Skoči do osrednje vsebine

Zeleni kompas: poziv za oddajo kandidature

Objavljeno: 11. marca, 2024 | Kategorija: , , , ,

Skladno s pravilnikom O PRIZNANJIH IN NAGRADAH FT UM t. 012/2016/12/110-JK (objavljenega na povezavi) vas obveščamo, da je predlog za podelitev Zelenega kompasa študentu, za študijsko leto 2022/2023 potrebno oddati do 20. 3. 2024. Obrazec se nahaja v prilogi:

IZ PRAVILNIKA:

3. Podelitev Zelenega kompasa

5. člen

Namen podeljevanja Zelenega kompasa študentom fakultete je v spodbujanju kvalitetnega študijskega, raziskovalnega in drugega dela študentov, ki prispeva k strokovni in osebnostni rasti študentov ter k ugledu fakultete kot izobraževalne in raziskovalne organizacije.

 1. člen

Zeleni kompas se podeljuje najboljšemu diplomantu, ki je redno napredoval (kot redno napredovanje se šteje tudi absolventsko leto), diplomiral ali magistriral največ 1 leto pred 1. marcem tekočega leta,  je bil v času študija vsestransko aktiven ter tako pomembno prispeval k promociji in prepoznavnosti fakultete in univerze na lokalni, regionalni ter mednarodni ravni.

 1. člen

Predlog za podelitev Zelenega kompasa študentu lahko poda mentor, študentski svet ali sam študent na komisijo, pristojno za študijske zadeve (KŠZ), najkasneje do vključno 5. marca tekočega leta. Za študijsko leto 2022/2023 pa je potrebno predloge oddati do 20. 3. 2024.

Predlog za dodelitev nagrade mora vsebovati:

 • osebne podatke študenta ter vpisno številko študenta;
 • dokazila o vidnih izjemnih dosežkih na področju sodelovanja z okoljem, sodelovanja z gospodarstvom, izjemnih dosežkih na področju raziskovanja in/ali dokazila o izjemnih dosežkih na področju kulturno umetniškega udejstvovanja;
 • dokazila o prispevku k promociji FT UM na lokalni, regionalni ter mednarodni ravni;
 • dokazila o sodelovanju v organih FT UM ter v obštudijskih dejavnostih;
 • druga dokazila po mnenju predlagatelja.
 1. člen

KŠZ najkasneje 30. marca pregleda prispele vloge ter s strani referata za študentske zadeve za kandidate pridobi informacijo o višini povprečne ocene kandidatov ter oceni diplomskega dela.

Pravočasno prispele vloge KŠZ oceni na način, da 60% ocene sestavlja povprečni študijski uspeh, 10% ocena diplome, 30% pa KŠZ razdeli glede na sledeče kriterije:

 • do 5 točk za izjemne dosežke na področju raziskovanja,
 • do 5 točk za izjemne dosežke pri sodelovanju z lokalnim okoljem,
 • do 5 točk za izjemne dosežke na področju sodelovanja z gospodarstvom,
 • do 5 točk za izjemne dosežke na področju kulturno umetniškega udejstvovanja,
 • do 5 točk za izjemen prispevek k promociji FT UM na lokalni, regionalni ter mednarodni ravni,
 • do 5 točk za prizadevno sodelovanje v organih FU UM ter obštudijskih dejavnostih,
 • do 5 točk za sodelovanje na Erasmus izmenjavah,
 • do 5 točk za sodelovanje na področju prostovoljstva ter
 • do 5 točk po presoji KŠZ za druge izjemne dosežke.

KŠZ obrazložen predlog za prejemnika Zelenega kompasa, skupaj s seznamom vseh kandidatov ter vsemi prilogami, najkasneje do 30. 3. posreduje Senatu fakultete, ki najkasneje do 25. 4. potrdi prejemnika Zelenega kompasa.

Izbranega prejemnika za Zeleni kompas po zgoraj navedenih kriterijih, dekan predlaga za Rektorjevo nagrado.

V kolikor predlagani kandidat za prejemnika Zelenega kompasa ne more kandidirati za prejemnika rektorjeve nagrade zaradi iz razlogov navedenih v 48. členu  Pravilnika o podelitvi častnih naslovov, priznanj in nagrad Univerze v Mariboru št. 012/2015/1, dekanica za rektorjevo nagrado predlaga kandidata, ki pogoje izpolnjuje in ima najvišje število točk v skladu z merili iz drugega odstavka tega člena.

Vrni se na vrh strani
chevron-downchevron-up-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram