Završni radovi

​PRIJAVA TEME ZAVRŠNOG RADA

Studij završava izradom završnog rada. Temu završnog rada odabire student sam ili odabire jednu od raspisanih tema.

Odabir mentora

Zajedno s temom završnog rada student odabire i mentora. Mentor na programima VS i UN može biti bilo koji nastavnik visokog obrazovanja koji izvodi predmet na FTUM-u i izabran je na području iz kojega prevladava sadržaj završnog rada. Mentor na MAG programu može biti visokoškolski nastavnik s naslovom redovitog profesora, izvanrednog profesora ili docenta, koji je znanstveno aktivan na području znanstvene discipline na kojoj se temelji završni rad. Svaki visokoškolski nastavnik može u pravilu biti mentor za 5 diplomskih i 5 magistarskih radova. Student može odabrati i sumentora koji dolazi iz radnog okružja ili je kao visokoškolski nastavnik ili suradnik zaposlen na Fakultetu.

Ako se tijekom pisanja završnog rada pojavi razlog da suradnja mentora i kandidata više nije moguća, kandidat i mentor imaju pravo zatražiti promjenu na obrascu Prijava promjene teme završnog rada – promjena mentora.

Priprema dispozicije

Kada student odabere temu i dobije suglasnost mentora, priprema dispoziciju diplomskog/magistarskog rada u skladu s Uputama za pripremu dispozicije diplomskih radova i magistarskih radova. Dispoziciju, zajedno s ispunjenim obrascima Prijava teme diplomskog rada te Suglasnost predloženog mentora te mogućeg sumentora, treba poslati u studentsku referadu.

Dispoziciju završnog rada pregledava Povjerenstvo za završne radove. Ako je potrebno, student dopunjava dispoziciju prema preporukama Povjerenstva. Nakon izdavanja suglasnosti Povjerenstva o primjerenosti dispozicije dekan donosi Odluku o završnom radu. Odlukom potvrđuje mentora/sumentora, određuje broj primjeraka te krajnji rok obrane (1. stupanj – 30. rujna posljednje godine studija; 2. stupanj – jednu godinu od dana donošenja odluke).

Tijekom pisanja završnog rada kandidat može predložiti promjenu naslova odobrene teme popunjavajući obrazac Prijava promjene teme završnog rada – promjena naslova.

​Produženje valjanosti teme završnog rada

Prije isteka roka za izradu završnog rada, određenoga Odlukom o završnom radu, student može u referadi podnijeti Zahtjev za produženje roka valjanosti teme. O zahtjevu odlučuje Povjerenstvo za završne radove, koje može produžiti valjanost za najviše godinu dana.

 

PRIPREMA ZAVRŠNOG RADA

Student priprema završni rad u skladu s Pravilnikom o postupku pripreme i obrane završnog rada na studijskim programima prvoga i drugog stupnja FTUM-a i s Uputama za pripremu diplomskih i magistarskih radova na FTUM-u. Kao pomoć pripremljen je Prijedlog za završne radove.

Završni rad mora biti jezično uređen i pregledan. Student ima pravo izraditi i obraniti završni rad na stranom jeziku, što je detaljnije objašnjeno u 10. članku gore navedenog pravilnika.

U pripremi završnog rada student mora poštovati auto​​rska prava drugih autora. Završni rad ne smije biti plagiran, zato se u skladu s 11. člankom gore navedenog pravilnika svaki završni rad provjerava s obzirom na sličnost sadržaja s drugim radovima. Provjera se izvodi s pomoću programske podrške u Digitalnoj knjižnici – DKUM-u. Student predaje završni rad u DKUM te navodi svoju i mentorovu te sumentorovu e‐adresu, na koje će biti poslano izvješće o primjerenosti rada. Pritom slijedi Upute o postupku ustanovljivanja plagijata.

 

PREDAJA ZAVRŠNOG RADA

Student predaje elektroničku inačicu završnog rada (u Wordu) i Suglasnost predloženog mentora te mogućeg sumentora na tehnički pregled u referadu na e-adresu referat.ft@um.si. Završni rad mora biti već prije predaje na tehnički pregled jezično pregledan, što student dokazuje ispunjenom Potvrdom o lekturi završnog rada.

Tehnički pregled svakoga diplomskog rada obavlja član Povjerenstva za završne radove. Prvi tehnički pregled traje 5 radnih dana za svaki završni rad, svaki daljnji pregled 3 radna dana. Za vrijeme godišnjeg odmora od 15. srpnja do 15. kolovoza ti rokovi ne vrijede.

Kada Povjerenstvo potvrdi, odnosno donese izjavu o tehničkoj ispravnosti završnog rada, student u referadu predaje:

  • 2 (najviše 3, ako ima sumentora) spiralno uvezana primjerka završnog rada, uključujući i Izjavu o autorstvu i identitetu
  • potpisanu Izjavu o primjerenosti završnog rada
  • izvješće o provjeri sličnosti s drugim radovima (DKUM – 1. i 2. stranica izvješća)
  • Potvrdu o lekturi završnog rada
  • potvrdu da su podmirene sve obaveze u knjižnici (dobije se upitom na ft.knjiznica@um.si).

Referada nakon toga provjerava ispunjavanje uvjeta i ispravnost dokumenata, evidentira završni rad i studentu izdaje univerzalni nalog za plaćanje za izradu diplome. Slijedi donošenje Odluke o imenovanju povjerenstva za obranu završnog rada, u kojoj se određuje i datum, mjesto te jezik obrane završnog rada.

 

OBRANA

Obrana je završnog rada javna, a postupak obrane opisan je u 14. članku Pravilnika o postupku pripreme i obrane završnog rada na studijskim programima prvoga i drugog stupnja FTUM-a.

Ako diplomand obrani svoj završni rad i obrana je uspješna, predsjednik Povjerenstva za obranu isti dan predaje u referadu Zapisnik o obrani završnog rada. Ako povjerenstvo obranu završnog rada ocijeni kao neuspješnu, student prima kopiju potpisanog zapisnika o obrani završnog rada na osnovi kojega može u roku od 14 dana podnijeti molbu za ponovnu obranu. Moguće je samo jedno ponavljanje obrane završnog rada.

Nakon obrane student u referadi preuzima mapu s prijavnicom u Alumni klub i obrascem za upis dodatnih informacija u dodatku diplomi.

Student najkasnije 14 dana nakon obrane:

  • u AIPS-u ispunjava upitnik o zadovoljstvu studijem
  • u referadu predaje 2 tvrdo uvezana primjerka (završni rad 1. stupnja uvezan je u plave korice, natpisi na naslovnici su srebrne boje; završni rad 2. stupnja uvezan je u tamnozelene korice, natpisi na naslovnici su srebrne boje)
  • u sustavu e-diploma (u DKUM-u) objavljuje elektroničku inačicu završnog rada
  • u referadu predaje Izjavu o obradi osobnih podataka diplomanda.

Kada referada primi sve primjerke rada i obrasce, izdaje Potvrdu o diplomiranju/magistriranju i Potvrdu o položenim ispitima, zaključava elektroničku inačicu završnog rada u DKUM-u te prosljeđuje tiskanu inačicu završnog rada u knjižnicu, u kojoj se rad katalogizira u COBISS-u.

 

DODJELA DIPLOMA

Rok za dodjelu diploma određuje Senat Sveučilišta u Mariboru u studijskom kalendaru za tekuću akademsku godinu. Fakultet nakon toga odabire povoljan datum u predloženome proljetnom, ljetnom i jesenskom roku. U skladu s protokolom poziv na dodjelu diploma šalje se najmanje deset dana prije dodjele.

 

VAŽNE NAPOMENE ZA ZAVRŠNE RADOVE

PRODUŽENJE TEME ODNOSNO PONOVNA PRIJAVA TEME – S krajem akademske godine istječu prijave tema završnih radova, zato morate svi studenti, koji u tom trenutku nećete braniti temu, produžiti prijavu teme. Zahtjev za produženje teme s potpisima mentora i sumentora pošaljite u referadu. To možete učiniti najviše jednom. Kandidati, koji ste temu završnog rada već jednom produžili, morate temu završnog rada predati na ponovni postupak prijave teme, koji je jednak prvom postupku prijave teme. Tema i mentor smiju biti isti ako se mentor s tim slaže. Uzmite u obzir činjenicu da mentor nije dužan automatski ponovno preuzeti mentorstvo i da su mentori ograničeni brojem mentorstva (neki imaju te kvote već popunjene).

PLAĆANJE ZAVRŠNIH RADOVA – Ako student prijavi temu dok još ima status studenta, ne plaća ništa, čak ni ako temu produži poslije, kada više nema status. Ako student prijavljuje temu kada je već bez statusa, plaća prema cjeniku Sveučilišta u Mariboru. Obrana diplome ne plaća se posebno.