doc. dr. Mojca Kompara Lukančič
Visokošolska učiteljica 

Znanstveni naziv: doktorica znanosti 
Habilitacijski naziv: docentka (angleški in italijanski jezik)

Dodatna / delna zaposlitev izven FT UM: UM Fakulteta za varnostne vede

mojca.kompara@um.si
+386 8 205 40 19
Govorilne ure: Ob ponedeljkih, pred in po vsakih končanih predavanjih v živo ali po predhodnem dogovoru preko MS Teams.

Znanstveno področje

6.05.00 Humanistika JezikoslovjeKljučne besede

tuj jezik kot jezik stroke, učenje jezika, prevajanje, dvojezičnost, turizem, krajšave, leksikografija

Področje raziskovanja

Področje raziskovalnega dela obsega leksikografijo, s slednjo se ukvarja več kot 15 let. Pripravila je 4 specializirane slovarje, mednje sodita tudi dva krajšavna. V pripravi je obsežni slovenski slovar krajšav. Raziskovalno se posveča tudi dvojezičnosti, jezikovnemu usvajanju, prevajanju, jeziku stroke ter turizmu. Izsledke svojih raziskav objavlja v domačih in mednarodnih revijah ter pri odmevnih založbah, npr. Jezikoslovnih zapiskih, Lexikos, Suvremena lingvistika, Elsevier, Peter Lang. Objavila je 4 znanstvene monografije in 3 strokovne. Vpeta je tudi v raziskovalne projekte. Vodila je 4 raziskovalne projekta, trenutno je vpeta v 2 notranja projekta, in sicer pripravo slovenskega slovarja krajšav ter strokovne monografije. Aktivno se udeležuje domačih in mednarodnih konferenc.
Med leti 2016 in 2019 je bila slovenski vodja projekta CUSHA (Erasmus plus), med leti 2018 in 2019 je bila vodja projekta Digitalizacija in dostopnost slovarskih virov (Ministrstvo za kulturo), med leti 2018 in 2020 je bila vodja bilateralnega projekta Dvojezičnost v slovenski in hrvaški Istri na primeru prevodov upravnih besedil (ARRS), leta 2019 je pridobila evropski projekt LanGuide (Erasmus plus). Med leti 2019 in 2021 je nosilka 2 notranjih projektov na FVV.

Predmeti / pedagoška najava

VS-21 Osnove italijanskega jezika za področje turizma 1
VS-24 Osnove italijanskega jezika za področje turizma 2
VS-32 Osnove italijanskega jezika za področje turizma 3
VS-21 BASICS OF THE ITALIAN LANGUAGE FOR THE FIELD OF TOURISM 1
VS-24 BASICS OF THE ITALIAN LANGUAGE FOR THE FIELD OF TOURISM 2
VS-32 BASICS OF THE ITALIAN LANGUAGE FOR THE FIELD OF TOURISM 3
UN-20 Italijanski jezik v turizmu 1
UN-28 Italijanski jezik v turizmu 2
UN-32 Italijanski jezik v turizmu 3

Pristop k poučevanju

Od leta 2004 poučuje angleški in italijanski jezika, od leta 2010 na univerzitetni ravni. Poučuje na način, da slušateljem približa tuj jezik kot jezik stroke, in sicer na inovativen način, v pedagoški proces vključuje elemente iz kulture jezika in vsakdanje rabe ter jih aplikativno umešča v pedagoško prakso. Slušateljem nudi vpogled ne samo v jezik, ampak tudi v kulturo obeh narodov ter jih spodbuja z inovativnimi metodami poučevanje, npr. poučevanje s pomočjo video posnetkov, jezikovno usvajanje z gibanjem.


osebni opis

Obožuje tuje jezike in kulture ter dobro hrano.

zadnje objave 

1. KOMPARA LUKANČIČ, Mojca. Jezikovne kompetence v angleščini pri študentih, univerzitetnih profesorjih in podpornem osebju. Jezikoslovni zapiski : zbornik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. [Tiskana izd.]. 2021, letn. 27, št. 1, str. 121-138. ISSN 0354-0448. DOI: 10.3986/JZ.27.1.07. [COBISS.SI-ID 60169475], [SNIP]

2. KOMPARA LUKANČIČ, Mojca. An overview of English dictionaries of abbreviations. Lexikos. [Spletna izd.]. 2020, vol. 30, str. 171-196. ISSN 2224-0039. https://lexikos.journals.ac.za/pub/article/view/1601. [COBISS.SI-ID 35109379], [JCR, SNIP, WoS]

58. FABIJANIĆ, Ivo, KOMPARA LUKANČIČ, Mojca, LENASSI, Nives, PAOLUCCI, Sandro, SMAJLA, Tilen, POTOČNIK TOPLER, Jasna (urednik). English and Italian in the frame of genre-based research and foreign language learning. 1st ed. Maribor: University Press, Faculty of Arts, 2020. 134 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-286-377-7. DOI: 10.18690/978-961-286-376-0. [COBISS.SI-ID 26634243]

NAZAJ
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram