Praktično usposabljanje

​​​​​​​​​​​Pomemben del izobraževanja na področju turizma je nabiranje praktičnih izkušenj. Praktično usposabljanje poteka na vseh študijskih programih in sicer pri subjektih turističnih dejavnosti, ki ponujajo delo, primerno fakultetni stopnji izobrazbe. Študenti lahko praktično usposabljanje opravljajo tudi v tujini v okviru programa Erasmus+. Pred nastopom dela se študent udeleži uvodnega seminarja, po zaključku prakse pa pripravi pisno poročilo o opravljenem praktičnem usposabljanju ter ga zagovarja. Obrazce najdete pod zavihkom Pravilniki, navodila in obrazci, več pa si lahko preberete v Splošnih navodilih o praktičnem usposabljanju​.

VS 2. LETNIK
VS 3. LETNIKUN 3. LETNIKMAG 2. LETN​IK
20 ur seminarja20 ur seminarja
20 ur seminarja
10 ur seminarja
160 ur prakse400 ur prakse400 ur prakse140 ur prakse
6 ECTS
14 ECTS14 ECTS5 ECTS

Koordinator:

doc. dr. Boris Prevolšek

Koordinator:

doc​. dr. Boris Prevolšek

Koordinator:

doc. dr. Boris Prevolšek​

Koordinator:

izr. prof. dr. Mitja Gorenak​

Ure praktičnega usposabljanja se lahko študentu priznajo tudi v primerih, ko sodeluje pri organizaciji strokovne ekskurzije in podobno. O tem na podlagi Vloge za priznavanje obveznega praktičnega usposabljanja v organizaciji odloča Komisija za študijske zadeve. Prav tako se lahko študentu priznajo ure praktičnega usposabljanja, ki ga je opravil predhodno (največ 80 % obveznih ur prakse, preostali delež – najmanj 20 % – mora opraviti v za to predvidenem terminu). Študent mora za priznavanje predhodnih delovnih izkušenj vložiti Vlogo za priznavanje obveznega praktičnega usposabljanja v organizaciji. Izpolnjeno vlogo skupaj z dokazilom o obdobju pridobivanja ustreznih delovnih izkušenj (potrdilo/dokazilo s strani delodajalca ali potrdilo študentskega servisa) ter poročilom o opravljenem praktičnem usposabljanju odda v referat najkasneje do 30. 4. tekočega leta.

Sklep KŠZ o priznavanju prakse za 2. letnik (VS)

Sklep KŠZ o priznavanju prakse za 3. letnik (VS in UN)

​PRED PRAKSO (navodila za VS in UN študij)

a)      Izbira organizacije

Študent sam najde organizacijo (podjetje, institucijo ali ustanovo) ali organizacijo izbere iz že sklenjenih sporazumov med fakulteto in organizacijo. Praktično usposabljanje se lahko izvaja samo pri subjektih turističnih dejavnosti, ki ponujajo delo, primerno fakultetni stopnji izobrazbe. Praksa pri opravljanju gostinskih, vzdrževalnih in sorodnih storitev se ne prizna. Praksa se prav tako ne more izvajati pri subjektih, ki so v lasti oziroma upravljanju ožjih družinskih članov kandidata.

 SEZNAM ​PODJETIJ​​​, ki ponujajo možnost opravljanja praktičnega usposabljanja študentom FT UM.

b)      Izbira mentorja

Študent mora pri opravljanju praktičnega usposabljanja imeti mentorja. Mentorja izmed svojih zaposlenih določi organizacija, kjer študent dela. Mentor mora imeti vsaj visokošolsko izobrazbo oziroma 5 let relevantnih delovnih izkušenj.

c)       Usposabljanje

Pred začetkom dela so študenti v okviru FT UM napoteni na organizirani brezplačni sistematski pregled. Prav tako morajo študenti pred začetkom dela opraviti tečaj in izpit iz varnosti pri delu in varstvu pred požarom. Namig: mnogi študentski servisi za svoje člane organizirajo brezplačne tečaje in izpite.

d)      Zavarovanje

Fakulteta študente zavaruje oziroma plača prispevek za posebne primere zavarovanja v skladu s tretjim odstavkom 20. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/2012, ZPIZ-2).

e)      Pogodba

Študent mora pred začetkom opravljanja prakse podpisati tripartitno pogodbo o praktičnem usposabljanju med fakulteto in ponudnikom prakse. Izpolnjeno Pogodbo o praktičnem usposabljanju študenta morajo študenti natisniti v treh izvodih ter vse tri izvode podpisane s strani organizacije in študenta oddati koordinatorju ali v referat najkasneje 14 dni pred začetkom praktičnega usposabljanja. Obvezna priloga vsakega izvoda pogodbe je Program dela praktičnega usposabljanja (tudi v 3 izvodih) študenta/ke v organizaciji. Ko so pogodbe potrjene in podpisane s strani fakultete, jih lahko študent osebno prevzame v referatu, en izvod obdrži, drugega pa odnese organizaciji.

​MED PRAKSO

Med opravljanjem praktičnega usposabljanja je študent dolžan:

  • upoštevati navodila mentorja,
  • izpolnjevati obveznosti iz podpisane pogodbe,
  • spoštovati delovni čas, ki je enak delavnemu času organizacije oziroma po dogovoru.

​PO PRAKSI

Po zaključku praktičnega usposabljanja študent naredi pisno poročilo o opravljenem praktičnem usposabljanju v skladu z Navodili za izdelavo poročila. Poročilo mora biti pregledano in podpisano s strani mentorja v organizaciji. V primeru, da gre za opravljanje praktičnega usposabljanja v tujini, mora biti poročilo napisano tudi v angleškem jeziku. Poročilo o opravljenem praktičnem usposabljanju skupaj s potrdilom o izvedbi praktičnega usposabljanja (izpolnjeno s strani študenta in organizacije) mora študent oddati v referat do datuma izpitnega roka, ki je razpisan za predmet Praktično usposabljanje.

Na datum izpitnega roka poteka zagovor zaključnega poročila, ki predstavlja 50 % ocene, ostalo polovico predstavljata ocena poročila in mnenje mentorja v podjetju. Na izpitni rok se je potrebno prijaviti.

Študente tudi naprošamo, da rešijo anketni vprašalnik o praktičnem usposabljanju, ki nam bo s​lužil za pregled o infor​macijah, kje ste študentje opravljali prakso, kakšne vrste zadolžitev ste imeli in kako ste bili zadovoljni s praktičnim usposabljanjem v organizaciji.