Prijavni roki v študijskem letu 2019/20

​​​​​​​PRI​​JAVNI ROKI 2019/2020 ZA DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

ZA SLOVENSKE DRŽAVLJANE IN DRŽAVLJANE EVROPSKE UNIJE:

Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest:  25. do 26. september 2019, do 12. ure (prijava in dokumentacija morata biti osebno dostavljeni v Referat za študentske zadeve Fakultete za turizem v Brežicah v istem dnevu do 18. ure)


​​ZA SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN TUJCE IZ DRŽAV NEČLANIC EVROPSKE UNIJE:​
2. prijavni rok: 11. do 13. september 2019.

DRUGI PRIJAVNI ROK

Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ (https://portal.evs.gov.si/prijava/oziroma tako, da v vrstico brskalnika vpiše "eVŠ Prijava za vpis". Vsak kandidat lahko odda samo eno prijavo in sicer, če se prijavlja:
 • ​s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do 26. 9. 2019 do 12. ure. Priloge k prijavi osebno dostaviti v Referat za študentske zadeve Fakultete za turizem v Brežicah v istem dnevu do 18. ure.
 • ​brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do 26. 9. 2019 do 12. ure, nato natisniti, podpisati in ga osebno dostaviti v Referat za študentske zadeve Fakultete za turizem v Brežicah v istem dnevu do 18. ure.

Kot pravočasna prijava se upošteva:
 • ​prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 26. 9. 2019 do 12. ure in
 • prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 26. 9. 2019 do 12. ure, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in osebno dostavljena v Referat za študentske zadeve Fakultete za turizem v Brežicah v istem dnevu do 18. ure.
 
OPOZORILO:
Zadnji dan za elektronsko oddajo prve prijave v eVŠ je 26. september 2019 do 12. ure. Po tem datumu spremembe in odjave posameznih zapisanih študijskih želja niso več mogoče. 
 
Vpis v 1. letnik sprejetih v drugem prijavnem roku bo potekal v času od 25. 9. do 30. 9. 2019. Sklep o rezultatih izbirnega postopka boste prejeli na dom najkasneje do 24. 9. 2019 s strani Visokošolske prijavno-informacijske službe. V nekaj dneh po prejetju sklepa o rezultati izbirnega postopka, vam bomo na dom poslali tudi vabilo za vpis v 1. letnik skupaj z vsemi prilogami in navodili. Kandidata lahko vpiše tudi druga oseba, ki mora na vpisu predložiti kandidatovo pooblastilo, svoj osebni dokument, fotokopijo osebnega dokumenta kandidata in vso ostalo zahtevano dokumentacijo.​

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE)

Prijavni rok: 1. do 17. september 2019.

Kandidati za vpis v višji letnik oddajo prijavo za vpis preko elektronske vloge na portalu eVŠ (https://portal.evs.gov.si/prijava/) oziroma tako, da v vrstico brskalnika vpišejo "eVŠ Prijava za vpis". Vsak kandidat lahko odda več prijav. V prijavi kandidat napiše en študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis in sicer, če se prijavlja:

 • s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca po pošti ne pošilja, temveč prijavo za vpis v eVŠ odda do 17. 9. 2019. Po pošti mora priporočeno poslati na naslov fakultete tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII. točko aktualnega razpisa (na prilogi mora navesti tudi sklic na številko prijave za vpis);
 • brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora obrazec prijave za vpis poslati elektronsko v eVŠ do 17. 9. 2019, nato natisniti, podpisati in ga priporočeno poslati po pošti Visokošolski prijavno-informacijski službi največ tri dni po roku, določenem za pošiljanje obrazca prijave elektronsko v eVŠ (v prvem prijavnem roku je to do 20. 9. 2019). Po pošti mora priporočeno poslati na naslov fakultete tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod VII. točko aktualnega razpisa (na prilogi morate navesti tudi sklic na številko prijave za vpis).


Kot pravočasna prijava se upošteva:

 • prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 17. septembra 2019 in
 • prijava, ki je bila izpolnjena v eVŠ do 17. septembra 2019, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem oddanem obrazcu v eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti na naslov fakultete do 20. septembra 2019.


Prijave za vpis v višji letnik obravnava Komisija za študijske zadeve Fakultete za turizem ob upoštevanju meril za prehode in v skladu s postopki fakultete za hitrejše napredovanje za take kandidate, ki prejšnjega študija niso končali in se želijo vpisati v nižji, isti ali višji letnik. Kandidati, ki se prijavljajo za vpis v višji letnik, morajo izpolnjevati tudi splošne pogoje za vpis v 1. letnik študijskega programa, kamor se želijo vpisati. Letnik, v katerega se kandidat lahko vpiše, določi fakulteta v prijavno-sprejemnem postopku  ne glede na izbrani letnik, ki ga je kandidat označil v prijavi za vpis.

Vpis sprejetih kandidatov po merilih za prehode bo potekal v času od 21. 9. do 30. 9. 2019.

Za več informacij kontaktirajte Referat za študentske zadeve na referat.ft@um.si.

 

RAZPIS ZA VPIS ZA DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske program v študijskem letu 2019/2020 ​je izšel 1. 2. 2019. V sklopu razpisa za vpis na Fakulteto za turizem v študijskem letu 2019/2020 objavljamo naslednje dokumente:

Razpis za vpis v 1. letnik s številom vpisnih mest na Fakulteti za turizem

Vpisna mesta za tujce 2019/2020

Vpisna mesta za vpis v višji letnik 2019/2020

Vpisna mesta za vzporedni študij in študij diplomantov 2019/2020

Rokovnik prijavno-sprejemnega postopka za vpis v 1. letnik v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe​

___________________________________________________________________________________________________________

PRIJAVNI ROKI 2019/2020 ZA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ

DRŽAVLJANI REPUBLIKE SLOVENIJE IN DRŽAVLJANI DRŽAV ČLANIC EU:

2. prijava: Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest:  23. do 24. september 2019, do 12. ure (prijava in dokumentacija morata biti osebno dostavljeni v Referat za študentske zadeve Fakultete za turizem v Brežicah v istem dnevu do 18. ure)

SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA TER TUJCI – DRŽAVLJANI DRŽAV NEČLANIC EU:

2. prijava: v kolikor bodo na posameznih študijskih programih ostala prosta vpisna mesta in jih bodo fakultete razpisale, se lahko kandidati prijavijo z drugo prijavo, in sicer od 8. julija 2019 do najkasneje 8. septembra 2019. Kandidati, ki nameravajo svojo prijavo oddati v drugem prijavnem roku, morajo upoštevati, da se vpisni postopek morda ne bo končal pravočasno.
 

KAKO ODDATI PRIJAVO​

​Kandidati lahko prijavo za vpis oddajo na dva načina, in sicer s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali brez, tj. z uporabniškim imenom in geslom na spletni povezavi: http://portal.evs.gov.si/prijava/. Podrobna navodila za izpolnjevanje obrazca so dosegljiva na omenjeni spletni strani.​

DRŽAVLJANI REPUBLIKE SLOVENIJE IN DRŽAVLJANI DRŽAV ČLANIC EU:

 • če se kandidati na razpis prijavljajo s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca ne pošiljajo po pošti. Upošteva se prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do konca prijavnega roka (do 24. septembra 2019 do 12. ure). Priloge morajo biti osebno dostavljene v Referat za študentske zadeve Fakultete za turizem v Brežicah v istem dnevu do 18. ure.
 • če se kandidati elektronsko prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), morajo obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ najkasneje do konca roka za zapolnitev še prostih mest (do 24. septembra 2019 do 12. ure), nato pa ga natisniti, podpisati in osebno dostaviti v Referat za študentske zadeve Fakultete za turizem v Brežicah v istem dnevu do 18. ure.

Vsaka oddaja po roku bo onemogočena.
 

SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA TER TUJCI – DRŽAVLJANI DRŽAV NEČLANIC EU:
 • ​​​če se kandidati na razpis prijavljajo s kvalificiranim digitalnim potrdilom, natisnjenega obrazca ne pošiljajo po pošti. Upošteva se prijava, ki je bila izpolnjena in elektronsko podpisana ter oddana s kvalificiranim digitalnim potrdilom v eVŠ do konca prvega prijavnega roka (do 31. maja 2019). Na fakulteto Univerze v Mariboru, ki razpisuje študijski program, pa morajo kandidati po pošti priporočeno poslati le priloge, ki jih zahteva posamezna fakulteta, in sicer najkasneje do 5. junija 2019.
 • če se kandidati elektronsko prijavljajo brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), morajo obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ najkasneje do konca prvega prijavnega roka (do 31. maja 2019), nato pa ga natisniti, podpisati in osebno dostaviti ali priporočeno poslati po pošti na naslov fakultete Univerze v Mariboru, ki razpisuje študijski program (naslov je naveden v levem zgornjem kotu za vsako posamezno prijavo), najkasneje do 5. junija 2019.

Vsaka oddaja po roku bo onemogočena.

POMEMBNO: Prijava za vpis je pravilno oddana šele takrat, ko kandidat v spletni aplikaciji eVŠ pritisne gumb »POŠLJI«. V primeru, da tega ne stori, prijava ne bo zabeležena v eVŠ in bo kot takšna zavržena s sklepom. 

KDO LAHKO ODDA PRIJAVO​

V prvem prijavnem roku lahko vsak kandidat ob prijavi na razpis na Univerzi v Mariboru odda največ 3 prijave, pri čemer se za prijavo šteje vsak vnos v spletno aplikacijo eVŠ (ne glede na smer študija znotraj študijskega programa, način študija ipd.). V primeru poskusa četrte in vsake nadaljnje prijave bo sistem kandidata na to opozoril in prijava zanj ne bo več mogoča. Vrstni red oddanih prijav ni pomemben, saj kandidati z vsako prijavo na razpis kandidirajo enakovredno. Kandidati lahko svoje prijave do zaključka roka za prijavo po želji spreminjajo ali brišejo. O vsaki spremembi bodo obveščeni tudi po elektronski pošti, navedeni v svoji prijavi. 

 
V drugem roku se lahko prijavijo:
 • ​kandidati, ki niso oddali prijave v prvem prijavnem roku,
 • kandidati, ki po prvem prijavnem roku niso bili sprejeti na želeni študij (razlog je lahko tudi ta, da niso pravočasno zaključili predhodnega študija), ter
 • kandidati, ki so se v prvem prijavnem roku prijavili na študijski program, ki se ne bo izvajal.

V drugem prijavnem roku se lahko prijavijo tudi kandidati, ki so se v prvem prijavnem roku vpisali na študijski program, za katerega se ob zaključenem prvem prijavnem roku ne ve, ali se bo izvajal ali ne (ne velja za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce; ti bodo o tem obveščeni šele po zaključku prvega prijavnega roka za Slovence in državljane članic EU – obveščate jih istočasno). 

Neodvisno od prve prijave lahko drugo prijavo oddajo tudi kandidati, ki se v drugem roku prijavljajo na študijske programe, ki se izvajajo kot izredna oblika študija. Vse ostale kandidate bo sistem opozoril na to, da prijava ni mogoča.

Kandidati lahko na Univerzi v Mariboru v drugem roku oddajo zgolj eno prijavo, pri čemer se za prijavo šteje vsak vnos v eVŠ (ne glede na smer, način študija ipd.). V primeru poskusa druge in vsake nadaljnje prijave bo sistem kandidata na to avtomatsko opozoril in prijava ne bo mogoča. Kandidati lahko svoje prijave do zaključka prijavnega roka po želji spreminjajo ali brišejo.

 

VPIS SPREJETIH KANDIDATOV

Vpis v podiplomske študijske programe se bo opravil po zaključku posameznega roka.

Za prvi prijavni rok:
 • ​najkasneje do 20. septembra 2019 za državljane Republike Slovenije ter državljane držav članic Evropske unije in
 • najkasneje do 28. junija 2019 za Slovence brez slovenskega državljanstva ter tujce.
Za drugi prijavni rok oz. rok za zapolnitev še prostih mest velja, da se vpis v podiplomske študijske programe opravi najkasneje do 30. septembra 2019.

POMOČ

Kontakt za podporo prijaviteljem pri izpolnjevanju prijave za vpis je Enotni kontaktni center državne uprave (EKC); e-naslov: ekc@gov.si; tel.: 080 2002 (od 8.00 do 22.00 ure med delavniki); za tel. klice iz tujine: 00 386 1 478 85 90. EKC nudi prijaviteljem podporo pri težavah pri vstopu v prijavo s kvalificiranim digitalnim potrdilom in elektronskim podpisovanjem ter prvo raven pomoči za ostala vprašanja pri izpolnjevanju e-obrazca prijave za vpis. 

Več o samem prijavno-vpisnem postopku ter o izkušnjah z eVŠ  si lahko preberete med najpogostejše zastavljenimi vprašanji, ki so dosegljiva na: http://www.um.si/studij/splosno/Strani/FAQ.aspx, lahko pa se obrnete tudi na Oddelek za izobraževanje in študentske zadeve Univerze v Mariboru (el. pošta: petra.usar@um.si, poststudy@um.si). ​

RAZPIS ZA VPIS ZA DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Razpis za vpis v podiplomske študijske programe UM v študijskem letu 2019/2020 je objavljen tukaj: