Raziskovanje

​​​​​​Fakulteta za turizem se znotraj svojega rednega raziskovalnega dela povezuje s turističnim gospodarstvom in prenaša teorijo v prakso. Znanstveno raziskovalna dejavnost fakulteto uvršča v širši znanstveno-raziskovalni prostor, v katerem želimo suvereno soustvarjati teorije in vedenja na področju omenjenih ved. Naše izsledke objavljamo kot znanstvena in strokovno-raziskovalna dela, s katerimi bogatimo domačo in tujo turistično strokovno in znanstveno javnost. 

Kontaktne osebe

Prodekanja za znanstveno-raziskovalno delo: izr. prof. dr. Maja Turnšek

Predstojnik Inštituta za turizem: izr. prof. dr. Borut Vojinović

Kontaktni naslov: raziskovanje.ft@um.si

Strokovna sodelavka za projekte: Mateja Kuntarič

 

Zaposleni na Fakulteti za turizem intenzivno sodelujemo z gospodarstvom v več strokovnih in znanstvenih projektih, kar omogoča neposredni prenos novih znanj tudi v predavalnico. Znanstveno in strokovno delo na Fakulteti za turizem bi lahko v grobem razdelili na štiri stebre raziskovalnega dela in sodelovanja z gospodarstvom in okoljem na področju turizma

1. Destinacijski management in trajnostni razvoj

FT UM aktivno sodeluje v procesih lokalnega destinacijskega managementa, tako z povezovalnimi delavnicami, izobraževalnimi dogodki in konferencami, kot tudi z aktivnim oblikovanjem strategij trajnostnega turizma. Tovrstno sodelovanje je izrednega pomena tako za grajenje partnerstev, v katera se vključuje delo s študenti, kot za aktualnost pedagoških vsebin. 

2. Digitalizacija in komuniciranje v turizmu

Turizem je ena izmed prvih industrij, ki takoj za mediji, čutijo vse premike, ki jih prinaša digitalizacija, od sprememb v marketingu, do spletnih posrednikov pa vse do novih oblik virtualnega dela – digitalizacija pomeni konstantne spremembe, katere FT UM aktivno raziskuje v namen sodobnega poučevanja študentov. 

3. Gastronomija in povezovanje lokalnih ponudnikov 

Vključevanje lokalne ponudbe v turistične verige je izrednega strateškega pomena za razvoj turizma, tako z vidika ohranjanja kulturne in naravne dediščine, kot iz vidika spodbujanja lokalnega ekonomskega razvoja. Z raziskovalno-strokovnimi projekti na temo gastronomije in povezovanja lokalnih ponudnikov FT UM gradi mreže partnerstev, aktivno prispeva k trajnostnemu razvoju lokalnega okolja in prenaša aktualna strokovna znanja v učni program. 

4. Izobraževanje v turizmu  

Četrti steber raziskovanja, ki izredno pomembno prispeva k izboljšavam študijskega programa in pedagoškega procesa na FT UM, pa je raziskovanje vloge in trendov izobraževanja na področju turizma in pričakovanj gospodarstva in okolja glede izobraževanja bodočih kadrov. Ob vsakoletnih internih raziskavah v namen samoevalvacije, na to temo FT UM opravlja tudi raziskave, za katere so pridobljeni eksterni viri. Vključevanje št​udentov

V raziskovalno delo intenzivno vključujemo študente fakultete na vseh stopnjah študija. Tako omogočimo študentom vpogled v raziskovalno in razvojno delo ter v marsikaterem primeru povežemo lokalna okolja in podjetja s sposobnimi, nad turizmom navdušenimi, mladimi močmi prihodnosti. Vse študente, ki vas zanima tovrstno delo, še posebej pozivamo, da nam pišete na: raziskovanje.ft@um.si.

 

Mednarodno sodelovanje

Intenzivno krepimo raziskovalno mrežo, mednarodne projekte in raziskovalne obiske – povečujemo število raziskovalcev, ki odhajajo na gostovanja na raziskovalne zavode v tujino in obenem na naši instituciji gostimo vedno več raziskovalcev iz tujine. Vsako leto sodelujemo pri organizaciji letne mednarodne konference TAD – TOURISM AND DEVELOPMENT, ki jo pripravljamo v sodelovanju s partnerskimi fakultetami TIMS iz Srbije in LIBERTAS iz Hrvaške (več informacij na spletni strani http://www.tad-conference.com/ ).​