Skoči do osrednje vsebine

skrb za kakovost


» Odličnost ni dejanje, je navada. «
Aristotel
Navade pa se krepijo z ustaljenimi in zavzetimi aktivnostmi, za katera si – na področju kakovosti v vseh pogledih – na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru močno prizadevamo. FT UM z različnimi aktivnostmi stalno spremlja, vrednoti, spodbuja in zagotavlja razvoj sistema kakovosti (s povratno zanko kakovosti oziroma načinom PDCA: plan, do, check, act) na vseh področjih njenega delovanja. Skrb za kakovost je hkrati naša temeljna vrednota in nenehen dinamični proces, ki raste in se razvija skupaj s fakulteto. Zanj smo odgovorni vsi deležniki, vključeni v sistem visokega šolstva. S številnimi dejanji, ki so del neskončnega procesa nenehnih izboljšav, venomer in v vsakem trenutku gradimo in skrbimo za kakovost. 

FT UM ima vzpostavljen sistem kakovosti, ki je primeren in učinkovit ter primerljiv v evropskem visokošolskem prostoru. Kakovost je na FT UM prioriteta pri delovanju zavoda in pri izvajanju študijskih programov. Pomena kakovosti se zaveda tako vodstvo kot vsi zaposleni FT UM, ki skupaj usmerjamo in razvijajmo kulturo kakovosti. Pri zagotavljanju kakovosti na FT UM sledimo smernicam kakovosti na Univerzi v Mariboru.

Za spremljanje, vrednotenje in zagotavljanje kakovosti delovanja FT UM skrbi Komisija za ocenjevanje kakovosti FT UM, ki jo sestavlja devet članov iz vrst visokošolskih učiteljev/sodelavcev, študentov in predstavnikov nepedagoškega osebja.


V skrbi za razvoj kakovosti nas vodijo visoki etični standardi, družbena in akademska odgovornost ter poudarjanje pomena kakovostnega pedagoškega, znanstveno-raziskovalnega in projektnega dela. Pri svojem delu spremljamo uresničevanje vizije in strateških usmeritev fakultete ter aktivno opozarjamo na priložnosti za izboljšanje dela in dviga kakovosti na sistemski ravni. Svoje ugotovitve, v sodelovanju z ostalimi deležniki, na letni ravni strnemo v samoevalvacijskem poročilu, v katerem je ovrednotena kakovost delovanja vseh področij fakultete. Redni in sistematični proces samoevalvacije predstavlja tudi temelj za celovito načrtovanje in sprejemanje ukrepov za dvig kakovosti delovanja fakultete.

samoevalvacijska poročila

»Samoevalvacija je prvi korak v evalvacijskem procesu in osnovni korak pri vpeljevanju notranjega evalvacijskega procesa« (4. člen Pravilnika o ocenjevanju kakovosti na Univerzi v Mariboru). Njen namen je nenehno vzdrževanje, spodbujanje in izboljševanje kakovosti izobraževalnega in raziskovalnega dela ter predstavlja racionalno podlago za strokovno odločanje in načrtovanje razvoja na področju kakovosti.

V vsakoletni samoevalvaciji ocenimo, skladno z merili za samoevalvacijo, pet ključnih področij: delovanje visokošolskega zavoda in vpetost v okolje, kadre, študente, materialne pogoje in zagotavljanje kakovosti in izboljševanje, spreminjanje, posodabljanje ter izvajanje študijskih programov.

evalvacije

Notranje programske evalvacije so neodvisne evalvacije študijskih programov, ki jih Univerza v Mariboru izvaja periodično, in sicer tako, da je vsak študijski program na ta način evalviran najmanj enkrat v obdobju 5 let. Notranja programska evalvacija predstavlja pripravo članice univerze na zunanje evalvacije, hkrati pa z notranjimi programskimi evalvacijami Univerza v Mariboru pridobiva zunanji/neodvisen pogled na doseganje postavljenih ciljev študijskega programa in testira učinkovitost svojega notranjega sistema kakovosti.

V okviru notranje programske evalvacije se neodvisno presodijo evalvirani študijski programi, njihovo izvajanje, doseganje postavljenih ciljev ter potreb študentov in družbe. Študijski programi se praviloma evalvirajo po istih kriterijih, kot se uporabljajo za samoevalvacijo študijskih programov, hkrati pa se v okviru notranje programske evalvacije presoja tudi napredek od zadnje zunanje in/ali notranje evalvacije ter učinkovitost notranjega sistema kakovosti članice.

Temelj za presojo je samoevalvacijsko poročilo študijskega programa, ki vsebuje evalvacijo področij presoje. Obisk notranje evalvacijske komisije vključuje pogovore članov komisije s pedagoškim in nepedagoškim osebjem, vodstvom članice univerze, predstavniki študentov, diplomantov ter zunanjih deležnikov. 

razvoj in izobraževanja zaposlenih

Usposabljanje in skrb za karierni razvoj zaposlenih je izjemnega pomena za zagotavljanje kakovosti na vseh temeljnih področjih delovanja fakultete.

V namen sledenja in doseganja strateških ciljev na področju zagotavljanja kakovosti vodstvo FT intenzivno spodbuja vse zaposlene k udeležbi na izobraževanjih in usposabljanjih, ki jih organizira Univerza v Mariboru in druge organizacije, ter spodbuja mednarodne pedagoške in strokovne izmenjave.

Fakulteta se zaveda pomena varnega in spodbudnega delovnega okolja in temu ustrezno posveča pozornost tudi delovnim pogojem, skrbi za zdravje in dobro počutje zaposlenih na delovnem mestu ter posledični krepitvi zadovoljstva pri delu, kar redno preverja z letnimi anketami o zadovoljstvu zaposlenih na delovnem mestu.

študenti in kakovost


V proces spremljanja in zagotavljanja kakovosti se vključujejo tudi študentke in študenti FT UM na več nivojih.


Soupravljanje fakultete
Študentski svet FT UM
Študentska anketa

Soupravljanje fakultete

Študentke in študenti FT so aktivno vključeni v soupravljanje Fakultete za turizem kot člani različnih komisij in organov FT. Študentski predstavniki so člani Poslovodnega odbora FT UM, Komisije za študijske zadeve FT UM, Komisije za znanstveno-raziskovalne zadeve FT UM, Disciplinske komisije FT UM, Komisije za ocenjevanje kakovosti FT UM, Senata FT UM, Akademskega zbora FT UM in Študentskega sveta FT UM, hkrati pa delujejo tudi v sistemu tutorstva in demonstratorstva.

Študentski svet FT UM

Študentski svet FT UM prispeva k zagotavljanju večje kakovosti študijskega procesa, saj nenehno razpravlja o problemih, ki se pojavijo tekom študija. Na sejah ŠS FT UM se pripravijo sklepi in oblikujejo predlogi na pobudo in utemeljitev članov Študentskega sveta FT UM. Omenjeni predlogi in sklepi se po potrebi posredujejo Komisiji za študijske zadeve FT UM, vodstvu fakultete ter drugim komisijam in organom fakultete. Prav tako študentski svet skrbi za promocijo študentske ankete.
Študentski svet FT UM

Študentska anketa

Študenti neposredno sodelujejo pri zagotavljanju kakovosti pedagoškega procesa preko študentske ankete. Študentska anketa je kot mnenjska anketa pomembno orodje, s katerim študenti izražajo svoje mnenje o pedagoškem procesu in kakovosti pedagoškega dela. Anketa, ki je za študente zavezujoča in anonimna, beleži študentsko oceno visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter oceno obremenitev pri posameznih predmetih.

Rezultati ankete predstavljajo pomembno osnovo za posodabljanje študijskih programov in njihovo izvedbo ter so pedagogom povratna informacija in predvsem spodbuda k izboljšavam pedagoškega dela. Podatki o študentski oceni pedagoškega dela na FT UM kažejo na rast povprečne ocene na ravni celotne fakultete in s tem na dvig kakovosti pedagoškega dela. Fakulteta za turizem je za študijsko leto 2018/2019 prvič dosegla med vsemi članicami Univerze v Mariboru najvišjo oceno v anketi o pedagoškem delu, kar je odraz trajnega vlaganja v razvoj in kakovost visokošolskih učiteljev in sodelavcev. Trudimo se, da bomo tudi v prihodnosti dosegali najboljše rezultate.
Rezultati študentske ankete

komisija za ocenjevanje kakovosti

Komisija za ocenjevanje kakovosti FT spremlja in spodbuja skrb za kakovost na vseh področjih fakultetnega delovanja, aktivno je vpeta v vse evalvacijske postopke fakultete in redne letne samoevalvacije. Presoja kakovosti, aktivno opozarjanje na priložnosti za izboljšave in spremljanje uresničevanja načrta sprejetih ukrepov za dvig kakovosti dela so ključne naloge komisije. 

Ta si prav tako prizadeva za stalno obveščanje deležnikov in vključevanje vseh zaposlenih in študentov FT k prizadevanjem za dvig kulture kakovosti na fakulteti. Komisijo sestavljajo predstavniki vseh glavnih interesnih skupin, to so predstavniki visokošolskih učiteljev in sodelavcev, strokovnega in administrativnega osebja ter študentov.

Sestava komisije za ocenjevanje kakovosti FT:
izr. prof. dr. Jasna Potočnik Topler, predsednica
doc. dr. Boris Prevolšek, namestnik predsednice
izr. prof. dr. Marko Koščak
doc. dr. Andreja Trdina, članica
asist. Nejc Pozvek, član
asist. dr. Jerneja Šavrič, članica 
Mateja Kuntarič, članica 
Ema Omahen, študentka, članica
Antonija Klokočovnik, študentka, članica
Načrt dela KOK FT UM za študijsko leto 2022/23

pomembne povezave - kakovost

Univerza v Mariboru je kot prva slovenska raziskovalna institucija pristopila k Deklaraciji o vrednotenju raziskovalnega dela (DORA) - globalni pobudi za izboljšanje načinov vrednotenja raziskovalnega dela in dopolnitev bibliometričnega vrednotenja s kvalitativno presojo.

Vrni se na vrh strani
graduation-hatuserschevron-downcheckmark-circlechevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram