Prijavni roki v študijskem letu 2018/19

​​PRVA STOPNJA

Drugi prijavni rok za študijsko leto 2018/2019 za TUJCE in Slovence brez slovenskega državljanstva (državljane držav nečlanic EU) bo potekal od 12. do 14. septembra 2018. E-prijavo lahko oddate na spletnem portalu eVŠ: https://portal.evs.gov.si/prijava/.

 V drugem prijavnem roku se na še prosta oziroma razpisana vpisna mesta lahko prijavijo kandidati, ki niso oddali prve prijave za vpis in tisti, ki se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi navedenih študijskih programov. Kandidati lahko oddajo največ tri prijave. V eni prijavi kandidat napiše en študijski program, za katerega izpolnjujejo pogoje za vpis.

Drugi prijavni rok poteka neposredno na fakultetah, zato si lahko kandidati vse potrebne informacije pridobijo v referatih za študentske zadeve fakultete.​

 

 
ROK ZA ZAPOLNITEV PROSTIH MEST
Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest, ki bo v skladu z Razpisom za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2018/2019 potekal od 26. do 27. septembra 2018 do 12. ure.

Kot pravočasna prijava se upošteva:
  1. prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 27. septembra 2018 do 12. ure, vse morebitne priloge pa je visokošolski zavod prejel do 27. septembra 2018 do 18. ure in
  2. prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 27. septembra 2018 do 12. ure, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in osebno dostavljena visokošolskemu zavodu ali po pošti poslana na naslov, naveden v levem zgornjem kotu prijave za vpis. Visokošolski zavod mora prijavo za vpis z morebitnimi prilogami prejeti najkasneje do 27. septembra 2018 do 18. ure. 
Kot pravočasne bodo upoštevane zgolj prijave, ki bodo do 27. septembra 2018 do 18. ure, ne glede na način dostave prispele pristojnemu visokošolskemu zavodu. Nepravočasno prispele prijave bodo zavržene.


V tem roku se na še prosta vpisna mesta lahko prijavijo izključno:
- kandidati, ki se niso prijavili v prvem ali drugem prijavnem roku,
- kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku tekočega leta niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov,
- kandidati, sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal.

Kandidati, ki so v prvem prijavnem roku bili sprejeti v študijski program, in so se vanj vpisali, v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest ne morejo oddati prijave za vpis. Ne morejo je oddati tudi, če so se iz tega študijskega programa izpisali do 17. 8. 2018 ali kasneje. Prav tako prijave za vpis v tem prijavnem roku ne morejo oddati kandidati, ki so v prvem prijavnem roku bili sprejeti v en študijski program, a se vanj niso vpisali. Prijave za vpis v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest ne bodo mogli oddati kandidati, ki so oddali prijavo za vpis v drugem prijavnem roku, in so bili sprejeti v en študijski program, ne glede na to, ali se bodo v ta študijski program vpisali ali ne.​

 

DRUGA STOPNJA​

Drugi prijavni rok bo odprt 24. do 25. septembra 2018 do 12. ure.

V drugem roku se lahko prijavijo:
kandidati, ki niso oddali prijave v prvem prijavnem roku, 
kandidati, ki po prvem prijavnem roku niso bili sprejeti na želeni študij (razlog je lahko tudi ta, da niso pravočasno zaključili predhodnega študija), ter 
kandidati, ki so se v prvem prijavnem roku prijavili na študijski program, ki se ne bo izvajal.

V drugem prijavnem roku se lahko prijavijo tudi kandidati, ki so se v prvem prijavnem roku vpisali na študijski program, za katerega se ob zaključenem prvem prijavnem roku ne ve, ali se bo izvajal ali ne.

Neodvisno od prve prijave lahko drugo prijavo oddajo tudi kandidati, ki se v drugem roku prijavljajo na študijske programe, ki se izvajajo kot izredna oblika študija. Vse ostale kandidate bo sistem opozoril na to, da prijava ni mogoča.

Kandidati lahko na Univerzi v Mariboru v drugem roku oddajo zgolj eno prijavo, pri čemer se za prijavo šteje vsak vnos v eVŠ (ne glede na smer, način študija ipd.). V primeru poskusa druge in vsake nadaljnje prijave bo sistem kandidata na to avtomatsko opozoril in prijava ne bo mogoča. Kandidati lahko svoje prijave do zaključka prijavnega roka po želji spreminjajo ali brišejo.

Prijava za vpis je pravilno oddana šele takrat, ko kandidat v spletni aplikaciji eVŠ​ pritisne gumb »POŠLJI«. V primeru, da tega ne stori, prijava ne bo zabeležena v eVŠ in bo kot takšna zavržena s sklepom.

Za pravočasne prispele se štejejo samo prijave, ki so bile:
–      do 25. 9. 2018 do 12.00 elektronsko oddane in podpisane z digitalnim potrdilom,
–      do 25. 9. 2018 do 12.00 elektronsko oddane, nato pa natisnjene, podpisane in osebno oddane ali poslane po pošti na fakulteto najkasneje 26. septembra 2018 do 18. ure, ne glede na vrsto prenosa pošiljke.