Visokošolski strokovni študijski program Sodobne turistične prakse (od študijskega leta 2020/21)

​​​​SODOBNE TURISTIČNE PRAKSE

Temeljni cilj visokošolskega  strokovnega  študijskega  programa  1. stopnje Sodobne turistične prakse je  izobraziti  diplomante,  ki  bodo  sposobni  organizirati,  tržiti  in  izvesti turistično  dejavnost.  Njihovo  delovanje  bo  prvenstveno  usmerjeno  v  reševanje  problemov  oblikovanja  in  realizacije  turistične  ponudbe  v  organizacijah,  kjer  bodo  zaposleni ali samozaposleni, kar pomeni,  da  se  bodo  diplomanti  kot  kompetentni  strokovnjaki  lahko  zaposlovali  v  podjetjih,  ki  opravljajo  katerokoli  turistično  dejavnost in tudi v  vseh  ostalih podjetjih,  ki  se  pojavljajo  kot  kooperanti  ali  komplementarji  pri  oblikovanju  turistične  ponudbe.

POGOJI ZA NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK

Študent  lahko napreduje  v  2.  letnik,  če  z  opravljenimi  obveznostmi  1.  letnika  zbere  najmanj  48  ECTS, pri čemer mora obvezno opraviti vse obveznosti pri naslednjih učni enoti: Osnove turizma. Pogoji  za  napredovanje  v  3.  letnik  so  opravljene  vse obveznosti prvega  letnika  in  48  ECTS  iz drugega  letnika. Študent mora obvezno opraviti obveznosti pri naslednjih učnih enotah: Prireditve in turizem in Športni turizem.

PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE

Diplomanti  visokošolskega  strokovnega  študijskega  programa 1. stopnje Sodobne turistične prakse  bodo  v  okviru  študijskega programa pridobili naslednje predmetno-specifične  kompetence:

 • pridobiti splošno znanje o turizmu kot posebni storitveni dejavnosti na nacionalni in mednarodni ravni,
 • poznavanje Slovenije kot turistične destinacije in najpomembnejših turističnih regij po svetu,
 • razumevanje temeljnih kategorij gospodarjenja in ekonomike podjetja,
 • razumevanje osnovnih načel načrtovanja, upravljanja in managementa turistične destinacije in turističnih struktur,
 • osnove ravnanja z ljudmi pri delu,
 • obvladovanje temeljnih zakonitosti in veščin medkulturnega in digitalnega komuniciranja v turizmu,
 • komunikativne kompetence v treh tujih jezikih, poglobljeno jezikovno znanje in terminologija s področja turizma,
 • uporaba osnove informacijskih tehnologij ter specifike informacijskih rešitev v turizmu,
 • praktično poznavanje  različnih oblik turističnih produktov, ločevanje poslanstva in namena le-teh,
 • sposobnost oblikovanja kreativnih turističnih produktov na različnih področjih,
 • poznavanje trendov v turizmu
 • razumevanje pomena varnosti v sodobnem turističnem okolju,
 • praktično poznavanje poslovanja hotelov, turističnih obratov, prehrambenih obratov in destinacijskih organizacij,
 • poznavanje temeljnih organizacijskih in pravnih značilnosti slovenskega in mednarodnega turizma,
 • poznavanje koncepta, procesa in vsebine marketinga v turistični organizaciji,
 • izkazovanje vrednot skladno z načeli trajnostnega turizma in etičnih standardov,
 • vrednotenje kakovosti storitev in doživetij v turizmu.

ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021

Za VS program Turizem je bila vložena akreditacijska vloga, posodobljeni akreditirani učni načrt za VS program Sodobne turistične prakse so v veljavi od 1. 10. 2020. Učne načrte si lahko ogledate tudi na spletni strani AIPS.

 

PREDMETNIK