Prožne oblike izobraževanja: Zeleni prehod in turizem 5.0

Objavljeno: 5. maja, 2023 | Kategorija: 

Univerza v Mariboru je v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) uspešno pridobila 23 pilotnih projektov za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0. Namen načrtovanih aktivnosti je doseči kurikularno prenovo in spremembe za zeleno, odporno, trajnostno in digitalno povezano univerzo.

V okviru pilotnih projektov bodo tako vpeljani in preizkušeni različni načini, metode in oblike izobraževanja za trajnostni razvoj, pri čemer bomo s projekti istočasno prispevali k doseganju dveh nacionalnih strateških ciljev trajnostnega izobraževanja, in sicer mladina in odrasli so opolnomočeni za delo in življenje v trajnostni, do okolja odgovorni družb, in za prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo. Več o NOO projektih Univerze v Mariboru tu.

Na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru od začetka leta 2023 izvajamo projekt pod imenom Prožne oblike izobraževanja: Zeleni prehod in turizem 5.0.

V sklopu pilotnega projekta testiramo rešitve na predstavljene izzive, predvsem pa pridobivamo odgovore na vprašanje, kako povezati potrebo po zelenem razvoju turizma in digitalni transformaciji turizma ter le-te ugotovitve prenesli v prožnejše izobraževalne programe.

Projekt sestavlja skupno 9 aktivnosti, med katerimi je 7 modulov izobraževanj v obliki mikrodokazil, ki naslavljajo potrebo po prehodu slovenskega visokošolskega strokovnega izobraževanja na bolj odzivne, fleksibilne in ustvarjalne oblike izobraževanja, skladne s širšimi evropskimi cilji po oblikovanju zelene in odporne Družbe 5.0.

Moduli izobraževanj so oblikovani v dveh sklopih: prvi sklop predstavljajo vsebine, ki primarno naslavljajo potrebo po zelenem prehodu in zelenih politikah, medtem kot se moduli Vpeljava VR tehnologije v metode poučevanja ter Turistični vodnik za družbo 5.0 primarno ukvarjajo z digitalno transformacijo slovenskega turizma.

Moduli so zasnovani interdisciplinarno, z vključevanjem družboslovnih in naravoslovnih predmetov, izvedba pa je načrtovana v sodelovanju s Fakulteto za kmetijstvo in biosistemske vede, Fakulteto za naravoslovje in matematiko ter vključevanjem Pedagoške fakultete UM pri oblikovanju VR/AR metod poučevanja. 

Koordinatorici pilotnega projekta sta izr. prof. dr. Marjetka Rangus (marjetka.rangus@um.si) in asist. dr. Jerneja Šavrič (jerneja.savric@um.si). 

Več o pilotnem projektu: Prožne oblike izobraževanja: Zeleni prehod in turizem 5.0.

2023-noo-logotipi-skupaj

»Projekt sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije, in Evropska unija – NextGenerationEU. Projekt se izvaja skladno z načrtom v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicija F. Izvajanje pilotnih projektov, katerih rezultati bodo podlaga za pripravo izhodišč za reformo visokega šolstva za zelen in odporen prehod v Družbo 5.0: projekt Pilotni projekti za prenovo visokega šolstva za zelen in odporen prehod.«

chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram