Kandidatura za prodekana študenta

Objavljeno: 7. oktobra, 2021 | Kategorija: 

Objavljamo Sklep o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja prodekana za študentska vprašanja Fakultete za turizem Univerze v Mariboru.

Obrazec za kandidaturo za prodekana za študentska vprašanja

 

Predlog za kandidata za prodekana za študentska vprašanja Fakultete za turizem (v nadaljevanju: prodekan) lahko vloži vsak študent Fakultete za turizem Univerze v Mariboru (v nadaljevanju: FT UM), ki ima status študenta in študira na FT UM s pisno vlogo, v kateri izjavlja, da pristopa h kandidaturi. Kandidaturi se priloži motivacijsko pismo, program dela ter veljavno potrdilo o vpisu.

 

Predlog z izjavo kandidata z vsem prilogami se v enem izvodu dostavi v tajništvo FT UM najkasneje do 14. 10. 2021 do 12. ure.

 

Kandidature se dostavijo na naslov:

  • Univerza v Mariboru, Fakulteta za turizem, Cesta prvih borcev 36, 8250 Brežice, s pripisom »Kandidatura za prodekana za študentska vprašanja FT UM – ne odpiraj«, v zaprti pisemski ovojnici v enem izvodu.

 

Tajništvo fakultete prispele kandidature v zaprti pisemski ovojnici opremi z žigom in vpiše datum in čas vložitve. Tajništvo fakultete dostavi prispele kandidature Komisiji za pregled kandidatur. Kandidature, ki ne bodo vložene v tajništvo FT UM, najkasneje do 14. 10. 2021 do 12. ure, se ne bodo upoštevale in bodo kot nepravočasne zavržene.

chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram