Zaključna dela

​​​​​​​​​​​​​​Študij se zaključi s pripravo zaključnega dela. Temo zaključnega dela si izbere študent sam ali pa izbere eno izmed razpisanih tem: 

1. PRIJAVA ZAKLJUČNEGA DELA

Hkrati s temo zaključnega dela si študent izbere tudi mentorja. Mentor na VS in UN programu je lahko katerikoli visokošolski učitelj, ki izvaja predmet na FT UM in ima izvolitev na področju, s katerega je pretežna vsebina zaključnega dela. Posamezni visokošolski učitelj je lahko praviloma hkrati mentor pri 5 diplomskih in 5 magistrskih nalogah. Študent si lahko izbere tudi somentorja, ki prihaja iz delovnega okolja ali pa je kot visokošolski učitelj ali sodelavec zaposlen na fakulteti.

Do konca zimskega semestra tj. 22. 1. 2021 študent z mentorjem že uskladi naslov ter temo zaključnega dela.

Študent odda prijavo teme v referat do roka za oddajo, katerega določi Senat FT UM za 1. stopnjo in 2. stopnjo: 23. april 2021.

 

PRIJAVA TEME v času izrednih razmer ŠTUDENT NA referat.ft@um.si POŠLJE:
1. Prijavo teme zaključnega dela* (priloga 1),
2. Soglasje predlaganega mentorja ter morebitnega somentorja* (priloga 2),**
3. Dispozicijo v e-obliki (Word).

*Oba obrazca pošljete izpolnjena v Wordovi obliki.
**POMEMBNO: priložiti je potrebno tudi e-pošto, v katerem mentor pisno zapiše, da se strinja z zadnjo verzijo dispozicije. V to e-pošto je potrebno dodati morebitnega somentorja.

*** Dispozicijo in oba obrazca je potrebno tudi poslati po pošti v referat. Podpise mentorjev in somentorjev bomo pridobili v referatu.

Tiskano verzijo obrazca Prijava teme zaključnega dela in dispozicije študent pošlje po pošti oziroma dostavi v referat, ko se bo študijski proces nadaljeval.
Referat za študentske zadeve bo na obrazcu Soglasje predlaganega mentorja ter morebitnega somentorja sam zbral podpis mentorja in morebitnega somentorja, ko se bo študijski proces nadaljeval.

Dispozicija mora biti skladna z Navodili za pripravo dispozicije diplomskih del in magistrskih del.

Obrazec za ocenjevanje dispozicij: 1. stopnja in 2. stopnja 


POTRDITEV TEME:

 1. Referat v roku 5 dni od popolne prijave teme posreduje temo na Komisiji za diplome (KZD).
 2. KZD v roku 5 delovnih dni izpolni Obrazec za pregled dispozicije. Študent odgovor KZD prejme na študentski e-naslov.

Po potrditvi teme dekan izda Sklep o zaključnem delu, s katerim se potrdi mentorja/somentorja, določi število izvodov, določi rok: 1. stopnja: 30. 9. zadnjega letnika študija, 2. stopnja: je eno leto od dneva izdaje sklepa. Študent prejme obvestilo o izidu in sklep o zaključnem delu na študentski e-naslov.

*Kandidat lahko med pisanjem zaključnega dela predlaga spremembo naslova odobrene teme na obrazcu Prijava spremembe teme zaključnega dela – sprememba naslova (priloga 1A).

*Če se med pisanjem zaključnega dela pojavi razlog, da sodelovanje med mentorjem in kandidatom ne bo več mogoče, imata kandidat in mentor pravico zahtevati spremembo na obrazcu Prijava spremembe teme zaključnega dela – sprememba mentorja (priloga 1B).

PODALJŠANJE VELJAVNOSTI TEME ZAKLJUČNEGA DELA:

​PRVO PODALJŠANJE

Študent lahko pred potekom roka za izdelavo zaključnega dela, določenega s sklepom o zaključnem delu, v pristojni referat vloži vlogo za podaljšanje roka veljavnosti teme (priloga 13). O vlogi odloča KZD, ki lahko veljavnost teme podaljša za največ eno leto. Študent prejme obvestilo o izidu na študentski e-naslov. 

DRUGO PODALJŠANJE
Po preteku podaljšanega roka se lahko veljavnost teme po enakem postopku izjemoma podaljša še enkrat, in sicer za čas do največ šest mesecev, če je izdelava zaključnega dela v zaključni fazi in če je tema še aktualna. Mentor mora v referat poslati pisno obrazložitev.

