Zaključna dela

​​​​​​​Študij se zaključi s pripravo zaključnega dela. Temo zaključnega dela si izbere študent sam ali pa izbere eno izmed razpisanih tem:

Izbira mentorja

Hkrati s temo zaključnega dela si študent izbere tudi mentorja. Mentor na VS in UN programu je lahko katerikoli visokošolski učitelj, ki izvaja predmet na FT UM in ima izvolitev na področju, s katerega je pretežna vsebina zaključnega dela. Mentor na MAG programu je lahko visokošolski učitelj z nazivom redni profesor, izredni profesor ali docent, ki je znanstveno aktiven na področju znanstvene discipline, na kateri temelji zaključno delo. Posamezni visokošolski učitelj je lahko praviloma hkrati mentor pri 5 diplomskih in 5 magistrskih nalogah. Študent si lahko izbere tudi somentorja, ki prihaja iz delovnega okolja ali pa je kot visokošolski učitelj ali sodelavec zaposlen na fakulteti.

Če se med pisanjem zaključnega dela pojavi razlog, da sodelovanje med mentorjem in kandidatom ni več mogoče, imata kandidat in mentor pravico zahtevati spremembo na obrazcu Prijava spremembe teme zaključnega dela – sprememba mentorja. Vse obrazce najdete pod zavihkom Pravilniki, navodila in obrazci.

Priprava dispozicije zaključnega dela

Ko ima študent izbrano temo in soglasje mentorja, pripravi dispozicijo diplomskega/magistrskega dela v skladu z Navodili za pripravo dispozicije diplomskih del in magistrskih del. V pomoč je pripravljena Predloga za pripravo dispozicije. Dispozicijo skupaj z izpolnjenim obrazcem Prijava teme diplomskega dela ter Soglasje predlaganega mentorja ter morebitnega somentorja pošlje v študentski referat do določenega roka: 

 • za 1. stopnjo: 16. 3. 2018,
 • za 2. stopnjo: 9. 3. 2018​.

Dispozicijo zaključnega dela pregleda Komisija za zaključna dela. Če je potrebno, študent dopolni dispozicijo glede na priporočila komisije. Po izdanem soglasju komisije o ustreznosti dispozicije, dekan izda Sklep o zaključnem delu. S tem potrdi mentorja/somentorja, določi število izvodov ter določi skrajni rok zagovora (1. stopnja – 30. 9. zadnjega letnika študija, 2. stopnja – eno leto od dneva izdaje sklepa).

Kandidat lahko med pisanjem zaključnega dela predlaga spremembo naslova odobrene teme na obrazcu Prijava spremembe teme zaključnega dela  – sprememba naslova.

Podaljšanje veljavnosti teme zaključnega dela

Študent lahko pred potekom roka za izdelavo zaključnega dela, določenega s sklepom o zaključnem delu, v referat vloži Vlogo za podaljšanje roka veljavnosti teme. O vlogi odloča Komisija za zaključna dela, ki lahko veljavnost teme podaljša za največ eno leto.

​PRIPRAVA ZAKLJUČNEGA DELA

Študent pripravi zaključno delo skladno s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje FT UM in s Priročnikom za pisanje in urejanje besedil Fakultete za turizem Univerze v Mariboru. V pomoč je pripravljena Predloga za zaključna dela.

Zaključno delo mora biti jezikovno korektno in pregledano. Študent ima pravico izdelati in zagovarjati zaključno delo v tujem jeziku, kar je podrobneje opredeljeno v 10. členu zgoraj navedenega pravilnika.

Pri pripravi zaključnega dela mora študent upoštevati avtorske pravice drugih avtorjev. Zaključno delo ne sme biti plagiat, zato se v skladu z 11. členom zgoraj omenjenega pravilnika vsako zaključno delo preveri glede podobnosti vsebine z drugimi deli. Preverjanje poteka s pomočjo programske opreme v Digitalni knjižnici – DKUM. Študent odda zaključno delo v DKUM ter ob oddaji vnese svoj in mentorjev ter somentorjev e‐naslov, kamor bo poslano poročilo o ustreznosti dela. Pri tem sledi Navodilu o postopku ugotavljanja plagiatorstva.

​ODDAJA ZAKLJUČNEGA DELA

Pogoj za oddajo zaključnega dela je izpolnjen v primeru, če je študent do oddaje zaključnega dela opravil vse ostale s študijskim programom predpisane študijske obveznosti razen zagovora zaključnega dela!

Študent odda elektronsko verzijo zaključnega dela (v wordu) v tehnični pregled v referat na e-naslov referat.ft@um.si. Zaključno delo mora biti pred oddajo v tehnični pregled že slovnično pregledano, kar študent dokazuje z izpolnjenim Potrdilom o opravljenem slovničnem pregledu.

Tehnični pregled posameznega diplomskega dela opravi član Komisije za zaključna dela. Prvi tehnični pregled traja 5 delovnih dni za vsako zaključno delo, vsak nadaljnji pregled 3 delovne dni. V času letnega dopusta od 15. 7. do 15. 8. ti roki ne veljajo. 

Vsak 3. in nadaljni tehnični pregled je plačljiv, znesek 40,00eur (pdf)​. 

Poslovodni odbor FT UM je sprejel sklep​​​, da se 3. in vsak naslednji tehnični pregled zaključnih del zaračuna v znesku 40 eur. ​

Ko komisija potrdi oziroma izda Izjavo o tehnični ustreznosti zaključnega dela, študent v referat odda:

 • 2 (največ 3, če ima somentorja) spiralno vezana izvoda zaključnega dela, v katerih je vključena tudi Izjava o avtorstvu in istovetnosti,
 • podpisano Izjavo o ustreznosti zaključnega dela,
 • poročilo o preverjanju podobnosti z drugimi deli (DKUM – 1. in 2. stran poročila),
 • potrdilo o opravljenem slovničnem pregledu,
 • potrdilo, da so poravnane vse obveznosti v knjižnici (pridobi ga na naslovu ft.knjiznica@um.si).

Tehnično urejeno zaključno delo ter vsa dokazila je potrebno oddati v referat najkasneje do 7. 9. 2018, v kolikor želi kandidat zagovarjati zaključno delo do 28. 9. 2018.

Referat nato preveri izpolnjevanje pogojev in ustreznost dokumentov, zaključno delo evidentira in študentu izda UPN za plačilo diplomske listine. Sledi izdaja Sklepa o imenovanju komisije za zagovor zaključnega dela, kjer se določi tudi datum, kraj in jezik zagovora zaključnega dela.

​ZAGOVOR

Zagovor zaključnega dela je javen, postopek zagovora je opisan v 14. členu Pravilnika o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje FT UM.

Če diplomant obrani svoje zaključno delo in je zagovor uspešen, predsednik Komisije za zagovor še isti dan odda v referat Zapisnik o zagovoru zaključnega dela. Če komisija zagovor zaključnega dela oceni kot neuspešnega, študent prejme kopijo podpisanega zapisnika o zagovoru zaključnega dela, na osnovi katerega lahko v roku 14 dni vloži prošnjo za ponovni zagovor. Možna je samo ena ponovitev zagovora zaključnega dela.

Po zagovoru prevzame študent v referatu mapo s prijavnico v Alumni klub in obrazcem za vpis dodatnih informacij v prilogo k diplomi.

Študent najkasneje 14 dni po zagovoru:

 • v AIPSu izpolni anketo o zadovoljstvu s študijem;
 • v referat odda 2 trdo vezana izvoda (zaključno delo 1. stopnje je vezano v modro platno, napisi na platnicah so v srebrni barvi; zaključno delo 2. stopnje je vezano v temno zeleno, napisi na platnicah so v srebrni barvi);
 • elektronsko verzijo zaključnega dela objavi v sistemu e-diplom (v DKUM);
 • v referat odda Izjavo o obdelavi osebnih podatkov.

Ko referat prejme vse izvode dela ter obrazce, izda Potrdilo o diplomiranju/magistriranju in Potrdilo o opravljenih preizkusih, zaklene elektronsko verzijo zaključnega dela v DKUM ter posreduje tiskano verzijo zaključnega dela v knjižnico, kjer se delo katalogizira v COBISS.

​PODELITEV DIPLOM

Termin podelitve diplom določi Senat UM v študijskem koledarju za tekoče akademsko leto. Fakulteta nato izbere ustrezen termin izmed predlaganih spomladanskega, poletnega in jesenskega termina. V skladu s protokolom se vabilo na podelitev diplom diplomantom pošlje najmanj deset dni pred podelitvijo diplome.

Naslednja podelitev diplom bo v petek, 12. 4. 2019.

​POMEMBNA OBVESTILA GLEDE ZAKLJUČNIH DEL

PRIJAVA TEME PO DVELETNI PREKINITVI ŠTUDIJA - Komisija za študijske zadeve FT UM sprejme sklep, da študenti, ki po najmanj dveletni prekinitvi želijo nadaljevati študij, morajo ob oddaji dispozicije priložiti potrdila o udeležbi na seminarju za diplomsko ali magistrsko delo  v tekočem študijskem letu oz. v študijskem letu oddaje dispozicije.​ (Sklep sprejet na 45. redni KŠZ, 24. 5. 2018)

PODALJŠANJE TEME OZIROMA PONOVNA PRIJAVA TEME – S koncem študijskega leta potečejo prijave tem zaključnih del, zato morate vsi študenti, ki v tem času ne boste zagovarjali teme, podaljšati prijavo teme. Vlogo za podaljšanje teme s podpisi mentorja in somentorja pošljite v referat. To lahko naredite največ enkrat. Kandidati, ki ste imeli temo zaključnega dela že enkrat podaljšano, morate temo zaključnega dela vložiti v ponoven postopek prijave teme, ki je enak prvotnemu postopku prijave teme. Tema in mentor sta lahko ista, v kolikor se mentor strinja. Upoštevajte dejstvo, da mentor ni dolžan avtomatsko ponovno prevzeti mentorstva in da so mentorji omejeni s številom mentorstev (nekateri imajo te kvote že polne).

PLAČLJIVOST ZAKLJUČNIH DEL – Če študent prijavi temo, ko še ima status, ne plača ničesar, tudi če temo kasneje, ko nima več statusa, podaljša. Če študent prijavi temo, ko je že brez statusa, plača po ceniku UM. Zagovor diplome se ne plača posebej. ​