašek Dodig300100503
Gostoljubje in odnosi v turizmuUN-05zimskiAndreja Trdina03000603
Osnove raziskovalnega razmišljanja in pisanjaUN-06zimskiMaja Turnšek03000603
Angleščina v turizmu 1UN-07zimskiJasna Potočnik Topler03000603
Dediščina in turizemUN-08poletniSaša Poljak Istenič, Vita Petek20200201206
Poslovanje hotelovUN-09poletniSaša Zupan Korže, Tomi Špindler301010101006
Turistična geografijaUN-10poletniMarko Koščak, Nejc Pozvek4001515906
IT v turizmuUN-11poletniIvan Rozman, Saša Brdnik4002001006
Angleščina v turizmu 2UN-12poletniJasna Potočnik Topler03000603
Nemščina v turizmu 1UN-13poletniVlasta Kučiš03000603
2. LETNIK
2. LETNIK         
UČNA ENOTAŠIFRA UESEMESTERIZVAJALCI 2021-22PSVAJETVIDŠECTS
Psihologija komuniciranja v turizmuUN-14zimskiMaja Turnšek, Tjaša Alegro0402001206
Management človeških virovUN-15zimskiMitja Gorenak, Tomi Špindler4003001106
Analiza podatkovUN-16zimskiBoštjan Brumen, Maja Žibert4002001006
Retorika v poslovnem in vsakdanjem komuniciranjuUN-17zimskiJasna Potočnik Topler04000503
Angleščina v turizmu 3UN-18zimskiJasna Potočnik Topler03000603
Nemščina v turizmu 2UN-19zimskiVlasta Kučiš03000603
Italijanski jezik v turizmu 1UN-20zimskiMojca Kompara Lukančič03000603
Destinacijski managementUN-21poletniBarbara Pavlakovič, Vita Petek301020101106
Mediji, popularna kultura in turizemUN-22poletniAndreja Trdina, Tjaša Alegro4002001006
Turistični praktikum - turizem gonilo svetaUN-23poletniBoris Prevolšek015015603
Izbirni predmet skupina: aktivno, zeleno, zdravo;
*ZDRAVSTVENI IN TERMALNI TURIZEM V SLOVENIJI
*UN-43poletniglede na izbiro
*
200200503
Izbirni predmet skupina: komuniciranje;
* TURISTIČNO VODENJE
*UN-45poletniglede na izbiro
* Mitja Gorenak
200200503
Doživetja v turizmuUN-26poletniMaja Žibert03000603
Nemščina v turizmu 3UN-27poletniVlasta Kučiš03000603
Italijanski jezik v turizmu 2UN-28poletniMojca Kompara Lukančič03000603
3. LETNIK
3. LETNIK         
UČNA ENOTAŠIFRA UESEMESTERNOSILECPSVAJETVIDŠECTS
Sociologija turizmaUN-29zimskiMarjetka Rangus20102001106
Marketinške raziskave v turizmuUN-30zimskiMaja Turnšek0402001206
Upravljanje poslovnih financUN-31zimskiMojca Nekrep4004001006
Italijanski jezik v turizmu 3UN-32zimskiMojca Kompara Lukančič03000603
Temeljni izbirni predmet 1zimskiodvisno od izbire300200403
Temeljni izbirni predmet 2zimskiodvisno od izbire300200403
Trajnostni razvoj turizmaUN-35poletniTanja Lešnik Štuhec15101010453
Prosto izbirni predmet ali izbirni predmet skupina: inovacije poletniodvisno od izbire200200503
Praktično usposabljanjeUN-37poletniTanja Lešnik Štuhec0200040015
Diplomsko deloUN-38poletniBoštjan Brumen0200034012
IZBIRNI PREDMETI
IZBIRNI PREDMETI         
UČNA ENOTAŠIFRA UESEMESTERNOSILECPSVAJETVIDŠECTS
TEMELJNI IZBIRNI PREDMETI
Varnost v turizmuUN-39zimskiJanez Mekinc3001010403
Športni turizemUN-40zimskiČrtomir Matejek255155403
Oskrbovalne verige v turizmuUN-41zimskiAndrej Lisec300155403
IZBIRNA SKUPINA: AKTIVNO, ZELENO, ZDRAVO
Turizem in starejšiUN-42poletniJana Goriup200200503
Zdravstveni in termalni turizem v SlovenijiUN-43poletniAleš Semeja200200503
Gastronomija in enogastronimijaUN-44poletniSaša Poljak Istenič812020503
IZBIRNA SKUPINA: KOMUNICIRANJE
Turistično vodenjeUN-45poletniMitja Gorenak03000603
Turistična promocijaUN-46poletniMaja Turnšek020300403
Medkulturno komuniciranje v turizmuUN-47poletniSonja Mlaker Kač300200403
PROSTO IZBIRNI PREDMET ali IZBRINA SKUPINA: INOVACIJE
Prosto izbirni predmet**UN-48poletniodvisno od izbire 200200503
Kakovost in odličnost v turizmuUN-49poletniSaša Zupan Korže202000503
Inovativnost v turizmuUN-50poletniMarko Koščak1010200503
Management prireditevUN-51poletniMitja Gorenak200200503
** Prosto izbirni predmet je izbirni predmet, ki ga lahko študent opravi v okviru izbirnih predmetov na matični fakulteti ali na drugih visokošolskih zavodih. Prosto izbirni predmet si lahko študent na UN študijskem programu Turizem izbere izmed ponudbe prosto izbirnih predmetov drugih članic Univerze v Mariboru oziroma skladno z meduniverzitetnimi dogovori in mora ustrezati številu ECTS izbirnega predmeta na matičnem programu. Ustreznost izbranega predmeta preverja vodja študijskega programa na podlagi priloženega učnega načrta izbranega predmeta. Po uspešno opravljenem predmetu na drugi članici, se študentu tako opravljen predmet prizna kot opravljen izbirni predmet na matičnem programu.

UE – učna enota
P – predavanja

S – seminar
TV – terenske vaje

IDŠ – individualno delo študenta
ECTS  – kreditne točke

Učni načrti predmetov programa so dostopni na strani MOJA.UMAkreditacijska vloga programa Turizem: sodelovanje in razvoj
VPISNI POGOJI
Na univerzitetni študijski program Turizem: sodelovanje in razvoj se na osnovi Zakona o visokem šolstvu (38. člen) lahko vpiše:

a) kdor je opravil maturo;
b) kdor je opravil poklicno maturo na srednješolskem programu iz sorodnega področja in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: matematika, tuji jezik, zgodovina, ekonomija in geografija. Izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi;
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz
točke a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu 60% točk (ponder 0,6)
splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk (ponder 0,4)
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz
točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi 40% točk (ponder 0,4)
splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk (ponder 0,4)
uspeh pri maturitetnem predmetu 20% točk (ponder 0,2)
POGOJI ZA NAPREDOVANJE
Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 48 ECTS. Obvezno mora opraviti vse obveznosti pri predmetu: Teorija turizma. Študenti, ki niso državljani RS, morajo k vpisnem listu priložiti še Potrdilo o opravljenem tečaju slovenskega jezika v obsegu najmanj 30 ur.
Pogoji za napredovanje v 3. letnik so vsi opravljeni izpiti prvega letnika in 48 ECTS iz drugega letnika. Obvezno mora opraviti vse obveznosti pri predmetih: Destinacijski management in Management človeških virov.
PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE
Predmetno-specifične kompetence so definirane pretežno v okviru posameznih študijskih predmetov, ki z zaokroženim študijskim programom razvijajo specializiran profil diplomanta za opravljanje strokovnih del na področju izbrane poslovne funkcije na določeni ravni turizma in na strokovnem področju zaposlitve diplomanta.

Predmetno-specifične kompetence, ki se pridobijo s programom univerzitetnega študija Turizem: sodelovanje in razvoj, so:

poznavanje in razumevanje temeljnih pojavov in pojmov s področja turizma,
povezovanje znanj s področja turizma z interdisciplinarnimi znanji,
koordiniranje, komunikacija, vodenje, načrtovanje in evalvacija turističnih proizvodov,
analiza dogodkov v delovnem procesu in sinteza možnih ukrepov, za optimizacijo procesov in storitev v turistični organizaciji,
obvladanje treh tujih jezikov za dobro komuniciranje s poslovnimi partnerji in strankami v turistični dejavnosti,
razumevanje osrednjih konceptov in aplikativnih pristopov k vodenju organizacij v turizmu,
uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije v turizmu in sposobnost sodelovanja pri razvoju turističnih informacijskih sistemov,
poznavanje tehnoloških trendov in vloge novih medijev v turizmu,
oblikovanje in izvedba produktov na področju aktivnega in zdravega turizma,
izkazovanje vrednot odgovornega in zelenega turizma.
POGOJI ZA PREHODE
Prehodi med študijskimi programi so mogoči skladno z Zakonom o visokem šolstvu ter Merili za prehode med študijskimi programi ter drugimi predpisi. 
Predvideni možni prehodi na univerzitetni študijski program Turizem: sodelovanje in razvoj v nadaljevanju.

Kandidati se po Merili za prehode med študijskimi programi vpišejo:
v drugi ali višji letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Turizem: sodelovanje in razvoj, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu s področja hotelirstva in gostinstva, potovanja, turizma, prostega časa, družbenih ved, poslovnih in upravnih ved, prodaje, marketinga in oglaševanja, poslovodenja in upravljanja ter delovnega življenja in nato za nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje.
v drugi letnik tega programa, kadar gre za vpis višješolskega diplomanta s področja hotelirstva in gostinstva, potovanja, turizma, prostega časa, družbenih ved, poslovnih in upravnih ved, prodaje, marketinga in oglaševanja, poslovodenja in upravljanja ter delovnega življenja.
Prehod je mogoč, v kolikor kandidat izpolnjuje naslednje pogoje:
izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Turizem: sodelovanje in razvoj,
prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov,
se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Ob prijavi za vpis kandidat zaprosi za priznavanje izobraževanja, o čemer odloča pristojna komisija senata fakultete, na kateri namerava kandidat nadaljevati študij. Kandidat mora v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru fakulteti posredovati:
vlogo za priznavanje znanj in spretnosti na Univerzi v Mariboru,
potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (izpitih) s pridobljenimi ocenami in številom kreditnih točk,
potrjene učne načrte, po katerih je bilo pridobljeno znanje,
potrdilo o plačilu postopka.
Pri prehodu iz enega študijskega programa v drugega se kandidatu lahko priznajo opravljene študijske obveznosti, upoštevajoč vsebino, obseg in zahtevnost znanja novega programa ter se mu določijo nove obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi zaključiti študij v novem študijskem programu.
MOŽNOSTI NADALJEVANJA ŠTUDIJA (NA 2. BOLONJSKI STOPNJI)
Diplomant univerzitetnega študijskega programa se lahko vključi v podiplomske magistrske študijske programe druge stopnje, skladno s pogoji, ki jih določi študijski program.

turizem (VS)

Ime programa: TURIZEM

Vrsta študijskega programa: visokošolski strokovni (1. bolonjska stopnja)
Vodja študijskega programa: izr. prof. dr. Marjetka Rangus
Kontakt: marjetka.rangus@um.si
Strokovni naziv: diplomant/ka turizma (VS), dipl. tur. (VS)
Trajanje: 3 leta (6 semestrov)
Kreditne točke: 180 ECTS
Praktično usposabljanje: 560 ur
Način izvajanja: redni študij (jezik izvajanja: slovenščina), izredni (jezik izvajanja: angleščina)
Lokacija izvajanja: Brežice (redni) in Ljubljana (izredni)

 

Opomba: Študijski program Turizem VS se izvaja za študente 2. in 3. letnika (vpisane v 1. letnik do vključno 1. 10. 2019).
O programu:
Temeljni cilji programa je izobraziti diplomante, ki bodo sposobni organizirati, voditi in tržiti turistično dejavnost. Njihovo delovanje bo prvenstveno usmerjeno v reševanje problemov oblikovanja in realizacije turistične ponudbe v organizacijah, kjer bodo zaposleni, kar pomeni, 

da se bodo diplomanti kot kompetentni strokovnjaki lahko zaposlovali v podjetjih, ki opravljajo katerokoli turistično dejavnost in tudi v vseh ostalih podjetjih, ki se pojavljajo kot partnerji pri oblikovanju turistične ponudbe.

Predmetnik visokošolskega strokovnega študijskega programa TURIZEM 2020-21

2. LETNIK
2. LETNIK         
UČNA ENOTAŠIFRA UESEMESTERIZVAJALCI 2020-21PSVAJETVIDŠECTS
Logistika v turizmuVS13zimskiAndrej Lisec, Vita Petek3001461306
Športni turizemVS14zimskiMilica Rančić Demir, Tomi Špindler30010101306
Ravnanje z ljudmi pri deluVS15zimskiMitja Gorenak, Tomi Špindler4003001106
Informatika in analiza podatkov v turizmuVS16zimskiBoštjan Brumen, Saša Brdnik4003001106
Prvi tuji jezik - Angleščina za turistično stroko 3VS17zimskiBiljana Božinovski03000603
Nemščina v hotelirstvu in gostinstvuVS18zimskiMilka Enčeva03000603
Management prehrambenih obratovVS19poletniHelena Cvikl, Milica Rančić Demir, Nejc Pozvek201010101306
HotelistvoVS20poletniMilica Rančić Demir, Tomi Špindler201010101306
Management prireditevVS21poletniKatja Čanžar, Vita Petek3002001306
Varnost v turizmuVS22poletniBojan Kurež, Boris Prevolšek3001551306
Praktično usposabljanje 1VS23poletniBoris Prevolšek020001606
3. LETNIK
3. LETNIK         
UČNA ENOTAŠIFRA UESEMESTERIZVAJALCI 2021-22PSVAJETVIDŠECTS
Trženjsko komuniciranjeVS24zimskiMaja Turnšek, Tjaša Alegro4003001106
Marketing in raziskave turističnih trgovVS25zimskiValentina Božič, Tjaša Alegro4002281106
Destinacijski managementVS26zimskiBoris Prevolšek, Nejc Pozvek301020101106
Tuj jezik 3: Italijanski jezik 1 in 2 - Izbirni predmet 1VS31zimskiMojca Kompara Lukančič060001206
Igralniški turizem - Izbirni predmet 2VS30zimskiBojan Kurež, Vita Petek2281551306
Retorika za turistične delavce - Izbirni premet 3VS37poletniJasna Potočnik Topler, Tomi Špindler2552001306
Praktično usposabljanje 2VS27poletniBoris Prevolšek0200040014
Diplomsko deloVS28poletniBoštjan Brumen0100029010
IZBIRNI PREDMETI
IZBIRNI PREDMETI         
UČNA ENOTAŠIFRA UESEMESTERNOSILECPSVAJETVIDŠECTS
Turizem v tretjem življenjskem obdobjuVS32Jana Goriup3002001306
Kakovost in odličnostVS33Borut Vojinović3002001306
Zdravstvena rehabilitacijaVS34Zmago Turk3002001306
Inovativnost v turizmuVS35Borut Vojinović3002001306
Gastronomija in enogatronomijaVS36Lea Kužnik201010101306
VelnesVS29Slavka Gojčič30010101306
Igralniški turizemVS30Bojan Kurež2281551306
Retorika za turistične delavceVS37Jasna Potočnik Topler2552001306
Trajnostni turizemVS38Marko Koščak30010101306
Tuj jezik 3: Italijanski jezik 1 in 2VS31Mojca Kompara Lukančič060001206
Osnove turističnega vodenjaVS39Mitja Gorenak3020001306

UE – učna enota
P – predavanja

S – seminar
TV – terenske vaje

IDŠ – individualno delo študenta
ECTS  – kreditne točke

Učni načrti predmetov programa Turizem (VS)Akreditacijska vloga programa Turizem (VS)
VPISNI POGOJI
Vpis na študijski program Turizem VS ni več mogoč. S študijskim letom 2020/21 ga je nadomestil visokošolski študijski program Sodobne turistične prakse (VS).
POGOJI ZA NAPREDOVANJE
Študent lahko napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 48 ECTS, pri čemer mora obvezno opraviti vse obveznosti pri predmetu: Osnove turizma. Študenti, ki niso državljani RS, morajo k vpisnem listu priložiti še Potrdilo o opravljenem tečaju slovenskega jezika v obsegu najmanj 30 ur.
Študent lahko napreduje v 3. letnik, ko ima opravljene vse obveznosti 1. letnika in 48 ECTS iz 2. letnika. Študent mora obvezno opraviti obveznosti pri predmetih: Management prireditev in Športni turizem.
PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE
Diplomanti visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Turizem bodo:

razumeli pomen pojma turizem kot sociološkega in ekonomskega fenomena,
pridobili splošno znanje o turizmu kot posebni storitveni dejavnosti,
spoznali najpomembnejše turistične regije doma in po svetu,
razumeli temeljne kategorije gospodarjenja in ekonomike podjetja,
razumeli osnovna načela načrtovanja, upravljanja in menedžmenta turistične destinacije in turističnih struktur,
seznanjeni s pojmom človeški viri in se naučili racionalno ravnati in upravljati z njimi,
usposobljeni za načrtovanje in oblikovanje celotne strategije trženjskega komuniciranja,
obvladovali temeljne zakonitosti in veščine komuniciranja v turizmu,
spoznali in razvijali komunikativne kompetence v tujem jeziku, poglabljali jezikovno znanje in terminologijo s področja turizma,
spoznali osnovne teorije s področja prava v turizmu,
spoznali osnove informacijskih tehnologij ter specifike informacijskih rešitev v turizmu,
seznanjeni z različnimi oblikami prireditev, ločevali poslanstvo in namen le-teh, spoznali trende in vlogo novih medijev pri različnih vrstah prireditev,
spoznali pomen varnosti v sodobnem turističnem okolju,
poznali poslovanje hotela in imeli sposobnost sprejemanja odločitev v zvezi z organizacijo dela v hotelu,
poznali osnovne pojme s področja logističnih procesov v turizmu,
poznali temeljne organizacijske in pravne značilnosti slovenskega turizma,
poznali osnove in temeljne subjekte potovalne dejavnosti,
poznali koncept, proces in vsebino marketinga v turistični organizaciji
POGOJI ZA PREHODE
Na visokošolski strokovni študijski program je možen prehod iz naslednjih študijskih programov:
Prehodi z visokošolskih strokovnih programov, sprejetih pred ZVIS 2004, in z bolonjskih visokošolskih strokovnih študijskih programov 1. stopnje

Študenti sorodnih VS programov s področja turizma, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v novi študijski program, lahko na podlagi predloženih dokazil preidejo v ustrezni letnik predlaganega študijskega programa. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
Prehodi z univerzitetnih študijskih programov, sprejetih pred ZVIS 2004, in z bolonjskih univerzitetnih študijskih programov 1. stopnje

Študenti sorodnih UN programov s področja turizma, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v novi študijski program, lahko na podlagi predloženih dokazil preidejo v ustrezni letnik predlaganega študijskega programa. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
Prehodi z višješolskih študijskih programov, sprejetih pred 1994

Prehod v 2. letnik visokošolskega študijskega programa Turizem je možen tudi za diplomante sorodnih višješolskih strokovnih študijskih programov s področja storitvenih, družboslovnih, upravnih, poslovnih in humanističnih ved, v kolikor izpolnjujejo pogoje za vpis v študijski program in se jim kot obvezne predmete v tem študijskem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti oziroma ECTS točk iz prejšnjega študijskega programa. Ob tem se jim določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo kandidati v obliki diferencialnih izpitov opraviti pred vpisom v 2. letnik.
Prehodi iz višješolskih študijskih programov po letu 1995

Prehod v 2. letnik visokošolskega študijskega programa Turizem je možen tudi za diplomante sorodnih višješolskih strokovnih študijskih programov (po zakonu za višješolske študijske programe, ki je veljal po letu 1995) s področja storitvenih, družboslovnih, upravnih, poslovnih in humanističnih ved, v kolikor izpolnjujejo pogoje za vpis v študijski program in se jim kot obvezne predmete v tem študijskem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti oziroma ECTS točk iz prejšnjega študijskega programa. Ob tem se jim določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo kandidati v obliki diferencialnih izpitov opraviti pred vpisom v 2. letnik.

2. letnik

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati za vpis v višji. letnik po merilih za prehode izbrani glede na povprečno oceno predhodnega študija (brez ocene diplome).
MOŽNOSTI NADALJEVANJA ŠTUDIJA (NA 2. BOLONJSKI STOPNJI)
Diplomant visokošolskega strokovnega študijskega programa se lahko vključi v podiplomske magistrske študijske programe druge stopnje, skladno s pogoji, ki jih določi študijski program.

turizem (UN)

Ime programa: TURIZEM

Vrsta študijskega programa: univerzitetni (1. bolonjska stopnja)
Vodja študijskega programa: izr. prof. dr. Jasna Potočnik Topler
Kontakt:jasna.potocnik1@um.si
Strokovni naziv: diplomant/ka turizma (UN), dipl. tur. (UN)
Trajanje: 3 leta (6 semestrov)
Kreditne točke: 180 ECTS
Praktično usposabljanje: 400 ur
Način izvajanja: redni študij (jezik izvajanja: slovenščina)
Lokacija izvajanja: Brežice (redni) in Ljubljana (izredni)

 

Opomba: Študijski program Turizem UN se izvaja za študente 2. in 3. letnika (vpisane v 1. letnik do vključno 1. 10. 2019).
O programu:
Temeljni cilji programa je usmerjen v usposabljanje kadrov za opravljanje nalog na posameznih segmentih turistične ponudbe in za opravljanje operativnih nalog v gospodarstvu in negospodarstvu, pa tudi v državni upravi na področju turizma (direktorat za turizem, lokalne samoupravne skupnosti, agencije, zavodi). 

Pri tem gre za ustvarjanje, trženje in izvajanje kakovostnih turističnih storitev, razvoj turističnih destinacij in receptivnega turizma, ohranjanje in promocijo kulturne dediščine, razvoj strpnosti in tolerance, spodbujanje k revitalizaciji podeželja in enakomernega regionalnega razvoja, varovanje okolja itd.

Predmetnik univerzitetnega študijskega programa TURIZEM 2020-21

2. LETNIK
2. LETNIK         
UČNA ENOTAŠIFRA UESEMESTERIZVALCI 2020-21PSVAJETVIDŠECTS
Turistične strategijeUN13zimskiBorut Vojinović, Vita Petek30010101306
Finance in poslovodenjeUN14zimskiBorut Vojinović, Mojca Nekrep3002001306
Psihologija porabnikov v turizmuUN15zimskiMaja Turnšek, Tjaša Alegro4003001106
Management človeških virovUN16zimskiMitja Gorenak, Tomi Špindler4003001106
Prvi tuji jezik – Angleščina v turizmu 3UN17zimskiJasna Potočnik Topler03000603
Nemški jezik in turizemUN18zimskiVlasta Kučiš03000603
Marketing in raziskave turističnih trgovUN19poletniMaja Turnšek, Tjaša Alegro3002281106
Destinacijski managementUN20poletniTanja Lešnik Štuhec, Nejc Pozvek301020101106
Varnost v turizmuUN21poletniJanez Mekinc, Boris Prevolšek30010101306
Medijska kultura in turizemUN22poletniAndreja Trdina, Tjaša Alegro4003001106
Športni turizemUN23poletniMatejek Črtomir, Tomi Špindler30010101306
3. LETNIK
3. LETNIK         
UČNA ENOTAŠIFRA UESEMESTERIZVALCI 2021-22PSVAJETVIDŠECTS
Trajnostni razvojUN24zimskiTanja Lešnik Štuhec, Barbara Pavlakovič201025151106
Sociologija turizmaUN25zimskiMarjetka Rangus, Vita Petek4003001106
Gastronomija in enogastronomija na SlovenskemUN26zimskiSaša Poljak Istenič, 201010101306
3. tuji jezik v turizmu i in ii - italijanščina - Izbirni predmet 1UN31zimskiMojca Kompara Lukančič060001206
Velnes - Izbirni predmet 2UN36zimskiMilica Rančić Demir3002001306
Retorika v poslovnem komuniciranju - Izbirni predmet 3UN30poletniJasna Potočnik Topler, Tomi Špindler3002001306
Praktično usposabljanje UN27poletniMitja Gorenak0200040014
Diplomsko deloUN28poletniBoštjan Brumen0100029010
IZBIRNI PREDMETI
IZBIRNI PREDMETI         
UČNA ENOTAŠIFRA UESEMESTERNOSILECPSVAJETVIDŠECTS
Turizem v 3. življenjskem obdobjuUN32Jana Goriup3002001306
Kakovost in odličnostUN33Borut Vojinović3002001306
Management prireditevUN29Mitja Gorenak3002001306
Zdravstveni in medicinski turizem UN34Zmago Turk3002001306
Inovativnost in dobre prakse v turizmu UN35Borut Vojinović3002001306
VelnesUN36Marko Koščak3002001306
Igralniški turizemUN37Janez Mekinc3002001306
Retorika v poslovnem komuniciranjuUN30Jasna Potočnik Topler3002001306
Turistična promocijaUN38Maja Turnšek Hančič3002001306
Turistično vodenje in spremljanjeUN39Mitja Gorenak3020001306
3. tuji jezik v turizmu i in ii - italijanščinaUN31Mojca Kompara Lukančič060001206
Enologija in turizemUN40Stanislav Vršič3002001306

UE – učna enota
P – predavanja

S – seminar
TV – terenske vaje

IDŠ – individualno delo študenta
ECTS  – kreditne točke

Učni načrti predmetov programa Turizem (UN)Akreditacijska vloga programa Turizem (UN)
VPISNI POGOJI
Vpis na univerzitetni študijski program Turizem UN ni več mogoč. S študijskim letom 2020/21 ga je nadomestil univerzitetni študijski program Turizem: sodelovanje in razvoj
POGOJI ZA NAPREDOVANJE
Študent lahko napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 48 ECTS, pri čemer mora obvezno opraviti vse obveznosti pri predmetu: Teorije turizma. Študenti, ki niso državljani RS, morajo k vpisnem listu priložiti še Potrdilo o opravljenem tečaju slovenskega jezika v obsegu najmanj 30 ur.
Študent lahko napreduje v 3. letnik, ko ima opravljene vse obveznosti 1. letnika in 48 ECTS iz 2. letnika. Študent mora obvezno opraviti obveznosti pri predmetih: Destinacijski management in Management človeških virov.
PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE
Diplomanti univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Turizem bodo:

poznali in razumeli temeljne pojave in pojme s področja turizma,
razumeli osnovne pojme s področja informacijskih sistemov,
razumeli osrednje koncepte in aplikativne pristope k menedžmentu destinacij,
razumeli osnovne pojme ekonomike podjetja,
reševali konkretne delovne probleme s pomočjo sodobnih strokovnih metod proučevanja turističnih destinacij oz. produktov in vodenja turističnih organizacij,
povezovali znanja s področja turizma z znanji s področja podjetništva, financ, menedžmenta, marketinga, prava, kulture, sociologije, psihologije, geografije in drugih področij,

imeli sposobnost upravljanja s človeškimi viri,
razumeli vlogo in pomembnost turistične ponudbe oz. turističnega produkta ter njegove povezanosti z drugimi dopolnilnimi dejavnostmi kot so šport, ohranjanje kulturne dediščine, spodbujanje ekološke zavesti itd.,
razumeli vlogo in pomembnost turistične ponudbe v gospodarstvu in pri ohranjanju kulturne dediščine,
razumeli ekonomske učinke turističnega gospodarstva,
razvili veščine na področju koordiniranja, komunikacije, vodenja, načrtovanja, evalvacije turističnih proizvodov, organizacij in podjetij,
uporabljali informacijsko-komunikacijske tehnologije in obvladali delo z informacijskimi sistemi v turistični organizaciji in na destinaciji,
obvladali vsaj dva tuja jezika za dobro komuniciranje s poslovnimi partnerji in strankami v turistični dejavnosti,
analizirali dogodke v delovnem procesu in naredili sintezo možnih ukrepov, ki bodo zagotavljali nemoten proces storitev v turistični organizaciji ne glede na obliko turizma,
razumeli osnovne ekološke principe ter okoljevarstvene in naravovarstvene standarde, potrebne za izvedbo kakovostnih turističnih produktov,
razumeli določila etičnih kodeksov v turizmu,
razumeli osnovne pojme s področja logističnih procesov v turizmu,
poznali osnove psihologije porabnikov,
poznali pomen varnosti v sodobnem turističnem okolju.
POGOJI ZA PREHODE
Predvideni možni prehodi na univerzitetni študijski program Turizem so naslednji:
Prehodi iz univerzitetnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS leta 2004) in iz (bolonjskih) univerzitetnih študijskih programov prve stopnje

Študenti sorodnih univerzitetnih študijskih programov prve stopnje s področja turizma, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetne študijske programe prve stopnje, lahko na podlagi predloženih dokazil preidejo v ustrezni letnik predlaganega programa FT. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
Prehodi iz visokošolskih strokovnih študijskih programov (pred sprejetjem ZVIS leta 2004) in iz (bolonjskih) visokošolskih strokovnih študijskih programov prve stopnje

Študenti sorodnih visokošolskih strokovnih študijskih programov prve stopnje s področja turizma, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v univerzitetne študijske programe prve stopnje, lahko na podlagi predloženih dokazil preidejo v ustrezni letnik predlaganega FT. Določijo se jim manjkajoče obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu.
Prehodi iz višješolskih študijskih programov, sprejetih pred letom 1994:

Prehod v 2. letnik univerzitetnega študijskega programa Turizem je možen tudi za diplomante sorodnih višješolskih strokovnih študijskih programov s področja storitvenih, družboslovnih, upravnih, poslovnih in humanističnih ved, v kolikor izpolnjujejo pogoje za vpis v študijski program in se jim kot obvezne predmete v tem študijskem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti oziroma ECTS točk iz prejšnjega študijskega programa. Ob tem se jim določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo kandidati v obliki diferencialnih izpitov opraviti pred vpisom v 2. letnik.
Prehodi iz višješolskih študijskih programov po letu 1995:

Prehod v 2. letnik univerzitetnega študijskega programa Turizem je možen tudi za diplomante sorodnih višješolskih strokovnih študijskih programov (po zakonu za višješolske študijske programe, ki je veljal po letu 1995) s področja storitvenih, družboslovnih, upravnih, poslovnih in humanističnih ved, v kolikor izpolnjujejo pogoje za vpis v študijski program in se jim kot obvezne predmete v tem študijskem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti oziroma ECTS točk iz prejšnjega študijskega programa. Ob tem se jim določijo manjkajoče obveznosti, ki jih morajo kandidati v obliki diferencialnih izpitov opraviti pred vpisom v 2. letnik.
Vpis v višji letnik:

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati za vpis v višji letnik po merilih za prehode izbrani glede na povprečno oceno predhodnega študija (brez ocene diplome).
MOŽNOSTI NADALJEVANJA ŠTUDIJA (NA 2. BOLONJSKI STOPNJI)
Diplomant univerzitetnega študijskega programa Turizem se lahko vključi v podiplomske magistrske študijske programe druge stopnje skladno s pogoji, ki jih določi študijski program.

podiplomski študij

turistične destinacije in doživetja (MAG)

Ime programa: TURISTIČNE DESTINACIJE IN DOŽIVETJA

Vrsta študijskega programa: magistrski (2. bolonjska stopnja)
Vodja študijskega programa: izr. prof. dr. Maja Turnšek
Kontakt: maja.turnsek@um.si
Strokovni naziv: magister/-ica turizma, mag. tur.
Trajanje: 2 leti (4 semestri)
Kreditne točke: 120 ECTS
Praktično usposabljanje: 140 ur
Način izvajanja: redni študij (jezik izvajanja: slovenščina), izredni (jezik izvajanja: angleščina)
Lokacija izvajanja: Brežice (redni) in Ljubljana (izredni)

O programu: 
Osnovni cilj magistrskega študijskega programa 2. stopnje Turistične destinacije in doživetja je poglobljeno izobraževanje in usposabljanje razvojnega in vodilnega kadra v vseh strukturah turističnega gospodarstva in javnega sektorja, kjer se ta srečuje z vsebinami s področja turizma.

Gre za kadre, ki morajo obvladovati in reševati razvojna vprašanja v delovnem procesu s področja turizma in biti sposobni znanja implementirati v optimalno delovanje turistične organizacije kot dela turističnega sistema.

Na vsebinskem področju so cilji študija turizma usmerjeni v:
poglobljeno raziskovanje turizma, podprto s kritično analizo vpliva turizma in njegove umeščenosti v digitalizacijo in izkustveno ekonomijo,
inovativno oblikovanje turističnih doživetij, podprto s poznavanjem globalnih dobrih praks in uspešnim poslovnim odločanjem,
strateško načrtovanje razvoja destinacij, podprto z zavedanjem o odgovornosti turizma in pomembnosti sodelovanja vseh turističnih akterjev.

Na osnovi teh ciljev bodo diplomanti dosegli takšno teoretično znanje in njegovo uporabo v praksi, da bodo z njim dosegli vse splošne in predmetno-specifične kompetence, določene s predlaganim študijskim programom.

Redni magistrski študijski program Turistične destinacije in doživetja je brezplačen za vse državljane, ne glede na starost. Vsi, ki možnosti vpisa na magistrski program še niste uveljavili in imate končan stari visokošolski program ali 1. bolonjsko stopnjo (VS ali UN), se lahko vpišete na redni brezplačni magistrski študij. V primeru, da imate že pridobljeno 7. stopnjo (2. bolonjska stopnja ali stari univerzitetni program), se šolnina na rednem študiju plača.

PREDMETNIK TURISTIČNE DESTINACIJE IN DOŽIVETJA (MAG)

1. LETNIK
1. LETNIK         
UČNA ENOTAŠIFRA UESEMESTERIZVAJALCI 2020-21PSVAJETVIDŠECTS
Oblikovanje turističnih izkušenj MAG-01zimskiMilica Rančić Demir, Tjaša Alegro0251501406
Trajnostni, zeleni in družbeno
odgovorni turizem
MAG-02zimskiMarko Koščak, Barbara Pavlakovič20020101306
Sociologija kulture in turizmaMAG-03zimskiAndreja Trdina 2020001406
Gost v središču turističnega dogajanja MAG-04zimskiJana Goriup 2515001406
Angleščina v turizmu - višja raven 1 MAG-05zimskiJasna Potočnik Topler03000603
Praktikum 1: Spoznavanje in oblikovanje elementov razvojne strategije MAG-06zimskiAleš Semeja, Barbara Pavlakovič040015353
Marketing in management turistične destinacijeMAG-07poletniTanja Lešnik Štuhec, Nejc Pozvek101010101406
Mediji in turizem: oblikovanje zgodb v turizmu MAG-08poletniMaja Turnšek, Andreja Trdina2515001406
Analiza podatkov v turizmu 1MAG-09poletniBoštjan Brumen, Maja Žibert0201501456
Politični vidiki turizma MAG-10poletniMarjetka Rangus 2515001406
Praktikum 2: Primerjalna analiza turističnih destinacijMAG-11poletniTanja Lešnik Štuhec, Nejc Pozvek0200201406
2. LETNIK
2. LETNIK         
UČNA ENOTAŠIFRA UESEMESTERNOSILECPSVAJETVIDŠECTS
Razvoj podeželja, zavarovanih območij in mreženjeMAG-12zimskiTanja Lešnik Štuhec 151510101306
Metode znanstveno-raziskovalnega delaMAG-13zimskiMaja Turnšek 0302001306
Poslovno načrtovanje v turizmuMAG-14zimskiMojca Nekrep 251500503
Organizacijsko vedenjeMAG-15zimskiMitja Gorenak2020001406
Analiziranje in upravljanje družbenih medijev v turizmuMAG-16zimskiMaja Turnšek 0202501356
Izbirni predmet 1zimskiodvisno od izbire03000603
Analiza podatkov v turizmu 2MAG-18poletniBoštjan Brumen 020150553
Praktikum 3: Od ideje do izvedbe potovanjaMAG-19poletniMitja Gorenak 03000603
Angleščina v turizmu - višja raven 2 MAG-20poletniJasna Potočnik Topler03000603
Izbirni predmet 2poletniodvisno od izbire03000603
Izbirni predmet 3poletniodvisno od izbire03000603
Izbirni predmet 4poletniodvisno od izbire03000603
Magistrska naloga MAG-24poletniMaja Turnšek 0300033012
IZBIRNI PREDMETI
IZBIRNI PREDMETI         
UČNA ENOTAŠIFRA UESEMESTERNOSILECPSVAJETVIDŠECTS
Tuj jezik 3: Temelji italijanskega jezika v turizmu 1MAG-25Mojca Kompara Lukančič03000603
Tuj jezik 3: Temelji italijanskega jezika v turizmu 2MAG-26Mojca Kompara Lukančič03000603
Tuj jezik 2: Poslovna komunikacija v nemščini 1 MAG-27Vlasta Kučiš03000603
Tuj jezik 2: Poslovna komunikacija v nemščini 2 MAG-28Vlasta Kučiš03000603
Moč digitalnih platform v turizmu MAG-29Maja Turnšek 03000603
Vizualno komuniciranje in politike podob MAG-30Andreja Trdina03000603
Retorika in odnosi z javnostmi v digitalnem svetuMAG-31Jasna Potočnik Topler 03000603
Kulturni turizem in identiteta EvropeMAG-32Marjetka Rangus 03005553
Uvod v management velneških centrovMAG-33Tanja Lešnik Štuhec 151500603
Transport in turizem MAG-34Andrej Lisec 30246303
Izzivi športnega turizma MAG-35Črtomir Matejek 03000603
Turizem v 3. življenjskem obdobju MAG-36Jana Goriup 03000603
Izzivi sodobnega hotelirstvaMAG-37Saša Zupan Korže 03000603
Psihologija komuniciranja v turizmu - višja raven MAG-38Maja Turnšek 03000603
Projektno vodenje EU in nacionalnih projektovMAG-39Marko Koščak 03000603

UE – učna enota
P – predavanja

S – seminar
TV – terenske vaje

IDŠ – individualno delo študenta
ECTS  – kreditne točke

Učni načrti predmetov programa so dostopni na strani MOJA.UMAkreditacijska vloga programa Turistične destinacije in doživetja
VPISNI POGOJI
V študijski program Turistične destinacije in doživetja se lahko vpiše, kdor je zaključil:
Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: 1013 (hotelirstvo in gostinstvo), 1015 (potovanja, turizem, prosti čas), 0388 (družbene vede), 0488 (poslovne in upravne vede), 0416 (prodaja), 0414 (marketing in oglaševanje), 0413 (poslovodenje in upravljanje), 0417 (delovno življenje), 0314 (geografija).
Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 10-60 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v 1. letnik študijskega programa. Opraviti mora naslednje obveznosti: Osnove turizma (6 ECTS) in Destinacijski management (6 ECTS).
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: 1013 (hotelirstvo in gostinstvo), 1015 (potovanja, turizem, prosti čas), 0388 (družbene vede), 0488 (poslovne in upravne vede), 0416 (prodaja), 0414 (marketing in oglaševanje), 0413 (poslovodenje in upravljanje), 0417 (delovno življenje), 0314 (geografija).
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 10-60 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v 1. letnik študijskega programa. Opraviti mora naslednje obveznosti: Osnove turizma (6 ECTS) in Destinacijski management (6 ECTS).
Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: 1013 (hotelirstvo in gostinstvo), 1015 (potovanja, turizem, prosti čas), 0388 (družbene vede), 0488 (poslovne in upravne vede), 0416 (prodaja), 0414 (marketing in oglaševanje), 0413 (poslovodenje in upravljanje), 0417 (delovno življenje), 0314 (geografija). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, kot so določena v peti alineji. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna do 60 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: 1013 (hotelirstvo in gostinstvo), 1015 (potovanja, turizem, prosti čas), 0388 (družbene vede), 0488 (poslovne in upravne vede), 0416 (prodaja), 0414 (marketing in oglaševanje), 0413 (poslovodenje in upravljanje), 0417 (delovno življenje), 0314 (geografija).
Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna do 60 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
Vloge kandidatov bo obravnavala Komisija za študijske zadeve FT UM, ki določi obseg in vrsto študijskih obveznosti, ki se priznajo, ter obseg in vrsto manjkajočih obveznosti.
POGOJI ZA NAPREDOVANJE
Študent napreduje v 2. letnik, ko z opravljenimi obveznostmi 1. letnika skupno zbere najmanj 45 ECTS.
PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE
Diplomanti študijskega programa 2. stopnje Turistične destinacije in doživetja bodo v okviru predmetno-specifičnih kompetenc pridobili zlasti:
sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic v delovanju turističnih organizacij in destinacij za trajnostni razvoj destinacij in dobrobit lokalnega prebivalstva, zaposlenih in gostov,
znanje o menedžmentu turističnih organizacij, destinacij in doživetij,
poznavanje analize trendov v turizmu s poudarkom na digitalizaciji, izkustveni ekonomiji in zahtevah odgovornega turizma,
razumevanje osnovnih pojmov s področja načrtovanja kompleksnih družbenih mrež sodelovanja in vključevanja družbenih akterjev v razvoj turizma na organizacijski, lokalni in regijski ravni,
razumevanje osnovnih in zahtevnejših pojmov s področja logističnih procesov v turizmu,
znanje o analizi potreb gostov in povezovanju turističnih potreb v inovativne integralne turistične produkte,
razumevanje finančne analize lastne poslovne ideje,
razumevanje modelov sodobne organiziranosti turističnih organizacij in investiranja v turizmu,
poznavanje strateškega načrtovanja marketinškega komuniciranja s poudarkom na digitalizaciji v turizmu,
sposobnost za obravnavo praktičnih problemov procesne obravnave poslovanja v sodobnih organizacijskih sistemih,
sposobnost razumevanja temeljenjih pojmov s področja raziskave potreb, motivov in vedenja potrošnikov v namen trženja turističnih storitev,
znanje analize političnih vidikov turizma s ciljem sistematičnega razumevanja političnih in turističnih dogodkov ter procesov na ravni lokalnih, nacionalnih, evropskih in globalnih turističnih politik.
POGOJI ZA PREHODE
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Turistične destinacije in doživetja omogočen prehod kandidatom, vpisanim na študijske programe z naslednjih področij: hotelirstvo in gostinstvo, potovanja, turizem, prosti čas, družbene vede, poslovne in upravne vede, prodaja, marketing in oglaševanje, poslovodenje in upravljanje, delovno življenje, geografija, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent vpiše v isti ali višji letnik študijskega programa Turistične destinacije in doživetja. Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.

turizem (MAG)

Ime programa: TURIZEM

Vrsta študijskega programa: magistrski (2. bolonjska stopnja)
Vodja študijskega programa: izr. prof. dr. Maja Turnšek
Kontakt: maja.turnsek@um.si
Strokovni naziv: magister/-ica turizma, mag. tur.
Trajanje: 2 leti (4 semestri)
Kreditne točke: 120 ECTS
Praktično usposabljanje: 140 ur
Način izvajanja: redni študij (jezik izvajanja: slovenščina), izredni (jezik izvajanja: angleščina)
Lokacija izvajanja: Brežice (redni) in Ljubljana (izredni)

 

Opomba: Študijski program Turizem MAG se izvaja za študente 2. letnika (vpisane v 1. letnik do vključno 1. 10. 2019).
O programu: 
Temeljni cilji programa je poglobljeno izobraževanje in usposabljanje razvojnega in vodilnega kadra v vseh strukturah (predvsem) turističnega gospodarstva pa tudi v določenih segmentih negospodarstva in javne oziroma državne uprave, kjer se ta srečuje z vsebinami s področja turizma. 


Gre za kadre, ki morajo obvladovati in reševati razvojna vprašanja v delovnem procesu s področja turizma in biti sposobni znanja implementirati v optimalno delovanje turistične organizacije kot dela turističnega sistema.

PREDMETNIK MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA TURIZEM 2020-21

2. LETNIK
2. LETNIK           
SEMESTERIZVAJALCI 2020-21PSSVVVAJETVIDŠECTS
Metode znanstveno-raziskovalnega delaMAG13zimskiMaja Turnšek, Tjaša Alegro2501501501105
Analiza podatkovMAG14zimskiBoštjan Brumen, Saša Brdnik2501501501105
Praktično usposabljanje MAG15zimskiMitja Gorenak01000001405
3. tuji jezik v turizmu I in II - italijanski jezik
v trajnostnem turizmu I in II - Izbirni predmet 1
MAG21zimskiMojca Kompara Lukančič3003003001206
Enologija in turizem - Izbirni predmet 2MAG19zimskiMojca Nekrep, Vita Petek2501501501105
Razvoj podeželja - Izbirni predmet 3MAG28zimskiMelita Rozman Cafuta, Nejc Pozvek20010010101105
Individualno raziskovalno deloMAG16poletniBoštjan Brumen, Mitja Gorenak050000025010
Magistrska nalogaMAG17poletniBoštjan Brumen015000058520
IZBIRNI PREDMETI
IZBIRNI PREDMETI           
NASLOV UČNE ENOTESEMESTERNOSILECPSSVVVAJETVIDŠECTS
3. tuji jezik v turizmu I in II - italijanski jezik
v trajnostnem turizmu I in II
MAG21zimskiMojca Kompara Lukančič3003003001206
Kulturna dediščinaMAG18zimskiLea Kužnik205505101105
Enologija in turizemMAG19zimskiStane Vršič2501501501105
Poslovna komunikacija v nemščini 1 in 2MAG22zimskiVlasta Kučiš06000001206
Krizni management v turizmuMAG23zimskiIztok Podbregar2501501501105
Psihologija porabnikov v turizmuMAG24zimskiMaja Turnšek Hančič2501501501105
Turizem za 3. življenjsko obdobjeMAG25zimskiJana Goriup2501501501105
Globalizacija in turizemMAG26zimskiMarjetka Rangus2501501501105
Management oskrbovalnih verig v turizmuMAG27zimskiAndrej Lisec2501501501105
Doživetja prehranskih kulturMAG20zimskiLea Kužnik205505101105
Razvoj podeželjaMAG28zimskiMarko Koščak20010010101105
Turistični prostoriMAG29zimskiMelita Rozman Cafuta2501501501105
Mednarodni management v turizmuMAG30zimskiBorut Vojinović2501501501105
Menagement prostega časaMAG31zimskiNataša Slak Valek2501501501105
HotelirstvoMAG32zimskiSonja Sibila Lebe2501501501105

UE – učna enota
P – predavanja

S – seminar
TV – terenske vaje

IDŠ – individualno delo študenta
ECTS  – kreditne točke
Učni načrti predmetov programa Turizem (MAG)Akreditacijska vloga programa Turizem (MAG)
VPISNI POGOJI
Vpis na magistrski študijski program Turizem ni več mogoč. S študijskim letom 2020/21 ga je nadomestil magistrski študijski program Turistične destinacije in doživetja.
POGOJI ZA NAPREDOVANJE
Študent napreduje v 2. letnik, ko z opravljenimi obveznostmi 1. letnika skupno zbere najmanj 45 ECTS.
PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE
Diplomanti magistrskega študijskega programa 2. stopnje Turizem bodo:
imeli sposobnost uporabe kvantitativnih metod,
imeli znanje o managementu turističnih organizacij,
razumeli osnovne pojme s področja načrtovanja kompleksnih družbenih mrež in vključevanja družbenih akterjev v razvoj turizma na podjetniški, lokalni in regijski ravni,
razumeli osnovne in zahtevnejše pojme s področja logističnih procesov v turizmu,
povezovali turistične potrebe v turistične proizvode,
razumeli kategorije finančne analize,
razumeli modele sodobne organiziranosti turističnih organizacij in investiranja v managementske koncepte poslovanja,
imeli sposobnost izdelave sistemske analize in spremljanja uvedbe informacijskega sistema v poslovanje,
poznali koncept marketinškega komuniciranja,
imeli sposobnost za obravnavo praktičnih problemov procesne obravnave poslovanja v sodobnih organizacijskih sistemih,
imeli sposobnost razumevanja temeljnih pojmov s področja raziskave potreb, motivov in vedenja potrošnikov pri trženju turističnih storitev,
imeli sposobnost za smiselno reševanje konkretnih delovnih problemov na področju uporabe znanstveno-raziskovalnih prejemov pri ustvarjanju novega integralnega turističnega proizvoda z uporabo standardnih strokovnih metod in postopkov,
imeli prakseološko razumevanje politične teorije s ciljem sistematičnega razumevanja političnih in turističnih dogodkov na ravni lokalnih, nacionalnih, evropskih in globalnih turističnih politik.
POGOJI ZA PREHODE
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Turizem omogočen prehod kandidatom, vpisanim na študijske programe z naslednjih področij: turizem, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent vpiše v isti ali višji letnik v študijskem programu turizem. Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram