Status študenta

​​​PONAVLJANJE LETNIKA

Študent, ki ni opravil vseh obveznosti za napredovanje v višji letnik v istem študijskem programu, lahko enkrat ponavlja letnik. 

Za ponavljanje letnika mora študent pred vpisom obvezno vložiti Vlogo za ponavljanje letnika na Komisijo za študijske zadeve. Vlogo vloži v začetku septembra, najkasneje 7 dni pred naslednjo sejo komisije. Ponavljanje letnika odobri Komisija za študijske zadeve članice univerze študentu, ki je:  
1. redno sodeloval pri vseh s študijskim programom predvidenih oblikah visokošolskega izobraževalnega dela in

2. opravil obveznosti vpisanega letnika v obsegu vsaj 30 ECTS. 

Ponavljanje letnika lahko izjemoma dovoli komisija tudi študentu, ki je redno sodeloval pri vseh s študijskim programom predvidenih oblikah visokošolskega izobraževalnega dela in opravil obveznosti v obsegu manj kot 30 in ne manj kot 15 ECTS vpisanega letnika, če so nastopili upravičeni razlogi, ki po Statutu UM omogočajo podaljšanje statusa študenta.  Zoper določitev Komisije za študijske zadeve je v roku 8 dni dopustna pritožba na Univerzitetno komisijo za pritožbe študentov. Odločba Univerzitetne komisije za pritožbe študentov je dokončna.

Študent, ki zaradi ponavljanja letnika zapade v spremenjen študijski program, študij dokonča po novem študijskem programu. Tak študent mora oddati vlogo za priznavanje opravljenih obveznosti in določitev manjkajočih obveznosti po novem programu na Komisijo za študijske zadeve.

 

NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO PREKINITVI

Študent, ki prekine študij, lahko nadaljuje študij in ga dokonča po istem študijskem programu, če se študijski program v času prekinitve ni spremenil.

 

Če je študent prekinil študij in se je študijski program, v katerega je bil vpisan, v času prekinitve spremenil, se mu lahko priznajo opravljene obveznosti, ki ustrezajo učnim izidom spremenjenega programa in dovoli nadaljevanje oziroma dokončanje študija z novo generacijo, pod pogojem, da se mu določijo dodatne obveznosti v obsegu in vsebini na način, da bo dosegel učne izide, ki jih zahteva spremenjeni študijski program. Za študenta ob nadaljevanju študiju veljajo pogoji študija, kot veljajo za novo generacijo študentov, ki se ji priključuje, razen če je s splošnimi akti Univerze v Mariboru določeno drugače.

Posamezniki, ki jim je status študenta prenehal po zaključenem zadnjem letniku študija in se niso izpisali ter želijo študij zaključiti, obdržijo pravico do opravljanja izpitov in drugih študijskih obveznosti po študijskem programu, po katerem se izobražujejo, še dve leti po zadnjem vpisu v zadnji letnik. Študijske obveznosti lahko opravljajo tudi po tem roku, vendar se jim v primeru večjih sprememb študijskega programa, do katerih je prišlo v času prekinitve, lahko določijo nove študijske obveznosti.
Rok za dokončanje študija se določi skladno z veljavno visokošolsko zakonodajo.

VPIS V ABSOLVENTSKI STAŽ

 

Vpis v absolventski staž lahko študent koristi ob zaključku zadnjega semestra, in sicer, če :

 -  v času študija NI ponavljal letnika oziroma NI spremenil študijskega programa. Prva in druga bolonjska stopnja se obravnavata ločeno.

Vpis v absolventski staž poteka po enakem postopku kot vpis v višji letnik (sledite navodilom na portalu AIPS). 

VELJAVNOST STATUSA ŠTUDENTA

Status študenta za vse vpisane študente traja od 1. oktobra tekočega študijskega leta, do 30. septembra istega študijskega leta. To velja tu​di za vse študente prve stopnje, ki v tekočem študijskem letu diplomirajo pred 30. 9.

Status študenta preneha:

 • študentu, ki zaključi študijski program prve stopnje, z iztekom študijskega leta, v katerem je zaključil študij;
 • študentu, ki zaključi študijski program druge stopnje;
 • študentu, ki zaključi študijski program tretje stopnje;
 • če študent ne zaključi študija na študijskem programu prve ali druge stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra;
 • če študent ne zaključi študija druge stopnje po enovitem magistrskem študijskem programu v 12 mesecih po zaključku zadnjega semestra;
 • če študent ne zaključi podiplomskega študija tretje stopnje v ustreznem, s statutom predpisanem roku;
 • če se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester;
 • če se izpiše;
 • če je bil izključen.

Ne glede na četrto alineo prejšnjega odstavka študentu status preneha ob zaključku zadnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer. V primerih iz četrte, pete in sedme alinee se študentu iz upravičenih razlogov status študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto. Študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka.

ŠTUDENTI S POSEBNIM STATUSOM ​

V skladu s Statutom Univerze v Mariboru in Pravilnikom o študentih s posebnim statusom so na Univerzi v Mariboru naslednje vrste oz. kategorije študentov s posebnim statusom:

 • študenti vrhunski športniki,
 • študenti priznani umetniki,
 • dolgotrajno bolni študenti,
 • študenti invalidi,
 • študenti funkcionarji (prorektor študent, prodekani študenti in sekretar Študentskega sveta Univerze v Mariboru),
 • drugi študenti, ki zaradi posebnih okoliščin potrebujejo prilagojene pogoje za izobraževanje.

Postopke v zvezi s študijem urejata Pravilnik o študentih s posebnim statusom na UM ter Pravilnik o študijskem procesu študentov invalidov UM.

Vlogo za pridobitev posebnega statusa lahko vloži študent dodiplomskega in podiplomskega študija, v kateri navede kategorijo študenta s posebnim statusom, za katerega prosi in priloži ustrezna dokazila. Vlogo študenta s posebnim statusom obravnava Komisija za študijske zadeve na FT.

IZPIS IZ FAKULTETE

Študent se lahko iz fakultete izpiše osebno v referatu. In sicer tako, da v času uradnih ur v referat prinese pisno vlogo za izpis ter študentsko izkaznico.​​