Vpis v višji letnik in status

​​​VPIS V VIŠJI LETNIK

Vpis v višji letnik poteka elektronsko preko portala AIPS pred začetkom novega študijskega leta, to je konec avgusta in v septembru. V višji letnik se lahko vpišete študenti, ki izpolnjujete pogoje za napredovanje v višji letnik. Pogoji so navedeni na spletni strani pod študijskim programom.

Elektronski vpis v študijsko leto 2017/18 bo mogoč od 10. 8. do najkasneje 20. 9. 2017. V portalu AIPS kliknete zavihek ŠTUDIJ, izberete vrstico ELEKTRONSKI VPIS ter sledite navodilom. Izpolnjen VPISNI LIST natisnete in ga PODPIŠETE povsod, kjer je to potrebno. Vpisni list z obveznimi prilogami s priporočeno pošiljko pošljete na naslov: Univerza v Mariboru Fakulteta za turizem, Cesta prvih borcev 36, 8250 Brežice, s pripisom »Za vpis v višji letnik«. Obvezne priloge:

Po vpisu boste na domači naslov prejeli univerzalni plačilni nalog za plačilo stroškov vpisnine glede na veljavni cenik in 4 izvode potrdil o vpisu. Hologramsko nalepko za študentsko izkaznico boste osebno prevzeli naknadno v času uradnih ur v referatu. V primeru, da potrebujete potrdilo o opravljenih izpitih, ga lahko naročite preko portala AIPS.

Študenti, ki ne boste imeli opravljenih vseh obveznosti za vpis v višji letnik, lahko skladno s 85. členom Statuta UM zaprosite za vpis v višji letnik pod posebnimi pogoji. Vlogo za vpis v višji letnik pod posebnimi pogoji morate oddati na Komisijo za študijske zadeve najkasneje 7 dni pred naslednjo sejo komisije. Vlogi obvezno priložite tudi potrdilo o plačilu izdaje sklepa. Ko dobite odločbo komisije, se lahko vpišete v višji letnik po zgoraj navedenem postopku, našteti dokumentaciji (podpisan vpisni list, predmetnik in izpolnjeno izjavo o nezgodnem zavarovanju) pa obvezno dodajte še kopijo odločbe komisije.

​PONAVLJANJE LETNIKA

Študent lahko v času študija izkoristi ponovni vpis v katerega od letnikov, vendar samo enkrat. Za ponavljanje letnika mora študent pred vpisom obvezno vložiti Vlogo za ponavljanje letnika na Komisijo za študijske zadeve. Vlogo vloži v začetku septembra, najkasneje 7 dni pred naslednjo sejo komisije.

Študent, ki zaradi ponavljanja letnika zapade v spremenjen študijski program, študij dokonča po novem študijskem programu. Tak študent mora oddati vlogo za priznavanje opravljenih obveznosti in določitev manjkajočih obveznosti po novem programu na Komisijo za študijske zadeve.

​VPIS V ABSOLVENTSKI STAŽ

Vpis v absolventski staž poteka po enakem postopku kot vpis v višji letnik (sledite navodilom na portalu AIPS). Študent lahko preveri v študentskem referatu, če ima pravico do vpisa v absolventski staž.

VELJAVNOST STATUSA ŠTUDENTA

Status študenta za vse vpisane študente traja od 1. oktobra tekočega študijskega leta, do 30. septembra istega študijskega leta. To velja tu​di za vse študente prve stopnje, ki v tekočem študijskem letu diplomirajo pred 30. 9.

Status študenta preneha:

  • študentu, ki zaključi študijski program prve stopnje, z iztekom študijskega leta, v katerem je zaključil študij;
  • študentu, ki zaključi študijski program druge stopnje;
  • študentu, ki zaključi študijski program tretje stopnje;
  • če študent ne zaključi študija na študijskem programu prve ali druge stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra;
  • če študent ne zaključi študija druge stopnje po enovitem magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra;
  • če študent ne zaključi podiplomskega študija tretje stopnje v ustreznem, s statutom predpisanem roku;
  • če se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester;
  • če se izpiše;
  • če je bil izključen.

Ne glede na četrto alineo prejšnjega odstavka študentu status preneha ob zaključku zadnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer. V primerih iz četrte, pete in sedme alinee se študentu iz upravičenih razlogov status študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto. Študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka.

​IZPIS IZ FAKULTETE

Študent se lahko iz fakultete izpiše osebno v referatu. In sicer tako, da v času uradnih ur v referat prinese pisno vlogo za izpis ter študentsko izkaznico.​​