Sklep o razpisu volitev predstavnikov študentov v Senat FT UM

Objavljeno: 10. decembra, 2021 | Kategorija: 

Objavljamo:

SKLEP o razpisu volitev predstavnikov študentov v  Senat Fakultete za turizem  Univerze v Mariboru

Obrazec 1: Obrazec za kandidaturo

Obrazec 2: Izjava o varovanju osebnih podatkov

 

III.

(Volitve predstavnikov študentov v Senat Fakultete za turizem UM)

 

Volitve predstavnika študentov v Senat članice so tajne. Volitve opravi Akademski zbor Fakultete za turizem UM s tajnim glasovanjem izmed kandidatov, ki so prijavili svojo kandidaturo v predpisanem roku.

IV.

(Število predstavnikov študentov v Senat Fakultete za turizem UM)

V Senat Fakultete za turizem UM se voli tri predstavnike iz vrst študentov za mandatno dobo 1 leta, od dneva izvolitve.

 

 

V.

(Kandidiranje za člane Senata Fakultete za turizem UM iz vrst študentov)

 

Pravico kandidirati oz. biti voljen ima vsak študent s statusom študenta v študijskem letu 2021/2022, v kolikor je vpisan v študijski program na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru. Kandidaturo lahko vloži vsak študent, ki je vpisan v posamezni letnik, absolvent ali podiplomski študent FT UM.

 

Kandidat vloži svojo kandidaturo na predpisanem (v prilogi) obrazcu za kandidaturo (Obrazec 1), ter priloži Obrazec 2 Izjava o varovanju osebnih podatkov.

Kandidaturo je potrebno dostaviti najkasneje do 24. 12. 2021 do 12.00 ure v zaprti kuverti na naslov:

Fakultete za turizem UM

Cesta prvih borcev 36

8250 Brežice

s pripisom:»Kandidatura za člana SENATA FT iz vrst študentov – ne odpiraj!«.

Kandidatura, ki ne bo dostavljena do 24. 12. 2021 do 12.00 ure v tajništvo Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, bo zavržena kot prepozna.

chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram