Visokošolski strokovni študijski program Turizem

​​​​​​​​Visokošolski strokovni študijski program Turizem traja 3 leta (6 semestrov).

Temeljni cilji programa je izobraziti diplomante, ki bodo sposobni organizirati, voditi in tržiti turistično dejavnost. Njihovo delovanje bo prvenstveno usmerjeno v reševanje problemov oblikovanja in realizacije turistične ponudbe v organizacijah, kjer bodo zaposleni, kar pomeni, da se bodo diplomanti kot kompetentni strokovnjaki lahko zaposlovali v podjetjih, ki opravljajo katerokoli turistično dejavnost in tudi v vseh ostalih podjetjih, ki se pojavljajo kot partnerji pri oblikovanju turistične ponudbe.

​POGOJI ZA NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK

Študent lahko napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 48 ECTS, pri čemer mora obvezno opraviti vse obveznosti pri predmetu Osnove turizma. Študentje, ki niso državljani RS, morajo k vpisnem listu priložiti še Potrdilo o opravljenem tečaju slovenskega jezika v obsegu najmanj 30 ur. Študent lahko napreduje v 3. letnik, ko ima opravljene  vse obveznosti 1. letnika in 48 ECTS iz 2. letnika. Študent mora obvezno opraviti obveznosti pri predmetih Management prireditev in Športni turizem.

​PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE

Diplomanti visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Turizem bodo:

 • razumeli pomen pojma turizem kot sociološkega in ekonomskega fenomena,
 • pridobili splošno znanje o turizmu kot posebni storitveni dejavnosti,
 • spoznali najpomembnejše turistične regije doma in po svetu,
 • razumeli temeljne kategorije gospodarjenja in ekonomike podjetja,
 • razumeli osnovna načela načrtovanja, upravljanja in managementa turistične destinacije in turističnih struktur,
 • seznanjeni s pojmom človeški viri in se naučili racionalno ravnati in upravljati z njimi,
 • usposobljeni za načrtovanje in oblikovanje celotne strategije trženjskega komuniciranja,
 • obvladovali temeljne zakonitosti in veščine komuniciranja v turizmu,
 • spoznali in razvijali komunikativne kompetence v tujem jeziku, poglabljali jezikovno znanje in terminologijo s področja turizma,
 • spoznali osnovne teorije s področja prava v turizmu,
 • spoznali osnove informacijskih tehnologij ter specifike informacijskih rešitev v turizmu,
 • seznanjeni z različnimi oblikami prireditev, ločevali poslanstvo in namen le-teh, spoznali trende in vlogo novih medijev pri različnih vrstah prireditev,
 • spoznali pomen varnosti v sodobnem turističnem okolju,
 • poznali poslovanje hotela in imeli sposobnost sprejemanja odločitev v zvezi z organizacijo dela v hotelu,
 • poznali osnovne pojme s področja logističnih procesov v turizmu,
 • poznali temeljne organizacijske in pravne značilnosti slovenskega turizma,
 • poznali osnove in temeljne subjekte potovalne dejavnosti,
 • poznali koncept, proces in vsebino marketinga v turistični organizaciji.

ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021

Za VS program Turizem je bila vložena akreditacijska vloga, posodobljeni akreditirani učni ​načrt za VS program Turizem so v veljavi od 1. 10. 2020. Učne načrte si lahko ogledate tudi na spletni strani AIPS.

​PREDMETNIK

* 1. letnike izvajamo v študijskem letu 2020/21 po prenovljenem študijskem programu Sodobne turistične prakse.
Naziv predmetaIzvajalecUreECTS
Naziv predmetaIzvajalecUreECTS
Naziv predmetaIzvajalecUreECTS
Naziv predmetaIzvajalecUreECTS
Naziv predmetaIzvajalecUreECTS