Izpiti

​​​​​​​​Obvešča​​mo vas, da bodo termini izpitov v študijskem letu 2020/2021 za vse študijske programe objavljeni do 15. 11. 2020 v spletnem AIPSu

Navodilo glede izvajanja pred​​rokov in​ glede možnosti razpiso​vanja predrokov​.

IZPITNA OBDOBJA V ŠTUDIJSKEM LETU 2020/2021

Zimsko izpitno obdobje od 22. 1. - 19. 2. 2021

Poletno izpitno obdobje od 14. 6. - 9. 7. 2021

Jesensko izpitno obdobje od 16. 8. - 10. 9. 2021​

​POSTOPEK PRI​JAVE NA IZPIT TER ODJAVA Z IZPITA

Na izpit se prijavite elektronsko preko portala AIPS (https://aips.um.si/). Rok prijave je najkasneje 8 dni pred izpitnim rokom. Izpit lahko opravljajo samo študenti, ki izpolnjujejo pogoje za pristop k izpitu.

Študenti se lahko od izpita odjavite preko portala AIPS najkasneje 2 dni pred izpitom. Če se študent ne udeleži izpita, na katerega je prijavljen, se na naslednji izpitni rok ne more prijaviti.

Prijava preko portala AIPS je možna med 3. in 24. uro, 365 dni na leto. Zaradi redne izdelave varnostnih kopij podatkov elektronska prijava med 24. in 3. uro zjutraj ni mogoča. V primeru težav se obrnite na IKT koordinatorja (skrbnik.ft@um.si).

​PRIZNANJE IZPITA

Priznanje izpitov se ureja po postopkih in merilih, ki jih predpisuje Pravilnik o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru.

Postopek ugotavljanja, preverjanja in priznavanja znanj in spretnosti se začne na osnovi vloge kandidata, ki v pristojnem referatu za študentske zadeve vloži vlogo za priznavanje. K obrazcu je potrebno priložiti veljaven učni načrt opravljenega predmeta ter originalno potrdilo o oceni, s katero je bil izpit opravljen.

Postopki se uporabljajo za kandidate, ki se vpisujejo na Univerzo v Mariboru, in za že vpisane študente, ki želijo, da se jim znanja upoštevajo kot del opravljene študijske obveznosti v obstoječem programu.

Stroške postopka postopka za priznavanje in uveljavljanje študijskih obveznosti plačajo kandidati na podlagi tarifnega dela cenika UM.

Postavka »Stroški postopka ugotavljanja in priznavanja znanj in spretnosti pred vpisom oz. med študijem« (po cenika UM - 164,00 EUR) se zaračuna kandidatom/študentom, ki uveljavljajo priznavanje znanj in spretnosti iz naslova neformalnih znanj*, ki niso vnaprej dogovorjene med fakulteto in kandidatom/študentom. Vsem ostalim ciljnim skupinam se zaračunava prispevek »Izdaja sklepa o priznavanju učnih enot« (po ceniku UM - 18,10 EUR).

* Neformalno pridobljena so tista znanja in spretnosti, ki jih kandidati pridobijo v vzgojno-izobraževalnih in visokošolskih institucijah ali zunaj njih, izkazujejo pa jih s potrdili o usvojenem znanju ali veščinah (tečaji, delavnice, seminarji ipd.). Izobraževalne aktivnosti kandidatom ne dajejo javno veljavne stopnje izobrazbe ali kvalifikacije. V kategorijo neformalno pridobljenih znanj sodijo tudi znanja in spretnosti, pridobljena s priložnostnim učenjem, ki jih kandidati pridobijo na delovnem mestu, doma (samoizobraževanje, ljubiteljska dejavnost) in v vsakdanjem okolju ter zajemajo vsa znanja, spretnosti in izkušnje, ki jih pridobijo v vsakdanjem življenju. Tako pridobljena znanja se izkazujejo s potrdili delodajalca, lastnimi izdelki ali osebnimi zapisi.

Vloge za priznavanje izpitov iz drugih fakultet za predmete zimskega semestra naj študenti vložijo do 15. 10. tekočega leta. Vloge za priznavanje izpitov iz drugih fakultet za predmete letnega semestra naj študenti vložijo do 5. 3. tekočega leta. V nasprotnem primeru ne moremo zagotoviti, da bodo vloge obravnavane pravočasno.

​KOMISIJSKI IZPIT

Študenti Univerze v Mariboru lahko posamezen izpit opravljajo največ šestkrat (6). Vendar pa se vsako 4., 5. in 6. opravljanje izpita šteje kot komisijski izpit, ki je plačljiv. Na komisijski izpit se študent prijavi preko portala AIPS najmanj 7 dni pred razpisanim rokom. Po datumu opravljanja izpita študent na dom prejme račun za plačilo komisijskega izpita po veljavnem ceniku.

​VIŠANJE OCENE

Študenti lahko zvišujete oceno, pridobljeno pri posameznem predmetu. Če želite oceno zvišati v tekočem študijskem letu, ne potrebujete dovoljenja izvajalca predmeta. Če želite oceno zvišati kasneje, ob prijavi na izpit potrebujete soglasje izvajalca predmeta (obrazec Prijavnica na izpit).

OPRAVLJANJE IZPITOV VIŠJEGA LETNIKA

Študenti ponavljalci lahko opravljajo izpite višjega letnika, ob pogoju, da so opravljene vse obveznosti tekočega letnika ter ob pisnem soglasju nosilca predmeta (sklep komisije)​. 

​IZPITI PRI IZBIRNIH PREDMETIH, KI SE V ŠTUDIJSKEM LETU NE IZVAJAJO

Študenti, ki so opravili pogoje za pristop k izpitu, predmet pa se ne izvaja več, lahko izpit opravljajo na redno razpisanih izpitnih rokih.

Študenti, ki pogojev za pristop k izpitu niso opravili (nimajo izpolnjenih predpisanih obveznosti na vajah oziroma predavanjih), predmet pa se ne izvaja več, lahko podajo Vlogo za zamenjavo izbirnega predmeta na Komisijo za študijske zadeve. Nov predmet si lahko izberejo izmed izbirnih predmetov, ki se bodo izvajali v prihodnjem študijskem letu. Rok za oddajo prošenj je konec septembra.