Avatar_F
zasl. prof. dr. Jana Goriup
Zunanja sodelavka

Znanstveni naziv: doktorica znanosti  
Habilitacijski naziv: zaslužna profesorica


jana.goriup@guest.um.si
Govorilne ure: po predhodnem dogovoru

Znanstveno področje

5.03.00 sociologijaKljučne besede

družbeni procesi in družbene vloge, družina, postmoderna družba, družbeni status, staranje, gerontofobija in ageizem, vzgoja in izobraževanje

Področje raziskovanja

V svoji akademski karieri raziskujem na področjih sociologije staranja, sociologije družine, sociologije vzgoje in izobraževanja, socialne gerontologije in sociologije zdravja in bolezni.
Aktivno sem sodelovala v raziskovalnih projektih: Ekstrinzična in intrinzična religioznost v medkulturni perspektivi; Vpliv socialno-ekonomskega položaja družin in enake možnosti s predlogi ukrepov; Ustreznost indikatorjev družbene izključenosti in neenakosti v terciarnem izobraževanju; Pravičnost v izobraževanju - družbene neenakosti v izobraževanju; Družbene vrednote in postmoderna doba.

Sedaj raziskujem na področju socialne gerontologije, s posebnim ozirom na starejše odrasle v turizmu. 

Predmeti / pedagoška najava

MAG-04 GOST V SREDIŠČU TURISTIČNEGA DOGAJANJA
MAG-04 GUEST IN THE CENTRE OF TOURISM PHENOMENON

Pristop k poučevanju

Moja filozofija poučevanja vključuje esencializem, perienalizem, progresivizem, socialni rekonstrukcionizem, eksistencializem, behaviorizem, konstruktivizem, konservatizem in humanizem.
Esencializem in eksistencializem, kot učiteljica težim k aktivni vlogi obeh: študenta in učitelja; Želim ustvariti aktivno učno okolje, osredotočeno na aktivno učenje, določiti in doseči visoka študijska pričakovanja, biti v skupnosti angažiran učitelj, se nadgrajevati v stroki in študente usposobiti, kako se soočiti z okoljskimi spremembami in problemi, izražati in izvajati holistični
pristop, dejavno pri spodbujanju kritičnega razmišljanja, podpiranju pristnih izkušenj učenja. Uporabljam spletno učenje, izkustveno učenje, različne metode razlikovanja učenja, ki temelji na igrah in kvizih, učenje, ki temelji na projektnem delu, študentih; kooperativno učenje, gamifikacija, problemsko
učenje, design miselnost, na razmišljanju osnovano učenje.

zadnje objave 

1. KEŽMAN, Mihaela, GORIUP, Jana, GORENAK, Mitja. Pomen prenosa vrednot med generacijami = The importance of passing
on values between generations. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 82, št. 2,
str. 485-499. ISSN 0006-5722. https://www.teof.unilj.si/uploads/File/BV/BV2022/02/Kezman.pdf, DOI: 10.34291/BV2022/02/Kezman. [COBISS.SI-ID 125041155], [SNIP]

2. KOŽELJ, Anton, GORIUP, Jana, LOČIČNIK, Leon, STRAUSS, Maja. Pripravljenost dajanja prve pomoči med študenti Univerze v
Mariboru = Students' willingness to offer first aid in different faculties of the University of Maribor. Ujma : revija za vprašanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 2019, št. 33, str. 225-229, tabele. ISSN 0353-085X. http://www.sos112.si/slo/tdocs/ujma/2019/225-229.pdf. [COBISS.SI-ID 2556580]

3. GORIUP, Jana, LAHE, Danijela. The role of education and knowledge about aging in creating young people's attitudes to the elderly. Acta educationis generalis. 2018, vol. 8, iss. 1, str. 63-75, graf. prikazi. ISSN 2585-741X. DOI: 10.2478/atd-2018-0004. [COBISS.SI-ID 23804424]
NAZAJ
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram