Univerzitetni študijski program Turizem

​​​​​​​​​​​​Univerzitetni študijski program Turizem traja 3 leta (6 semestrov).

Temeljni cilji programa je usmerjen v usposabljanje kadrov za opravljanje nalog na posameznih segmentih turistične ponudbe in za opravljanje operativnih nalog v gospodarstvu in negospodarstvu, pa tudi v državni upravi na področju turizma (direktorat za turizem, lokalne samoupravne skupnosti, agencije, zavodi). Pri tem gre za ustvarjanje, trženje in izvajanje kakovostnih turističnih storitev, razvoj turističnih destinacij in receptivnega turizma, ohranjanje in promocija kulturne dediščine, razvoj strpnosti in tolerance, spodbujanje k revitalizaciji podeželja in enakomernega regionalnega razvoja, varovanje okolja itd.

​POGOJI ZA NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK

Študent lahko napreduje v 2. letnik, če z opravljenimi obveznostmi 1. letnika zbere najmanj 48 ECTS, pri čemer mora obvezno opraviti vse obveznosti pri predmetu Teorije turizma. Študentje, ki niso državljani RS, morajo k vpisnem listu priložiti še Potrdilo o opravljenem tečaju slovenskega jezika v obsegu najmanj 30 ur. Študent lahko napreduje v 3. letnik, ko ima opravljene  vse obveznosti 1. letnika in 48 ECTS iz 2. letnika. Študent mora obvezno opraviti obveznosti pri predmetih Destinacijski management in  Management človeških virov.

​PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE

Diplomanti univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje Turizem bodo:

 • poznali in razumeli temeljne pojave in pojme s področja turizma,
 • razumeli osnovne pojme s področja informacijskih sistemov,
 • razumeli osrednje koncepte in aplikativne pristope k managementu destinacij,
 • razumeli osnovne pojme ekonomike podjetja,
 • reševali konkretne delovne probleme s pomočjo sodobnih strokovnih metod proučevanja turističnih destinacij oz. produktov in vodenja turističnih organizacij,
 • povezovali znanja s področja turizma z znanji s področja podjetništva, financ, managementa, marketinga, prava, kulture, sociologije, psihologije, geografije in drugih področij,
 • imeli sposobnost upravljanja s človeškimi viri,
 • razumeli vlogo in pomembnost turistične ponudbe oz. turističnega produkta ter njegove povezanosti z drugimi dopolnilnimi dejavnostmi kot so šport, ohranjanje kulturne dediščine, spodbujanje ekološke zavesti itd.,
 • razumeli vlogo in pomembnost turistične ponudbe v gospodarstvu in pri ohranjanju kulturne dediščine,
 • razumeli ekonomske učinke turističnega gospodarstva,
 • razvili veščine na področju koordiniranja, komunikacije, vodenja, načrtovanja, evalvacije turističnih proizvodov, organizacij in podjetij,
 • uporabljali informacijsko-komunikacijske tehnologije in obvladali delo z informacijskimi sistemi v turistični organizaciji in na destinaciji,
 • obvladali vsaj dva tuja jezika za dobro komuniciranje s poslovnimi partnerji in strankami v turistični dejavnosti,
 • analizirali dogodke v delovnem procesu in naredili sintezo možnih ukrepov, ki bodo zagotavljali nemoten proces storitev v turistični organizaciji ne glede na obliko turizma,
 • razumeli osnovne ekološke principe ter okoljevarstvene in naravovarstvene standarde, potrebne za izvedbo kakovostnih turističnih produktov,
 • razumeli določila etičnih kodeksov v turizmu,
 • razumeli osnovne pojme s področja logističnih procesov v turizmu,
 • poznali osnove psihologije porabnikov,
 • poznali pomen varnosti v sodobnem turističnem okolju.

ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021

Za UN program Turizem je bila vložena akreditacijska vloga​, posodobljeni akreditirani učni načrt​ za UN program Turizem so v veljavi od 1. 10. 2020. Učne načrte si lahko ogledate tudi na spletni strani AIPS.​​

​PREDMETNIK

* * 1. letnike izvajamo v študijskem letu 2020/21 po prenovljenem študijskem programu Turizem: Sodelovanje in razvoj.​

** Prosto izbirni predmet je izbirni predmet, ki ga lahko študent opravi v okviru izbirnih predmetov na matični fakulteti ali na drugih visokošolskih zavodih. Prosto izbirni predmet si lahko študent na UN študijskem programu Turizem izbere izmed ponudbe prosto izbirnih predmetov drugih članic Univerze v Mariboru oziroma skladno z meduniverzitetnimi dogovori in mora ustrezati številu ECTS izbirnega predmeta na matičnem programu. Ustreznost izbranega predmeta preverja vodja študijskega programa na podlagi priloženega učnega načrta izbranega predmeta. Po uspešno opravljenem predmetu na drugi članici, se študentu tako opravljen predmet prizna kot opravljen izbirni predmet na matičnem programu.

Naziv predmetaIzvajalecUreECTS
Naziv predmetaIzvajalecUreECTS
Naziv predmetaIzvajalecUreECTS
Naziv predmetaIzvajalecUreECTS
Naziv predmetaIzvajalecUreECTS