Razpis za člane Senata FT UM iz vrst študentov

Objavljeno: 6. januarja, 2023 | Kategorija: ,

Objavljamo: SKLEP o razpisu volitev predstavnikov študentov v Senat Fakultete za turizem Univerze v Mariboru

Obrazec za kandidaturo: Obrazca 1 in 2 za kandidaturo študentov v Senat FT UM

V Senat Fakultete za turizem UM se voli tri predstavnike iz vrst študentov za mandatno dobo 1 leta, od dneva izvolitve. Mandatna doba dosedanjim članom predstavnikom študentov v Senatu Fakultete za turizem UM poteče dne 31.1.2023. Mandatna doba novoizvoljenim članom predstavnikom študentov v Senatu Fakultete za turizem UM se na podlagi 248. člena Statuta UM prilagodi tako, da mandat predstavnikov študentov poteče sočasno s potekom mandata organa članice in njihova mandatna doba traja od 1. 2. 2023 do 17.12.2023.  

Kandidiranje za člane Senata Fakultete za turizem UM iz vrst študentov

Pravico kandidirati oz. biti voljen ima vsak študent s statusom študenta v študijskem letu 2022/2023, v kolikor je vpisan v študijski program na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru. Kandidaturo lahko vloži vsak študent, ki je vpisan v posamezni letnik, absolvent ali podiplomski študent FT UM.

Kandidat vloži svojo kandidaturo na predpisanem obrazcu za kandidaturo, ki je priloga tega sklepa - Obrazec 1, ter priloži Obrazec 2 Izjava o varovanju osebnih podatkov. Kandidaturo je potrebno dostavitinajkasneje do 13. 1. 2023 do 12.00 ure v zaprti kuverti v vložišče (tajništvo) Fakultete za turizem Univerze v Mariboru, Cesta prvih borcev 36, 8250 Brežice, s pripisom: »Kandidatura za člana SENATA FT iz vrst študentov – ne odpiraj!«.

Vložišče (tajništvo) Fakultete za turizem Univerze v Mariboru prejeto pisemsko kuverto opremi z datumom in uro prispetja.

Kandidatura, ki bo dostavljena na naslov Fakultete za turizem Univerze v Mariboru po 13. 1. 2023 po 12.00 ure, se ne bo obravnavala kot kandidatura za člana Senata Fakultete za turizem UM iz vrst študentov in bo zavržena kot prepozna.

chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram