Skoči do osrednje vsebine

dodiplomski študij

sodobne turistične prakse

Ime programa: SODOBNE TURISTIČNE PRAKSE

Vrsta študijskega programa: visokošolski strokovni (1. bolonjska stopnja)
Vodja študijskega programa: doc. dr. Boris Prevolšek
Kontakt: boris.prevolsek@um.si
Strokovni naziv: diplomant/ka turizma (VS), dipl. tur. (VS)
Trajanje: 3 leta (6 semestrov)
Kreditne točke: 180 ECTS
Praktično usposabljanje: 560 ur
Način izvajanja: redni študij (jezik izvajanja: slovenščina), izredni (jezik izvajanja: angleščina)
Lokacija izvajanja: Brežice (redni) in Ljubljana (izredni)

O programu:
Temeljni cilj visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Sodobne turistične prakse je izobraziti diplomante, ki bodo sposobni organizirati, tržiti in izvesti turistično dejavnost. Njihovo delovanje bo prvenstveno usmerjeno v reševanje problemov oblikovanja in realizacije turistične ponudbe v organizacijah,

kjer bodo zaposleni ali samozaposleni, kar pomeni, da se bodo diplomanti kot kompetentni strokovnjaki lahko zaposlovali v podjetjih, ki opravljajo katerokoli turistično dejavnost in tudi v vseh ostalih podjetjih, ki se pojavljajo kot kooperanti ali komplementarji pri oblikovanju turistične ponudbe.

PREDMETNIK SODOBNE TURISTIČNE PRAKSE (VS)

1. LETNIK
1. LETNIK
UČNA ENOTAŠIFRA UESEMESTERIZVAJALCI 2023-24PSVAJETVIDŠECTS
Osnove turizmaVS-01zimskiVita Petek, Nadja Mlakar4002051156
Kulturna dediščina v turizmuVS-02zimskiAlenka Černelič Krošelj, Anja Mlakar20101010403
Podjetništvo v turizmuVS-03zimskiGregor Jagodič, Vita Petek
20201051106
Medkulturno komuniciranje in etika v turizmuVS-04zimskiAndreja Trdina, Anja Mlakar4002001206
Digitalno komuniciranje v turizmuVS-05zimskiDušan Vrban, Hana Kuhar1010100603
Angleščina za turistično stroko 1VS-06zimskiBiljana Božinovski03000603
Nemščina v turistični stroki 1VS-07zimskiMilka Enčeva03000603
Pravo v turizmuVS-08poletniMojca Strašek Dodig, Jerneja Šavrič3002001306
Zgodovina Evrope za turizemVS-09poletniDaša Ličen, Nadja Mlakar200100603
Retorika za turistične delavceVS-10poletniJasna Potočnik Topler, Hana Kuhar2010200403
Agencijsko poslovanjeVS-11poletniBoris Prevolšek, Vita Petek3052051206
Praktični vidiki turistične geografijeVS-12poletniJani Kozina, Nejc Pozvek40015251006
Angleščina za turistično stroko 2VS-13poletniBiljana Božinovski03000603
Nemščina v turistični stroki 2VS-14poletniMilka Enčeva03000603
2. LETNIK
2. LETNIK
UČNA ENOTAŠIFRA UESEMESTERIZVAJALCI 2023-24PSVAJETVIDŠECTS
Analiza podatkov v turizmuVS-15zimskiMaja Borlinič Gačnik, Mihaela Franjić4002001206
Ravnanje z ljudmi pri deluVS-16zimskiMitja Gorenak, Tomi Špindler4003001106
Turistične nastanitve - hotelirstvoVS-17zimskiSaša Zupan Korže, Tomi Špindler20100201306
Športni turizemVS-18zimskiTomi Špindler, Nejc Pozvek255155403
Angleščina za turistično stroko 3VS-19zimskiBiljana Božinovski03000603
Nemščina v turistični stroki 3VS-20zimskiMilka Enčeva03000603
Osnove italijanskega jezika za področje turizma 1VS-21zimskiMojca Kompara Lukančič03000603
Marketing in raziskave turističnih trgovVS-22poletniTina Šegota, Katja Kokot20201501256
Uvod v destinacijski menedžmentVS-23poletniBarbara Pavlakovič Farrell, Nadja Mlakar301020101106
Osnove italijanskega jezika za področje turizma 2VS-24poletniMojca Kompara Lukančič03000603
Praktično usposabljanje 1VS-25poletniBoris Prevolšek020001606
Lokalni vodnik in turistični vodnikVS-26poletniIgor Rajner03000603
Prireditve in turizemVS-27poletniJan Oršič, Nadja Mlakar1515100503
Turistični praktikum - turizem gonilo svetaVS-28poletniBoris Prevolšek, Mihaela Franjić015015603
3. LETNIK
3. LETNIK
UČNA ENOTAŠIFRA UESEMESTERIZVAJALCI 2023-24PSVAJETVIDŠECTS
Kreativnost v turistični promocijiVS-29zimskiValentina Božič, Tjaša Alegro0252501306
Management prehrambenih obratovVS-30zimskiMojca Polak, Nadja Mlakar201010101306
Kakovost v turizmuVS-31zimskiJana Vilman, Katja Kokot1015010553
Osnove italijanskega jezika za področje turizma 3VS-32zimskiMojca Kompara Lukančič03000603
Temeljni izbirni 1: *Varnost v turizmuVS-39
zimskiBoris Prevolšek, Mihaela Franjić2551551306
Temeljni izbirni 2: *Zdravstveni turizemVS-40
zimskiMilica Rančić Demir, Katja Kokot251510151306
Temeljni izbirni 3: *Oblikovanje doživetijVS-41
zimskiJana Vilman, Tjaša Alegro0202015
Izbirni predmet A: *Vinski turizemVS-44
poletniMaja Borlinič Gačnik, Vita Petek 20151015603
Izbirni predmet B: *Sodobni trendi v turizmuVS-46poletniMilica Rančić Demir, Nadja Mlakar2010200603
Praktično usposabljanje 2VS-37poletniBoris Prevolšek0200040014
Diplomsko deloVS-38poletniMilica Rančić Demir0200028010
IZBIRNI PREDMETI
IZBIRNI PREDMETI
UČNA ENOTAŠIFRA UESEMESTERNOSILECPSVAJETVIDŠECTS
TEMELJNI IZBIRNI PREDMETI
Varnost v turizmuVS-39zimskiIztok Podbregar2551551306
Zdravstveni turizemVS-40zimskiAleš Semeja251510151156
Oblikovanje doživetijVS-41zimskiMaja Turnšek02020151256
IZBIRNI PREDMET A*0
Kulturni in dediščinski turizemVS-42poletniMarjetka Rangus1515015453
Gastronomija in enogastronomijaVS-43poletniAlenka Černelič Krošelj15151010403
Vinski turizemVS-44poletniMojca Nekrep20151015303
Igralniški turizemVS-45poletniBojan Kurež205105503
IZBIRNI PREDMET B*0
Sodobni trendi v turizmuVS-46poletniSrđan Milošević2010200403
Razvoj podeželjaVS-47poletniMarko Koščak20101010403
Osnove oskrbovalnih verig v turizmuVS-48poletniAndrej Lisec300246303
*Pri vsaki skupini izbere po eno učno enoto.

UE – učna enota
P – predavanja

S – seminar
TV – terenske vaje

IDŠ – individualno delo študenta
ECTS  – kreditne točke

Učni načrti predmetov programa so dostopni na strani MOJA.UMAkreditacijska vloga programa Sodobne turistične prakse
VPISNI POGOJI
N študijski program se lahko vpiše, kdor je opravil:
maturo,
poklicno maturo,
ali je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, se kandidate izbere glede na:
splošni uspeh pri maturi, poklicni maturi ali zaključnem izpitu–60 %
in uspeh 3. in 4. letnika–40 %.
POGOJI ZA NAPREDOVANJE
Študent lahko napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 48 ECTS, pri čemer mora obvezno opraviti vse obveznosti pri naslednjih učni enoti: Osnove turizma. 


Pogoji za napredovanje v 3. letnik so opravljene vse obveznosti prvega letnika in 48 ECTS iz drugega letnika. Študent mora obvezno opraviti obveznosti pri naslednjih učnih enotah: Prireditve in turizem in Športni turizem.

Znanje slovenskega jezika za tuje študente

Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B1 glede na skupni evropski jezikovni okvir za jezike (SEJO/CEFR) z ustreznim dokazilom pred vpisom v 2. letnik.

Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so:
- potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B1 ali enakovredno potrdilo,
- opravljene obveznosti iz predmetov Lektorat slovenščine za tujce 1 ali Slovenščina kot drugi in tuji jezik 1 in Lektorat slovenščine za tujce 2 ali Slovenščina kot drugi in tuji jezik 2 na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru,
- spričevalo o zaključeni osnovni šoli v Republiki Sloveniji ali zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom,
- maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik,
- spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom,
- diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v študijskem programu, in potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku.

Kandidati, ki so opravili splošno maturo ali poklicno maturo v Republiki Sloveniji, ne pošiljajo dokazila o znanju slovenskega jezika.

PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE
Diplomanti visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Sodobne turistične prakse bodo v okviru študijskega programa pridobili naslednje predmetno-specifične kompetence:

splošno znanje o turizmu kot posebni storitveni dejavnosti na nacionalni in mednarodni ravni,
poznavanje Slovenije kot turistične destinacije in najpomembnejših turističnih regij po svetu,
razumevanje temeljnih kategorij gospodarjenja in ekonomike podjetja,
razumevanje osnovnih načel načrtovanja, upravljanja in managementa turistične destinacije in turističnih struktur,
osnove ravnanja z ljudmi pri delu,
obvladovanje temeljnih zakonitosti in veščin medkulturnega in digitalnega komuniciranja v turizmu,
komunikativne kompetence v treh tujih jezikih, poglobljeno jezikovno znanje in terminologija s področja turizma,
uporaba osnove informacijskih tehnologij ter specifike informacijskih rešitev v turizmu,
praktično poznavanje različnih oblik turističnih produktov, ločevanje poslanstva in namena le-teh,
sposobnost oblikovanja kreativnih turističnih produktov na različnih področjih,
poznavanje trendov v turizmu,
razumevanje pomena varnosti v sodobnem turističnem okolju,
praktično poznavanje poslovanja hotelov, turističnih obratov, prehrambnih obratov in destinacijskih organizacij,
poznavanje temeljnih organizacijskih in pravnih značilnosti slovenskega in mednarodnega turizma,
poznavanje koncepta, procesa in vsebine marketinga v turistični organizaciji,
izkazovanje vrednot skladno z načeli trajnostnega turizma in etičnih standardov,
vrednotenje kakovosti storitev in doživetij v turizmu.
POGOJI ZA PREHODE
Kandidati se po Merilih za prehode med študijskimi programi vpišejo :
V drugi ali višji letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Sodobne turistične prakse, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu s področja hotelirstva in gostinstva, potovanja, turizma, prostega časa, družbenih ved, poslovnih in upravnih ved, prodaje, marketinga in oglaševanja, poslovodenja in upravljanja ter delovnega življenja in nato za nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje.
V drugi letnik tega programa, kadar gre za vpis višješolskega diplomanta s področja hotelirstva in gostinstva, potovanja, turizma, prostega časa, družbenih ved, poslovnih in upravnih ved, prodaje, marketinga in oglaševanja, poslovodenja in upravljanja ter delovnega življenja.
Prehod je mogoč, v kolikor kandidat izpolnjuje naslednje pogoje:
izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Sodobne turistične prakse,
prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov,
se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Ob prijavi za vpis kandidat zaprosi za priznavanje izobraževanja, o čemer odloča pristojna komisija senata fakultete, na kateri namerava kandidat nadaljevati študij. Kandidat mora v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru fakulteti posredovati:
vlogo za priznavanje znanj in spretnosti na Univerzi v Mariboru,
potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (izpitih) s pridobljenimi ocenami in številom kreditnih točk,
potrjene učne načrte, po katerih je bilo pridobljeno znanje,
potrdilo o plačilu postopka.

Pri prehodu iz enega študijskega programa v drugega se kandidatu lahko priznajo opravljene študijske obveznosti, upoštevajoč vsebino, obseg in zahtevnost znanja novega programa, ter se mu določijo nove obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi zaključiti študij v novem študijskem programu.
MOŽNOSTI NADALJEVANJA ŠTUDIJA (NA 2. BOLONJSKI STOPNJI)
Diplomant visokošolskega strokovnega študijskega programa se lahko vključi v podiplomske magistrske študijske programe druge stopnje skladno s pogoji, ki jih določi študijski program.

turizem: sodelovanje in razvoj (UN)

Ime programa: TURIZEM: SODELOVANJE IN RAZVOJ

Vrsta študijskega programa: univerzitetni (1. bolonjska stopnja)
Vodja študijskega programa: izr. prof. dr. Jasna Potočnik Topler
Kontakt: jasna.potocnik1@um.si
Strokovni naziv: diplomant/ka turizma (UN), dipl. tur. (UN)
Trajanje: 3 leta (6 semestrov)
Kreditne točke: 180 ECTS
Praktično usposabljanje: 400 ur
Način izvajanja: redni študij (jezik izvajanja: slovenščina)
Lokacija izvajanja: Brežice

Glede na zahteve in potrebe nadaljnjega razvoja turistične dejavnosti je temeljni cilj univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Turizem: sodelovanje in razvoj usmerjen v usposabljanje kadrov za opravljanje nalog na posameznih segmentih turistične ponudbe in za opravljanje operativnih nalog v gospodarstvu in negospodarstvu, pa tudi v državni upravi na področju turizma (direktorat za turizem, lokalne samoupravne skupnosti, agencije, zavodi), ustvarjanje, trženje in izvajanje kakovostnih turističnih storitev, razvoj turističnih destinacij in receptivnega turizma, ohranjanje in promocija slovenske kulturne in naravne dediščine, razvoj strpnosti in tolerance, spodbujanje k revitalizaciji podeželja in enakomernega regionalnega razvoja, varovanje okolja itd. Diplomanti univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Turizem: sodelovanje in razvoj bodo delovne probleme znali analizirati, pripraviti rešitve nanje, znali organizirati izvajanje predlaganih rešitev ter jih tudi operativno izvesti.
Cilji univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Turizem: sodelovanje in razvoj so:
ustvariti diplomanta, ki bo sposoben samostojnega in takojšnjega usmerjanja in izvrševanja delovnih nalog na področju turistične dejavnosti;
usposobiti strokovnjaka za optimalno implementacijo teoretičnih znanj v turistično prakso in za reševanje strokovnih problemov v delovnem procesu;
usposobiti vodjo, ki bo znal iskati nove vire znanja in uporabljati nove metode v delovnem procesu, zlasti pri oblikovanju turističnih destinacij in storitev ter pri promociji in vodenju le-teh;
diplomantu posredovati ustrezna temeljna znanja za nadaljevanje izobraževanja na 2. stopnji študija.

PREDMETNIK TURIZEM: SODELOVANJE IN RAZVOJ (UN)

1. LETNIK
1. LETNIK
UČNA ENOTAŠIFRA UESEMESTERIZVAJALCI 2023-24PSVAJETVIDŠECTS
Teorije turizmaUN-01zimskiVita Petek, Nadja Mlakar3001551306
Razvoj podjetniške idejeUN-02zimskiGregor Jagodič, Vita Petek20202001206
Management in teorija organizacijUN-03zimskiGregor Jagodič, Mihaela Kežman3002001106
Uvod v gospodarsko pravoUN-04zimskiBorut Bratina, Mojca Strašek Dodig300100503
Gostoljubje in odnosi v turizmuUN-05zimskiAndreja Trdina03000603
Osnove raziskovalnega razmišljanja in pisanjaUN-06zimskiTina Šegota03000603
Angleščina v turizmu 1UN-07zimskiHana Kuhar03000603
Dediščina in turizemUN-08poletniSaša Poljak Istenič, Anja Mlakar20200201206
Poslovanje hotelovUN-09poletniSaša Zupan Korže, Tomi Špindler301010101006
Turistična geografijaUN-10poletniMarko Koščak, Nejc Pozvek4001515906
IT v turizmuUN-11poletniIvan Rozman, Mihaela Franjić4002001006
Angleščina v turizmu 2UN-12poletniHana Kuhar03000603
Nemščina v turizmu 1UN-13poletniVlasta Kučiš03000603
2. LETNIK
2. LETNIK
UČNA ENOTAŠIFRA UESEMESTERIZVAJALCI 2023-24PSVAJETVIDŠECTS
Psihologija komuniciranja v turizmuUN-14zimskiMaja Turnšek, Katja Kokot0402001206
Management človeških virovUN-15zimskiMitja Gorenak, Tomi Špindler4003001106
Analiza podatkovUN-16zimskiMaja Borlinič Gačnil, Mihaela Franjić4002001006
Retorika v poslovnem in vsakdanjem komuniciranjuUN-17zimskiJasna Potočnik Topler04000503
Angleščina v turizmu 3UN-18zimskiHana Kuhar03000603
Nemščina v turizmu 2UN-19zimskiVlasta Kučiš03000603
Italijanski jezik v turizmu 1UN-20zimskiMojca Kompara Lukančič03000603
Destinacijski managementUN-21poletniBarbara Pavlakovič Farrell, Nadja Mlakar301020101106
Mediji, popularna kultura in turizemUN-22poletniAndreja Trdina, Tjaša Alegro4002001006
Turistični praktikum - turizem gonilo svetaUN-23poletniBoris Prevolšek, Mihaela Franjić015015603
Izbirna skupina: aktivno, zeleno, zdravo:
*Gastronomija in enogastronomija
*UN-44poletniSaša Poljak Istenič, Anja Mlakar812020503
Izbirni predmet skupina: komuniciranje;
* Turistična promocija
*UN-46poletniTina Šegota, Tjaša Alegro020300403
Doživetja v turizmuUN-26poletniJana Vilman03000603
Nemščina v turizmu 3UN-27poletniVlasta Kučiš03000603
Italijanski jezik v turizmu 2UN-28poletniMojca Kompara Lukančič03000603
3. LETNIK
3. LETNIK
UČNA ENOTAŠIFRA UESEMESTERIZVAJALCI 2023-24PSVAJETVIDŠECTS
Sociologija turizmaUN-29zimskiMarjetka Rangus, Anja Mlakar20102001106
Marketinške raziskave v turizmuUN-30zimskiTina Šegota, Tjaša Alegro0402001206
Upravljanje poslovnih financUN-31zimskiMojca Gornjak, Katja Kokot4004001006
Italijanski jezik v turizmu 3UN-32zimskiMojca Kompara Lukančič03000603
Temeljni izbirni predmet 1: *Varnost v turizmuUN-39
zimskiBarbara Pavlakovič Farrell, Mihaela Franjić3001010403
Temeljni izbirni predmet 2: *Športni turizemUN-40zimskiTomi Špindler, Nejc Pozvek255155403
Izbirni predmet skupina: Aktivno, zeleno, zdravo: *Turistična promocijaUN-46poletniTina Šegota, Tjaša Alegro020300403
Izbirna skupina inovacije:
*Management prireditev
UN-51
zimskiTomi Špindler, Nadja Mlakar200200503
Praktično usposabljanjeUN-37poletniBoris Prevolšek0200040015
Diplomsko deloUN-38poletniMilica Rančić Demir0200034012
IZBIRNI PREDMETI
IZBIRNI PREDMETI
UČNA ENOTAŠIFRA UESEMESTERNOSILECPSVAJETVIDŠECTS
TEMELJNI IZBIRNI PREDMETI
Varnost v turizmuUN-39zimskiJanez Mekinc3001010403
Športni turizemUN-40zimskiČrtomir Matejek255155403
Oskrbovalne verige v turizmuUN-41zimskiAndrej Lisec300155403
IZBIRNA SKUPINA: AKTIVNO, ZELENO, ZDRAVO
Turizem in starejšiUN-42poletniJana Goriup200200503
Zdravstveni in termalni turizem v SlovenijiUN-43poletniMilica Rančič Demir200200503
Gastronomija in enogastronimijaUN-44poletniSaša Poljak Istenič812020503
IZBIRNA SKUPINA: KOMUNICIRANJE
Turistično vodenjeUN-45poletniMitja Gorenak03000603
Turistična promocijaUN-46poletniMaja Turnšek020300403
Medkulturno komuniciranje v turizmuUN-47poletniSonja Mlaker Kač300200403
IZBRINA SKUPINA: INOVACIJE
Trajnostni razvoj turizma UN-35apoletniTanja Lešnik Štuhec15101010453
Kakovost in odličnost v turizmuUN-49poletniSaša Zupan Korže202000503
Inovativnost v turizmuUN-50poletniMarko Koščak1010200503
Management prireditevUN-51poletniMitja Gorenak200200503
** Prosto izbirni predmet je izbirni predmet, ki ga lahko študent opravi v okviru izbirnih predmetov na matični fakulteti ali na drugih visokošolskih zavodih. Prosto izbirni predmet si lahko študent na UN študijskem programu Turizem izbere izmed ponudbe prosto izbirnih predmetov drugih članic Univerze v Mariboru oziroma skladno z meduniverzitetnimi dogovori in mora ustrezati številu ECTS izbirnega predmeta na matičnem programu. Ustreznost izbranega predmeta preverja vodja študijskega programa na podlagi priloženega učnega načrta izbranega predmeta. Po uspešno opravljenem predmetu na drugi članici, se študentu tako opravljen predmet prizna kot opravljen izbirni predmet na matičnem programu.

UE – učna enota
P – predavanja

S – seminar
TV – terenske vaje

IDŠ – individualno delo študenta
ECTS  – kreditne točke

Učni načrti predmetov programa so dostopni na strani MOJA.UMAkreditacijska vloga programa Turizem: sodelovanje in razvoj
VPISNI POGOJI
Na univerzitetni študijski program Turizem: sodelovanje in razvoj se na osnovi Zakona o visokem šolstvu (38. člen) lahko vpiše:

kdor je opravil maturo;
kdor je opravil poklicno maturo na srednješolskem programu iz sorodnega področja in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: matematika, tuji jezik, zgodovina, ekonomija in geografija. Izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi;
kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz
točke a) in c) izbrani glede na:
splošni uspeh pri splošni maturi oz. zaključnem izpitu 60% točk (ponder 0,6)
splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk (ponder 0,4)
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz
točke b) izbrani glede na:
splošni uspeh pri poklicni maturi 40% točk (ponder 0,4)
splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk (ponder 0,4)
uspeh pri maturitetnem predmetu 20% točk (ponder 0,2)
POGOJI ZA NAPREDOVANJE
Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 48 ECTS. Obvezno mora opraviti vse obveznosti pri predmetu: Teorija turizma. 

Pogoji za napredovanje v 3. letnik so vsi opravljeni izpiti prvega letnika in 48 ECTS iz drugega letnika. Obvezno mora opraviti vse obveznosti pri predmetih: Destinacijski management in Management človeških virov.

Znanje slovenskega jezika za tuje študente

Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B1 glede na skupni evropski jezikovni okvir za jezike (SEJO/CEFR) z ustreznim dokazilom pred vpisom v 2. letnik.

Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so:
- potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B1 ali enakovredno potrdilo,
- opravljene obveznosti iz predmetov Lektorat slovenščine za tujce 1 ali Slovenščina kot drugi in tuji jezik 1 in Lektorat slovenščine za tujce 2 ali Slovenščina kot drugi in tuji jezik 2 na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru,
- spričevalo o zaključeni osnovni šoli v Republiki Sloveniji ali zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom,
- maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik,
- spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom,
- diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v študijskem programu, in potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku.

Kandidati, ki so opravili splošno maturo ali poklicno maturo v Republiki Sloveniji, ne pošiljajo dokazila o znanju slovenskega jezika.

PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE
Predmetno-specifične kompetence so definirane pretežno v okviru posameznih študijskih predmetov, ki z zaokroženim študijskim programom razvijajo specializiran profil diplomanta za opravljanje strokovnih del na področju izbrane poslovne funkcije na določeni ravni turizma in na strokovnem področju zaposlitve diplomanta.

Predmetno-specifične kompetence, ki se pridobijo s programom univerzitetnega študija Turizem: sodelovanje in razvoj, so:

poznavanje in razumevanje temeljnih pojavov in pojmov s področja turizma,
povezovanje znanj s področja turizma z interdisciplinarnimi znanji,
koordiniranje, komunikacija, vodenje, načrtovanje in evalvacija turističnih proizvodov,
analiza dogodkov v delovnem procesu in sinteza možnih ukrepov, za optimizacijo procesov in storitev v turistični organizaciji,
obvladanje treh tujih jezikov za dobro komuniciranje s poslovnimi partnerji in strankami v turistični dejavnosti,
razumevanje osrednjih konceptov in aplikativnih pristopov k vodenju organizacij v turizmu,
uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije v turizmu in sposobnost sodelovanja pri razvoju turističnih informacijskih sistemov,
poznavanje tehnoloških trendov in vloge novih medijev v turizmu,
oblikovanje in izvedba produktov na področju aktivnega in zdravega turizma,
izkazovanje vrednot odgovornega in zelenega turizma.
POGOJI ZA PREHODE
Prehodi med študijskimi programi so mogoči skladno z Zakonom o visokem šolstvu ter Merili za prehode med študijskimi programi ter drugimi predpisi. 
Predvideni možni prehodi na univerzitetni študijski program Turizem: sodelovanje in razvoj v nadaljevanju.

Kandidati se po Merili za prehode med študijskimi programi vpišejo:
v drugi ali višji letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Turizem: sodelovanje in razvoj, kadar gre za prenehanje izobraževanja po prvem študijskem programu s področja hotelirstva in gostinstva, potovanja, turizma, prostega časa, družbenih ved, poslovnih in upravnih ved, prodaje, marketinga in oglaševanja, poslovodenja in upravljanja ter delovnega življenja in nato za nadaljevanje študija po tem študijskem programu iste stopnje.
v drugi letnik tega programa, kadar gre za vpis višješolskega diplomanta s področja hotelirstva in gostinstva, potovanja, turizma, prostega časa, družbenih ved, poslovnih in upravnih ved, prodaje, marketinga in oglaševanja, poslovodenja in upravljanja ter delovnega življenja.
Prehod je mogoč, v kolikor kandidat izpolnjuje naslednje pogoje:
izpolnjuje pogoje za vpis v prvi letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Turizem: sodelovanje in razvoj,
prehaja s študijskega programa, ki ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc oziroma učnih izidov,
se mu pri prehodu prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Ob prijavi za vpis kandidat zaprosi za priznavanje izobraževanja, o čemer odloča pristojna komisija senata fakultete, na kateri namerava kandidat nadaljevati študij. Kandidat mora v skladu s Pravilnikom o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru fakulteti posredovati:
vlogo za priznavanje znanj in spretnosti na Univerzi v Mariboru,
potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih (izpitih) s pridobljenimi ocenami in številom kreditnih točk,
potrjene učne načrte, po katerih je bilo pridobljeno znanje,
potrdilo o plačilu postopka.
Pri prehodu iz enega študijskega programa v drugega se kandidatu lahko priznajo opravljene študijske obveznosti, upoštevajoč vsebino, obseg in zahtevnost znanja novega programa ter se mu določijo nove obveznosti, ki jih mora opraviti, če želi zaključiti študij v novem študijskem programu.
MOŽNOSTI NADALJEVANJA ŠTUDIJA (NA 2. BOLONJSKI STOPNJI)
Diplomant univerzitetnega študijskega programa se lahko vključi v podiplomske magistrske študijske programe druge stopnje, skladno s pogoji, ki jih določi študijski program.

podiplomski študij

turistične destinacije in doživetja 

Ime programa: TURISTIČNE DESTINACIJE IN DOŽIVETJA

Vrsta študijskega programa: magistrski (2. bolonjska stopnja)
Vodja študijskega programa: doc. dr. Andreja Trdina
Kontakt: andreja.trdina@um.si
Strokovni naziv: magister/-ica turizma, mag. tur.
Trajanje: 2 leti (4 semestri)
Kreditne točke: 120 ECTS
Praktično usposabljanje: Praktično izobraževanje ni predvideno v klasični obliki, ampak v okviru predmetov Praktikum 1, 2 in 3
Način izvajanja: redni študij (jezik izvajanja: slovenščina), izredni (jezik izvajanja: angleščina)
Lokacija izvajanja: Brežice (redni) in Ljubljana (izredni)

Opomba: Program je nadomestil magistrski študijski program Turizem (MAG), ki se z študijskim letom 2021/22 ne izvaja več. Študenti, ki imate nedokončane obveznosti po starem programu, se obrnite na referat za študentske zadeve.

O programu: 
Osnovni cilj magistrskega študijskega programa 2. stopnje Turistične destinacije in doživetja je poglobljeno izobraževanje in usposabljanje razvojnega in vodilnega kadra v vseh strukturah turističnega gospodarstva in javnega sektorja, kjer se ta srečuje z vsebinami s področja turizma.

Gre za kadre, ki morajo obvladovati in reševati razvojna vprašanja v delovnem procesu s področja turizma in biti sposobni znanja implementirati v optimalno delovanje turistične organizacije kot dela turističnega sistema.

Na vsebinskem področju so cilji študija turizma usmerjeni v:
poglobljeno raziskovanje turizma, podprto s kritično analizo vpliva turizma in njegove umeščenosti v digitalizacijo in izkustveno ekonomijo,
inovativno oblikovanje turističnih doživetij, podprto s poznavanjem globalnih dobrih praks in uspešnim poslovnim odločanjem,
strateško načrtovanje razvoja destinacij, podprto z zavedanjem o odgovornosti turizma in pomembnosti sodelovanja vseh turističnih akterjev.

Na osnovi teh ciljev bodo diplomanti dosegli takšno teoretično znanje in njegovo uporabo v praksi, da bodo z njim dosegli vse splošne in predmetno-specifične kompetence, določene s predlaganim študijskim programom.

Redni magistrski študijski program Turistične destinacije in doživetja je brezplačen za vse državljane, ne glede na starost. Vsi, ki možnosti vpisa na magistrski program še niste uveljavili in imate končan stari visokošolski program ali 1. bolonjsko stopnjo (VS ali UN), se lahko vpišete na redni brezplačni magistrski študij. V primeru, da imate že pridobljeno 7. stopnjo (2. bolonjska stopnja ali stari univerzitetni program), se šolnina na rednem študiju plača.

PREDMETNIK TURISTIČNE DESTINACIJE IN DOŽIVETJA (mag) 

1. LETNIK
1. LETNIK
UČNA ENOTAŠIFRA UESEMESTERIZVAJALCI 2023-24PSVAJETVIDŠECTS
Oblikovanje turističnih izkušenj MAG-01zimskiJana Vilman, Tjaša Alegro0251501406
Trajnostni, zeleni in družbeno odgovorni turizem MAG-02zimskiMarko Koščak, Katja Kokot20020101306
Sociologija kulture in turizmaMAG-03zimskiAndreja Trdina 2020001406
Gost v središču turističnega dogajanja MAG-04zimskiJana Goriup, Mihaela Kežman2515001406
Angleščina v turizmu - višja raven 1 MAG-05zimskiJasna Potočnik Topler03000603
Praktikum 1: Spoznavanje in oblikovanje elementov razvojne strategije MAG-06zimskiMarko Koščak, Katja Kokot040015353
Marketing in management turistične destinacijeMAG-07poletniTanja Lešnik Štuhec, Katja Kokot101010101406
Mediji in turizem: oblikovanje zgodb v turizmu MAG-08poletniMaja Turnšek, Andreja Trdina2515001406
Analiza podatkov v turizmu 1MAG-09poletniMaja Borlinič Gačnik, Mihaela Franjić0201501456
Politični vidiki turizma MAG-10poletniMarjetka Rangus 2515001406
Praktikum 2: Primerjalna analiza turističnih destinacijMAG-11poletniBarbara Pavlakovič Farrell, Nadja Mlakar0200201406
2. LETNIK
2. LETNIK
UČNA ENOTAŠIFRA UESEMESTERIZVAJALCI 2023-24PSVAJETVIDŠECTS
Razvoj podeželja, zavarovanih območij in mreženjeMAG-12zimskiTanja Lešnik Štuhec, Mojca Polak 151510101306
Metode znanstveno-raziskovalnega delaMAG-13zimskiTina Šegota, Anja Mlakar0302001306
Poslovno načrtovanje v turizmuMAG-14zimskiGregor Jagodič251500503
Organizacijsko vedenjeMAG-15zimskiMitja Gorenak, Gregor Jagodič2020001406
Analiziranje in upravljanje družbenih medijev v turizmuMAG-16zimskiAndreja Trdina, Akos Nagy, Mihaela Franjić0202501356
Izbirni predmet 1: *Moč digitalnih platform v turizmu
MAG-29zimskiMaja Turnšek03000603
Analiza podatkov v turizmu 2MAG-18poletniMaja Borlinič Gačnik, Mihaela Franjić020150553
Praktikum 3: Od ideje do izvedbe potovanjaMAG-19poletniBoris Prevolšek03000603
Angleščina v turizmu - višja raven 2 MAG-20poletniJasna Potočnik Topler03000603
Izbirni predmet 2: *Retorika in odnosi z javnostmi v digitalnem svetuMAG-31poletniJasna Potočnik Topler03000603
Izbirni predmet 3: *Izzivi športnega turizmaMAG-35poletniTomi Špindler03000603
Izbirni predmet 4: *Turizem v 3. življenjskem obdobjuMAG-36poletniJana Goriup03000603
Magistrska naloga MAG-24poletniMilica Rančić Demir0300033012
IZBIRNI PREDMETI
IZBIRNI PREDMETI
UČNA ENOTAŠIFRA UESEMESTERNOSILECPSVAJETVIDŠECTS
Tuj jezik 3: Temelji italijanskega jezika v turizmu 1MAG-25Mojca Kompara Lukančič03000603
Tuj jezik 3: Temelji italijanskega jezika v turizmu 2MAG-26Mojca Kompara Lukančič03000603
Tuj jezik 2: Poslovna komunikacija v nemščini 1 MAG-27Vlasta Kučiš03000603
Tuj jezik 2: Poslovna komunikacija v nemščini 2 MAG-28Vlasta Kučiš03000603
Moč digitalnih platform v turizmu MAG-29Maja Turnšek 03000603
Vizualno komuniciranje in politike podob MAG-30Andreja Trdina03000603
Retorika in odnosi z javnostmi v digitalnem svetuMAG-31Jasna Potočnik Topler 03000603
Kulturni turizem in identiteta EvropeMAG-32Marjetka Rangus 03005553
Uvod v management velneških centrovMAG-33Tanja Lešnik Štuhec 151500603
Transport in turizem MAG-34Andrej Lisec 30246303
Izzivi športnega turizma MAG-35Črtomir Matejek 03000603
Turizem v 3. življenjskem obdobju MAG-36Jana Goriup 03000603
Izzivi sodobnega hotelirstvaMAG-37Saša Zupan Korže 03000603
Psihologija komuniciranja v turizmu - višja raven MAG-38Maja Turnšek 03000603
Projektno vodenje EU in nacionalnih projektovMAG-39Marko Koščak 03000603

