Praktično osposobljavanje
Važan je dio obrazovanja u području turizma akumulacija praktičnog iskustva. Praktična se izobrazba provodi na svim studijskim programima u sklopu turističkih aktivnosti koje nude posao u skladu s obrazovanjem na Fakultetu. Studenti mogu pohađati praktičnu nastavu i u inozemstvu u sklopu programa Erasmus+. Prije početka rada student sudjeluje na uvodnom seminaru, a nakon završene prakse priprema pisano izvješće o završenome praktičnom osposobljavanju, koje i zagovara. Više o tome pročitajte u Vodiču za opću poduku.

VS 2. GODINA​
VS 3. GODINAUN 3​. GODINAMAG 2. G​ODINA
20 sati seminara20 sati seminara20 sati seminara10 sati seminara
160 sati prakse400 sati prakse400 sati prakse140 sati prakse
6 ECTS bodova14 ECTS bodova14 ECTS bodova5 ECTS bodova

Koordinator:

pred. Boris Prevolšek, mag.

Koordinator:

pred. Boris Prevolšek, mag.

Koordinator:

doc. dr. Borut Vojinović

Koordinator:

doc. dr. Mitja Gorenak

​Sati praktičnog osposobljavanja studentu se također mogu priznati kada sudjeluje u organizaciji stručne ekskurzije i slično. O tome odlučuje Povjerenstvo za studijske poslove na osnovi Zahtjeva za priznavanje obaveznoga praktičnog osposobljavanja u organizaciji. Studentu se priznaju i sati praktičnog osposobljavanja koje je prethodno odradio (najviše 80 % obaveznih sati prakse, a preostali udio – najmanje 20 % – mora odraditi u predviđenom roku). Za priznavanje prethodnoga radnog iskustva student mora podnijeti Zahtjev za priznavanje obaveznoga praktičnog osposobljavanja u organizaciji. Ispunjeni zahtjev zajedno s dokazom o stečenome radnom iskustvu (potvrdom/dokazom poslodavca ili potvrdom studentskog servisa) te izvješćem o završenome praktičnom osposobljavanju dostavljaju se u referadu najkasnije do 30. travnja tekuće godine.

 

PRIJE PRAKSE (samo za studije VS i UN)

a) Odabir organizacije

Student sam pronalazi organizaciju (tvrtku ili ustanovu) ili odabire jednu od organizacija iz već sklopljenih sporazuma između Fakulteta za turizam i organizacija. Praktično osposobljavanje izvodi se samo u okviru turističkih djelatnosti koje nude posao primjeren fakultetskomu stupnju obrazovanja. Praksa u pružanju ugostiteljskih usluga, usluga održavanja i srodnih usluga ne priznaje se. Praksa se također ne može izvoditi kod subjekata koji su u vlasništvu ili njima upravljanju uži članovi obitelji kandidata.

POPIS POSLODAVACAkoji pružaju mogućnost praktičnog osposobljavanja studentima FTUM-a.

b) Odabir mentora

Student tijekom obavljanja praktičnog usavršavanja mora imati mentora. Mentora među svojim zaposlenicima određuje organizacija u kojoj student radi. Mentor mora imati najmanje visoko obrazovanje ili 5 godina relevantnoga radnog iskustva.

c) Osposobljavanje

Prije početka rada studenti se u okviru FTUM-a upućuju na organizirani besplatni sistematski pregled. Studenti moraju prije polaganja ispita također položiti tečaj i ispit iz zaštite na radu i zaštite od požara. Savjet: mnogi studentski servisi organiziraju besplatne tečajeve i ispite za svoje članove.

d) Osiguranje

Fakultet studentima osigurava, odnosno plaća doprinose za posebne slučajeve osiguranja u skladu s trećim stavkom 20. članka Zakona o mirovinskome i invalidskom osiguranju (Uradni list RS, br. 96/2012, ZPIZ-2).

e) Ugovor

Student mora prije početka prakse potpisati trodijelni ugovor o praktičnom usavršavanju između Fakulteta i pružatelja prakse. Ispunjen Ugovor o praktičnom osposobljavanju studenta u akademskoj godini 2016./2017. mora biti tiskan u tri primjerka, a sve tri kopije koje je prethodno potpisala organizacija student mora dostaviti koordinatoru ili u referadu najkasnije 14 dana prije početka praktične obuke. Obavezni je prilog svakom primjerku ugovora Program praktičnog osposobljavanja studenta/ice u organizaciji. Nakon što Fakultet odobri i potpiše ugovore, student ih može osobno preuzeti u referadi, zadržati jedan primjerak, a drugi odnijeti organizaciji.

 

TIJEKOM PRAKSE

Tijekom provođenja praktičnog osposobljavanja student je dužan:

  • slijediti upute mentora
  • ispunjavati obaveze iz potpisanog ugovora
  • poštovati radno vrijeme, koje odgovara radnom vremenu organizacije ili prema dogovoru.

 

NAKON PRAKSE

Nakon praktičnog usavršavanja student sastavlja pisano izvješće o završenome praktičnom osposobljavanju u skladu s Uputama za pripremu izvješća. Izvješće mora pregledati i potpisati mentor iz organizacije. U slučaju praktičnog osposobljavanja u inozemstvu izvješće mora biti napisano i na engleskom jeziku. Izvješće o završenome praktičnom osposobljavanju zajedno s potvrdom o izvođenju praktičnog osposobljavanja (koju ispunjavaju student i organizacija) student mora predati u referadu do datuma ispitnog roka, koji je raspisan za predmet Praktično osposobljavanje.

Na dan polaganja ispita brani se završno izvješće, koje predstavlja 50 % ocjene, a druga polovica odnosi se na ocjenu izvješća i mišljenje mentora iz organizacije. Na ispitni rok potrebno se prijaviti.​​