​TRETJE PODALJŠANJE
Pri tretjem podaljšanju gre ponovna vloga dispozicije na Komisijo za diplome, pri čemer se zamenja vse: tema, mentor in člani, ki pregledujejo vlogo.
Izjema glede mentorstva je dovoljena samo z izrecno prošnjo in utemeljitvijo mentorja, ki je dodana prošnji študenta. Izjem glede teme ni – potrebna je nova prijava teme. ​

2. PRIPRAVA ZAKLJUČNEGA DELA

Študent pripravi zaključno delo skladno s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje FT UM in s Priročnikom za pisanje in urejanje besedil Fakultete za turizem Univerze v Mariboru  (posodobljen Priročnik za pisanje in urejanje besedil FT UM, stopi v veljavo od 1. 10. 2020 je že dostopen na povezavi). V pomoč je pripravljena Predloga za zaključna dela in Skupne usmeritve za pripravo zaključnih del UM.

 

Zaključno delo mora biti jezikovno korektno in pregledano. Študent ima pravico izdelati in zagovarjati zaključno delo v tujem jeziku, kar je podrobneje opredeljeno v 10. členu zgoraj navedenega pravilnika.

 

Pri pripravi zaključnega dela mora študent upoštevati avtorske pravice drugih avtorjev. Zaključno delo ne sme biti plagiat, zato se v skladu z 11. členom zgoraj omenjenega pravilnika vsako zaključno delo preveri glede podobnosti vsebine z drugimi deli. Preverjanje poteka s pomočjo programske opreme v Digitalni knjižnici – DKUM. Študent odda zaključno delo v DKUM ter ob oddaji vnese svoj in mentorjev ter somentorjev e‐naslov, kamor bo poslano poročilo o ustreznosti dela. Pri tem sledi Navodilu o postopku ugotavljanja plagiatorstva.

 

3. ODDAJA ZAKLJUČNEGA DELA

Pogoj za oddajo zaključnega dela je izpolnjen v primeru, če je študent do oddaje zaključnega dela opravil vse ostale s študijskim programom predpisane študijske obveznosti razen zagovora zaključnega dela!

TEHIČNI PREGLED

Študent odda elektronsko verzijo zaključnega dela (v word) v tehnični pregled v referat na e-naslov: referat.ft@um.si. Zaključno delo mora biti pred oddajo v tehnični pregled že slovnično pregledano. KZD bo določila asistenta, kateri bo opravil tehnični pregled, podpisal izjavo o tehnični ustreznosti zaključnega dela (priloga 7) in jo dostavil v referat.

Prvi tehnični pregled urejanja skladno z Navodili za pripravo diplomskih in magistrskih del na FT UM traja 5 delovnih dni za vsako zaključno delo, vsak nadaljnji pregled pa 3 delovne dni. V času letnega dopusta od 15. 7. do 15. 8. ti roki ne veljajo. Vsak 3. in nadalni tehnični pregled je plačljiv, znesek 40,00 eur (pdf)

Ko študent odda zaključno delo v tehnični pregled, se najprej opravi vsebinski pregled. Po novem po mentorjevi »zeleni luči« nalogo najprej vsebinsko pregledajo člani komisije za zagovor in podajo svoje mnenje o tem, ali so potrebni kakšni resni popravki in ali je naloga primerna za pozitivno oceno. Pomeni pa to, da se s tem postopek podaljša za vsaj 3 do 5 dni, če je naloga korektna. Če pa so potrebni popravki, pa seveda temu primerno več.

* Zaključno delo je potrebno oddati v referat najkasneje do 30. 8. 2021. Oddaja zaključnega dela do tega roka zagotavlja možnost izvedbe zagovora zaključnega dela do 30. 9. 2021.


UDK (Univerzalna decimalna klasifikacija) vrstilec pridobite v knjižnici Fakultete za turizem preko e-pošte: ft.knjiznica@um.si. Posredovati je potrebno naslov zaključnega dela, ključne besede, kratek povzetek, kazalo vsebine. Pošljite kar začetne strani naloge.

Ko komisija potrdi oziroma izda Izjavo o tehnični ustreznosti zaključnega dela, ŠTUDENT ODDA v pristojni referat:

 • 2 (največ 3, če ima somentorja) spiralno vezana izvoda zaključnega dela, v katerih je vključena tudi Izjava o avtorstvu in istovetnosti,
 • podpisano Izjavo o ustreznosti zaključnega dela (priloga 5),
 • poročilo o preverjanju podobnosti z drugimi deli (DKUM – 1. in 2. stran poročila),
 • potrdilo o opravljenem slovničnem pregledu (priloga 6),
 • potrdilo, da so poravnane vse obveznosti v knjižnici (pridobi ga na naslovu ft.knjiznica@um.si).

Referat nato preveri izpolnjevanje pogojev in ustreznost dokumentov in zaključno delo evidentira. Sledi izdaja Sklepa o imenovanju komisije za zagovor zaključnega dela, kjer se določi tudi datum, kraj in jezik zagovora zaključnega dela. Študent prejme sklep na študentski e-naslov. 

4. ZAGOVOR

Zagovor zaključnega dela je javen, postopek zagovora je opisan v 14. členu Pravilnika o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje FT UM.

Če diplomant obrani svoje zaključno delo in je zagovor uspešen, predsednik Komisije za zagovor še isti dan odda v referat Zapisnik o zagovoru zaključnega dela. Če komisija zagovor zaključnega dela oceni kot neuspešnega, študent prejme kopijo podpisanega zapisnika o zagovoru zaključnega dela, na osnovi katerega lahko v roku 14 dni vloži prošnjo za ponovni zagovor. Možna je samo ena ponovitev zagovora zaključnega dela.

PO ZAGOVORU ŠTUDENT ŠE ISTI DAN v AIPS-u izpolni anketo o zadovoljstvu študija in v referatu prevzame mapo, katera vsebuje: prijavnico v Alumni klub, obrazcem za vpis dodatnih informacij v prilogo k diplomi, UPN za plačilo diplomske listine in izjavo o obdelavi osebnih podatkov.

ŠTUDENT NAJKASNEJE 14 DNI PO ZAGOVORU v referat dostavi:

 • 2 trdo vezana izvoda,
  • zaključno delo 1. stopnje je vezano v modro platno, napisi na platnicah so v srebrni barvi;
  • zaključno delo 2. stopnje je vezano v temno zeleno, napisi na platnicah so v srebrni barvi;
 • Izjava o avtorstvu in istovetnosti (vezana v zaključnem delu, priloga 10),
 • Izjavo o obdelavi osebnih podatkov (priloga 11).
 • elektronsko verzijo zaključnega dela objavi v sistemu e-diplom (v DKUM).

V kolikor želite v diplomski listini vpis dodatnih informacij o študentu, povezanih s študijem, nam v elektronski in fizični obliki posredujte Prilogo k diplomi​.

Ko referat prejme vse izvode dela ter obrazce, izda Potrdilo o diplomiranju/magistriranju in Potrdilo o opravljenih preizkusih, zaklene elektronsko verzijo zaključnega dela v DKUM ter posreduje tiskano verzijo zaključnega dela v knjižnico, kjer se delo katalogizira v COBISS.

Študente prosimo, da oblačila prilagodijo slovesni priložnosti zagovora diplomskega dela.

 

5. PODELITEV DIPLOM

Termin podelitve diplom določi Senat UM v študijskem koledarju za tekoče akademsko leto. Fakulteta nato izbere ustrezen termin izmed predlaganih spomladanskega, poletnega in jesenskega termina. V skladu s protokolom se vabilo na podelitev diplom diplomantom pošlje najmanj deset dni pred podelitvijo diplome.

Naslednja podelitev diplom bo v sredo, 9. 6. 2021.

POMEMBNA OBVESTILA GLEDE ZAKLJUČNIH DEL

PRIJAVA TEME PO DVELETNI PREKINITVI ŠTUDIJA - Komisija za študijske zadeve FT UM sprejme sklep, da študenti, ki po najmanj dveletni prekinitvi želijo nadaljevati študij, morajo ob oddaji dispozicije priložiti potrdila o udeležbi na seminarju za diplomsko ali magistrsko delo v zadnjih dveh študijskih letih oddaje dispozicije. (Sklep sprejet na 10. redni KZD, 19. 2. 2020).

Termine seminarjev najdete na urniku za poletni semester 2019/20. Pomembno je, da se udeležite seminarja, ki je namenjen vaši skupini (npr. v kolikor ste obiskovali UN program, se morate udeležiti seminarja na UN programu).

 Predstavitev absolventom 21. 3. 2019.pptx

PODALJŠANJE TEME OZIROMA PONOVNA PRIJAVA TEME – S koncem študijskega leta potečejo prijave tem zaključnih del, zato morate vsi študenti, ki v tem času ne boste zagovarjali teme, podaljšati prijavo teme. Vlogo za podaljšanje teme s podpisi mentorja in somentorja pošljite v referat. To lahko naredite največ enkrat. Kandidati, ki ste imeli temo zaključnega dela že enkrat podaljšano, morate temo zaključnega dela vložiti v ponoven postopek prijave teme, ki je enak prvotnemu postopku prijave teme. Tema in mentor sta lahko ista, v kolikor se mentor strinja. Upoštevajte dejstvo, da mentor ni dolžan avtomatsko ponovno prevzeti mentorstva in da so mentorji omejeni s številom mentorstev (nekateri imajo te kvote že polne).

 

PLAČLJIVOST ZAKLJUČNIH DEL – Če študent prijavi temo, ko še ima status, ne plača ničesar, tudi če temo kasneje, ko nima več statusa, podaljša. Če študent prijavi temo, ko je že brez statusa, plača po ceniku UM. Zagovor diplome se ne plača posebej. 

 

VROČANJE SKLEPOV - Komisija za študijske zadeve je na svoji 48. redni seji dne 23. 11. 2018 sprejela sklep, da referat sklepe v postopku zaključnih del šteje za vročene, na dan ko so bili poslani na študentske UM e-naslove.