UE – učna enota
P – predavanja

S – seminar
TV – terenske vaje

IDŠ – individualno delo študenta
ECTS  – kreditne točke

Učni načrti predmetov programa so dostopni na strani MOJA.UMAkreditacijska vloga programa Turistične destinacije in doživetja
VPISNI POGOJI
V študijski program Turistične destinacije in doživetja se lahko vpiše, kdor je zaključil:
Študijski program prve stopnje z ustreznih strokovnih področij: 1013 (hotelirstvo in gostinstvo), 1015 (potovanja, turizem, prosti čas), 0388 (družbene vede), 0488 (poslovne in upravne vede), 0416 (prodaja), 0414 (marketing in oglaševanje), 0413 (poslovodenje in upravljanje), 0417 (delovno življenje), 0314 (geografija).
Študijski program prve stopnje z drugih strokovnih področij, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 10-60 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v 1. letnik študijskega programa. Opraviti mora naslednje obveznosti: Osnove turizma (6 ECTS) in Destinacijski management (6 ECTS).
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: 1013 (hotelirstvo in gostinstvo), 1015 (potovanja, turizem, prosti čas), 0388 (družbene vede), 0488 (poslovne in upravne vede), 0416 (prodaja), 0414 (marketing in oglaševanje), 0413 (poslovodenje in upravljanje), 0417 (delovno življenje), 0314 (geografija).
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, če je pred vpisom v študijski program opravil študijske obveznosti, bistvene za nadaljevanje študija v obsegu 10-60 ECTS, ki jih kandidat lahko opravi med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje oz. z opravljanjem diferencialnih izpitov pred vpisom v 1. letnik študijskega programa. Opraviti mora naslednje obveznosti: Osnove turizma (6 ECTS) in Destinacijski management (6 ECTS).
Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: 1013 (hotelirstvo in gostinstvo), 1015 (potovanja, turizem, prosti čas), 0388 (družbene vede), 0488 (poslovne in upravne vede), 0416 (prodaja), 0414 (marketing in oglaševanje), 0413 (poslovodenje in upravljanje), 0417 (delovno življenje), 0314 (geografija). Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
Univerzitetni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij, kot so določena v peti alineji. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna do 60 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z ustreznih strokovnih področij: 1013 (hotelirstvo in gostinstvo), 1015 (potovanja, turizem, prosti čas), 0388 (družbene vede), 0488 (poslovne in upravne vede), 0416 (prodaja), 0414 (marketing in oglaševanje), 0413 (poslovodenje in upravljanje), 0417 (delovno življenje), 0314 (geografija).
Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna praviloma 60 ECTS, le-ta pa se vpiše v drugi letnik študija, če s priznanimi obveznostmi izpolnjuje pogoje za prehod, določene z akreditiranim študijskim programom.
Visokošolski strokovni študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, in študijski program za pridobitev specializacije, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij. Takemu kandidatu se znotraj študijskega programa prizna do 60 ECTS, le-ta pa se skladno s tem vpiše v ustrezni letnik študija.
Vloge kandidatov bo obravnavala Komisija za študijske zadeve FT UM, ki določi obseg in vrsto študijskih obveznosti, ki se priznajo, ter obseg in vrsto manjkajočih obveznosti.
DIFERENCIALNI izpiti 2023/24   
POGOJI ZA NAPREDOVANJE
Študent napreduje v 2. letnik, ko z opravljenimi obveznostmi 1. letnika skupno zbere najmanj 45 ECTS.
PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE
Diplomanti študijskega programa 2. stopnje Turistične destinacije in doživetja bodo v okviru predmetno-specifičnih kompetenc pridobili zlasti:
sposobnost analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter posledic v delovanju turističnih organizacij in destinacij za trajnostni razvoj destinacij in dobrobit lokalnega prebivalstva, zaposlenih in gostov,
znanje o menedžmentu turističnih organizacij, destinacij in doživetij,
poznavanje analize trendov v turizmu s poudarkom na digitalizaciji, izkustveni ekonomiji in zahtevah odgovornega turizma,
razumevanje osnovnih pojmov s področja načrtovanja kompleksnih družbenih mrež sodelovanja in vključevanja družbenih akterjev v razvoj turizma na organizacijski, lokalni in regijski ravni,
razumevanje osnovnih in zahtevnejših pojmov s področja logističnih procesov v turizmu,
znanje o analizi potreb gostov in povezovanju turističnih potreb v inovativne integralne turistične produkte,
razumevanje finančne analize lastne poslovne ideje,
razumevanje modelov sodobne organiziranosti turističnih organizacij in investiranja v turizmu,
poznavanje strateškega načrtovanja marketinškega komuniciranja s poudarkom na digitalizaciji v turizmu,
sposobnost za obravnavo praktičnih problemov procesne obravnave poslovanja v sodobnih organizacijskih sistemih,
sposobnost razumevanja temeljenjih pojmov s področja raziskave potreb, motivov in vedenja potrošnikov v namen trženja turističnih storitev,
znanje analize političnih vidikov turizma s ciljem sistematičnega razumevanja političnih in turističnih dogodkov ter procesov na ravni lokalnih, nacionalnih, evropskih in globalnih turističnih politik.
POGOJI ZA PREHODE
Po merilih za prehode je na študijski program 2. stopnje Turistične destinacije in doživetja omogočen prehod kandidatom, vpisanim na študijske programe z naslednjih področij: hotelirstvo in gostinstvo, potovanja, turizem, prosti čas, družbene vede, poslovne in upravne vede, prodaja, marketing in oglaševanje, poslovodenje in upravljanje, delovno življenje, geografija, ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, po kriterijih za priznavanje pa se jim prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.
Glede na obseg priznanih obveznosti iz prvega študijskega programa v Republiki Sloveniji ali tujini se lahko študent vpiše v isti ali višji letnik študijskega programa Turistične destinacije in doživetja. Študentom se v procesu priznavanja ugotovijo že opravljene študijske obveznosti, ki se jim lahko v celoti ali delno priznajo, ter določijo študijske obveznosti, ki jih morajo opraviti, če želijo zaključiti študij po novem študijskem programu.

sodobne turistične študije 

Ime programa: SODOBNE TURISTIČNE ŠTUDIJE

Vrsta študijskega programa: doktorski (3. bolonjska stopnja)
Vodja študijskega programa: prof. dr. Boštjan Brumen
Kontakt: bostjan.brumen@um.si
Strokovni naziv: doktor/ -ica znanosti (s področja turizma), dr.
Trajanje: 3 leta (6 semestrov)
Kreditne točke: 180 ECTS
Praktično usposabljanje: Praktično izobraževanje na doktorskem študiju ni predvideno. Se pa v okviru aplikativnih raziskovalnih nalog spodbuja sodelovanje z gospodarstvom in naslavljanje konkretnih situacij v praksi.
Način izvajanja: izredni študij (jezik izvajanja: slovenščina, angleščina)
Lokacija izvajanja: Brežice, na daljavo 

 

Kandidatom za doktorski študij svetujemo, da se čim prej dogovorite za individualni informativni pogovor s predvidenim mentorjem in/ali vodjo študijskega programa. Pišite nam na phd.ft@um.si.

O programu: 
Cilj študijskega programa Sodobne turistične študije 3. stopnje na UM je izoblikovati profil doktoranda, ki bo: usposobljen/a za raziskovalno delo v turističnem sektorju, zmožen vodenja razvojnih projektov v turizmu, in bo s kritično refleksijo usmerjal/a razvoj turizma v prihodnosti.

Turistične študije so izrazito interdisciplinarne narave in vezane na različne pojavne oblike turizma, zato so znanja, ki jih zajema študijski program, osnovana tako, da podajajo doktorandom poglobljena znanja iz stroke, ki jo nadgrajuje skozi specifične vsebine turizma.

Celoto dopolnjujejo metodološko-raziskovalna znanja, s pomočjo katerih se vzpostavlja samostojna usposobljenost posameznika za raziskovalno delo, ki prinaša nova znanstvena spoznanja in omogoča tako nadaljevanje znanstvenega dela na eni strani kot aplikativno uporabo znanja v praksi na drugi strani.


Pridobljena znanja doktorandov bodo skozi njihove sposobnosti kritične refleksije omogočala le-tem, da se nadalje udejstvujejo v znanstveno-raziskovalnem delu z objavo znanstvenih monografij, člankov ali sodelovanjem ali vodenjem najbolj kompleksnih raziskovalnih projektov.

Omenjeni študijski program nosi še en pomemben cilj, študente spodbuja h študiju na vseh stopnjah in zaokroža celotno vertikalo študija na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru.


Študijski program Sodobne turistične študije so del Doktorske šole Univerze v Mariboru, ki zagotavlja standarde kakovosti, omogoča izbirnost, multidisciplinarnost in povezovanje vseh doktorskih programov Univerze v Mariboru.

PREDMETNIK sodobne turistične študije (DR)

1. LETNIK
UČNA ENOTAŠIFRA UESEMESTERIZVAJALCI 2022-23PSVAJETVIDŠECTS
Študije mobilnosti in epistemologija turizmaDR-01zimskiChris Cooper3020001306
Metode znanstveno - raziskovalnega delaDR-02zimskiMladen Knežević050002709
Prenosljiva znanja - uporaba znanstvenih virovDR-03zimskiMitja Gorenak02000703
Individualno raziskovalno delo 1DR-04zimskimentorji0100035012
Izbirni predmet 1DR-05poletniodvisno od izbire020001606
Izbirni predmet 2DR-06poletniodvisno od izbire020001606
Individualno raziskovalno delo z oblikovanjem raziskovalne idejeDR-07poletni Mitja Gorenak, mentorji0200046018 (3)
2. LETNIK
UČNA ENOTAŠIFRA UESEMESTERNOSILCIPSVAJETVIDŠECTS
Izbirni predmet 3DR-08zimskiodvisno od izbire020001606
Individualno raziskovalno delo s pripravo dispozicije in prijavo teme DR-09zimskiMarjetka Rangus, mentorji0200070024 (3)
Individualno raziskovalno delo in zbiranje podatkovDR-10poletniodvisno od izbire0200070024 (3)
Analiza in obdelava podatkovDR-11poletniodvisno od izbire030001506
3. LETNIK
UČNA ENOTAŠIFRA UESEMESTERNOSILCIPSVAJETVIDŠECTS
Prenosljiva znanja - vodenje turističnih organizacijDR-12zimskiMitja Gorenak02000703
Individualno raziskovalno delo 2DR-13zimskimentorji0100080027
Izdelava in zagovor doktorske disertacijeDR-14poletnimentorji000090030 (6)
IZBIRNI PREDMETI
UČNA ENOTAŠIFRA UESEMESTERNOSILCIPSVAJETVIDŠECTS
Digitalizacija in varnost v turizmuDR-151. letnik / poletniBoštjan Brumen, Branko Lobnikar020001606
Razvoj turističnih destinacijDR-161. letnik / poletniMarko Koščak020001606
Turistične prihodnostiDR-171. letnik / poletniChris Cooper020001606
Zaposleni v turizmu prihodnostiDR-181. letnik / poletniMitja Gorenak020001606
Potrošnja, identitete in prostorDR-191. letnik / poletniAndreja Trdina020001606
Družbeno odgovorni turizemDR-201. letnik / poletniJosé-Carlos García-Rosell020001606
Raziskovanje turizma na podeželjuDR-211. letnik / poletniČrtomir Rozman02000166
Literarni turizem in literarni turistični diskurzDR-221. letnik / poletniJasna Potočnik Topler020001606
Turistične atrakcijeDR-231. letnik / poletniJohan R. Edelheim020001606
Turistične podobe svetaDR-242. letnik / zimskiMarjetka Rangus020001606
Oskrbovalne verige v turizmuDR-252. letnik / zimskiSonja Mlaker Kač020001606
Digitalno komuniciranje v turizmuDR-262. letnik / zimskiSuzana Žilič Fišer020001606
Negotovosti in celovito obvladovanje tveganj v turizmuDR-272. letnik / zimskiIztok Podbregar020001606
Korporativno upravljanje in intelektualna lastnina v turizmuDR-282. letnik / zimskiAndreja Primec020001606

UE – učna enota
P – predavanja

S – seminar
TV – terenske vaje

IDŠ – individualno delo študenta
ECTS  – kreditne točke 

Učni načrti predmetov programa so dostopni na strani MOJA.UMAkreditacijska vloga programa doktorskega študijskega programa Sodobne turistične študije
VPISNI POGOJI
V doktorski študijski program Sodobne turistične študije se lahko vpiše, kdor je končal:
študijski program druge stopnje,
študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe, sprejet pred 1.6.2004, v obsegu 240 ECTS,
enoviti magistrski študijski program, ki je ovrednoten s 300 ECTS,
visokošolski strokovni študijski program (sprejet pred 11. 6. 2004) in študijski program za pridobitev specializacije, pri čemer je kandidat izbral 240 ECTS. Kandidat mora pred vpisom opraviti dodatne obveznosti z magistrskega študijskega programa 2. stopnje v obsegu 30 ECTS (Sociologija kulture in turizma; Trajnostni, zeleni in družbeno odgovorni turizem; Oblikovanje turističnih izkušenj; Analiza podatkov v turizmu 1; Analiza podatkov v turizmu 2; Metode znanstveno-raziskovalnega dela).
Trajanje študija po študijskih programih, ki izobražujejo za poklice, urejene z direktivami Evropske unije, mora biti usklajeno s temi direktivami. Enoviti magistrski študijski programi za druge poklice v Republiki Sloveniji iz sedmega odstavka 33. člena tega zakona obsegajo 300 kreditnih točk in trajajo pet let.
Kandidatu se priporoča, da pred prijavo na doktorski program stopi v stik s potencialnim mentorjem, mu predstavi svoje dosedanje študijske in delovne dosežke ter idejo oziroma problem, ki bi ga želel podrobneje preučevati na doktorskem študiju.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:
Pri izbiri kandidatov za vpis v doktorske študijske programe se upošteva uspeh pri zaključeni predhodni izobrazbi in rezultat izbirnega izpita.
FT UM po zaključenem postopku sprejemanja prijav kandidatov organizira izbirni razgovor, ki je pogoj za sprejem kandidata na študij. Izbirni izpit poteka pred komisijo za doktorski študij FT UM.
Komisija za doktorski študij FT UM izmed prijavljenih kandidatov glede na razpisana vpisna mesta na doktorskem študiju opravi izbor kandidatov, ki naj jih FT UM sprejme na doktorski študij. 

Pri tem upošteva:
− uspeh pri dosedanjem študiju (do 20 %) in
− uspeh pri izbirnem izpitu (do 80 %).

Oceno uspeha pri podiplomskem študiju sestavlja:
− povprečna ocena opravljenih izpitov na podiplomskem študijskem programu (do 10 %),
− diploma podiplomskega študijskega programa (do 10%),
− v kolikor kandidat zaključi študijski program brez zaključnega dela, se v tem primeru upošteva povprečna ocena opravljenih izpitov na podiplomskem študijskem programu (do 20 %).
Oceno uspeha pri univerzitetnem študijskem programu, sprejetim pred 11. 6. 2004 sestavlja:
− povprečna ocena opravljenih izpitov na podiplomskem študijskem programu (do 10%),
− diploma zaključnega dela študijskega programa (do 10 %),
− v kolikor kandidat zaključi študijski program brez zaključnega dela, se v tem primeru upošteva povprečna ocena opravljenih izpitov na podiplomskem študijskem programu (do 20 %).

POGOJI ZA NAPREDOVANJE
Pogoji za napredovanje v 2. letnik:
Študent napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 48 ECTS, obvezno mora opraviti predmeta a) Študije mobilnosti in epistemologija turizma ter b) Metode znanstveno-raziskovalnega dela.
Pogoji za napredovanje v 3. letnik:
Študent napreduje v 3. letnik, če ima opravljene vse obveznosti 1. letnika in če zbere najmanj 48 ECTS z opravljenimi obveznostmi 2. letnika. Od tega mora obvezno opraviti Individualno raziskovalno delo s pripravo dispozicije in prijavo teme in imeti oddano dispozicijo doktorske naloge.
Napredovanje pod izrednimi pogoji:
Študentu, ki ni opravil vseh obveznosti za napredovanje v višji letnik in ima za to upravičljive razloge lahko Komisija za študijske zadeve FT UM na njegovo prošnjo izjemoma odobri vpis v višji letnik in določi rok, v katerem mora manjkajoče obveznosti izpolniti. Upravičeni razlogi so določeni v Statutu Univerze v Mariboru.
Ponavljanje letnika:
Študent lahko v času študija enkrat ponavlja letnik ali enkrat spremeni študijski program zaradi neizpolnitve študijskih obveznosti. Ponavljanje je možno v primerih, ki jih opredeljuje statut Univerze v Mariboru, če študent izpolni vsaj polovico obveznosti vpisanega letnika v obsegu najmanj 30 ECTS. Letnik lahko ponavlja tudi študent, ki je opravil študijske obveznosti vpisanega letnika v manjšem obsegu od 30 ECTS, če so nastopili upravičeni razlogi, ki so določeni s statutom Univerze v Mariboru. Ponavljanje letnika odobri Komisija za študijske zadeve FT UM na podlagi pisne vloge študenta in priloženega pisnega dokazila o opravičljivih razlogih, opredeljenih s statutom Univerze v Mariboru.
PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE
Po končanem študiju bodo doktorandi:
Producirali novo znanje v turističnih študijah:
razumeli in obvladovali teoretsko imaginacijo in konceptualno in analitično razmišljali o praksah mobilnosti in turizma;
dobro poznali in kritično reflektirali paradigme in epistemologijo turističnih študij,
se utemeljeno in reflektirano samo-opredelili znotraj interdisciplinarnega polja turističnih študij;
uporabili interdisciplinarne in multidisciplinarne pristope k raziskovanju turizma;
samostojno znanstveno-raziskovalno producirali novo znanje o turizmu;
Spodbujali trajnostni razvoj turizma kot pozitivne družbene sile:
samostojno in utemeljeno kritično reflektirali aktualna vprašanja s področja turizma in poznavanja trendov,
razumeli strukture delovanja turizma in interpretirali povezave med deli turističnega sistema,
raziskovali in kritično analizirali razmerja moči v turizmu,
razvijali inovativne in trajnostne rešitve in napovedovali posledice pojavov na področju turizma;
načrtovali in vodili razvojne turistične projekte,
kritično presojali varnostne situacije v turizmu in določali sprejemanje ukrepov na področju zagotavljanja varnosti sodelujočih v turizmu,
sooblikovali strateške politike za razvoj turizma na ravni destinacij in organizacij;
kritično presojali varnostne situacije v turizmu in določali sprejemanje ukrepov na področju zagotavljanja varnosti sodelujočih v turizmu,
izkazovali družbeno odgovorni odnos do izvajanja turizma v praksi.
POGOJI ZA PREHODE
Po merilih za prehode se v drugi letnik doktorskega študijskega programa 3. stopnje Sodobne turistične študije lahko vpiše kandidat, ki je zaključil:
- študijski program za pridobitev magisterija znanosti, sprejet pred 11.06.2004, in se mu ob vpisu prizna 60 točk ECTS,
- univerzitetni študijski program, sprejet pred 11.06.2004, in študijski program za pridobitev specializacije in se mu ob vpisu prizna 60 točk ECTS.

Prehodi so mogoči med študijskimi programi:
- ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc oz. učnih izidov;
- med katerimi se lahko po merilih za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem prenosnem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.

Skladno z Zakonom o visokem šolstvu in Merili za prehode med študijskimi programi se s prehodom razume prenehanje študentovega izobraževanja v študijskem programu, v katerega se je vpisal, ter nadaljevanje izobraževanja v novem študijskem programu, v katerem se vse ali del obveznosti, ki jih je študent že opravil v prvem študijskem programu, priznajo kot opravljene obveznosti drugega študijskega programa.
Prijave za vpis obravnava Komisija za študijske zadeve Fakultete za turizem UM in kandidatu določi ustrezni letnik, v katerega se lahko vpiše ter pripiše obveznosti, ki jih mora kandidati opraviti do konca študija oz. skladno s pogoji za napredovanje v višji letnik študijskega programa.
Pri obravnavi vloge se presoja:
- sorodnost področja študija,
- predhodno opravljene študijske obveznosti in pridobljena znanja, primerljivost predmetnikov in kompetenc.
Vrni se na vrh strani
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram