Prijavni roki v študijskem letu 2021/22

​​​​​​​​​​​​​​PRI​​JAVNI ROKI 2021/2022 ZA DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Vpis_referat_slika.jpg
 PRIJAVNI ROKI ZA EU DRŽAVLJANE

1. prijavni rok: 16. 2. do 19. 3. 2021

V PRVEM PRIJAVNEM ROKU SE LAHKO PRIJAVIJO KANDIDATI:

- državljani/-ke Republike Slovenije in državljani/-ke držav članic Evropske unije;

- državljani/-ke držav nečlanic Evropske unije, ki imajo stalno bivališče v Sloveniji in so sami/-e ali njihovi starši rezidenti RS za davčne namene;

- osebe s priznanim statusom mednarodne zaščite in prosilci/-ke za mednarodno zaščito.

Kandidati/-ke naj bodo pri izpolnjevanju prijave pozorni/-e , da izpolnjujejo oziroma bodo izpolnjevali/-e pogoje za vpis v posamezni študijski program, sicer se jim študijska želja ne bo upoštevala!

Kandidati/-ke lahko v prvem in drugem prijavnem roku po prednostnem vrstnem redu izberejo največ tri študijske programe, v katere se želijo vpisati in za katere izpolnjujejo oziroma bodo do rokov, objavljenih s tem razpisom, izpolnjevali/-e  pogoje za vpis.

Pomemben je vrstni red izbranih študijskih programov, saj  bo  pod  pogoji,  ki  so  v  tem  razpisu  navedeni  v  poglavju  o  izbirnem  postopku,  kandidat/-kauvrščen/-a   v prvega, za katerega bo izpolnil/-a  vse pogoje.

2. prijavni rok: 20. do 27. 8. 2021

V DRUGEM PRIJAVNEM ROKU SE LAHKO PRIJAVIJO KANDIDATI:

- ki se niso prijavili v 1. roku,

- ki se niso uvrstili v noben študijski program,

- ki se niso vpisali v noben sprejeti program.

Drugo prijavo za vpis lahko oddajo tudi tisti, ki so se po prvem prijavnem roku vpisali v sprejeti študijski program, vendar so se iz njega izpisali do 17. 8. 2021.

Rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest:  23. do 24. 9. 2021 do 12. ure.

V tem prijavnem roku se na prosta vpisna mesta lahko prijavijo kandidati, ki se niso prijavili v prvem ali drugem prijavnem roku ali se niso uvrstili v nobenega od v prvi ali drugi prijavi naštetih študijskih programov in kandidati, sprejeti v prvem ali drugem prijavnem roku v študijski program, ki se ne bo izvajal.


PRIJAVNI ROKI ZA NON- EU DRŽAVLJANE

1. prijavni rok: 16. 2. do 20. 4. 2021 

2. prijavni rok: 6. 9. do 8. 9. 2021 (V drugem prijavnem roku se na še prosta oziroma razpisana vpisna mesta lahko prijavijo kandidati, ki niso oddali prve prijave za vpis in tisti kandidati, ki so oddali prvo prijavo za vpis, vendar se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi navedenih študijskih programov. Vsak kandidat lahko odda največ tri prijave. V eni prijavi se kandidat prijavi na en študijski program, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis.) 

Rokovnik Tujci 21-22


Kako se prijavim (način prijave)?

Kandidati/-ke lahko oddajo eno prijavo, v kateri po prednostnem vrstnem redu navedejo do tri (3) študijske želje. Prijavo za vpis kandidat odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ https://portal.evs.gov.si/prijava/:

a) s    kvalificiranim    digitalnim    potrdilom,  

b) AAI-računom (račun avtentikacijske  in  avtorizacijske  infrastrukture) ali

c) uporabniškim  imenom  in  geslom  preko  sistema  SI-PASS, ki deluje v okviru Državnega centra za storitve zaupanja.

Kot pravočasna se upošteva:

prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom (kvalificirano digitalno potrdilo ali AAI-račun) oziroma brez varnega elektronskega podpisa (uporabniško ime in geslo) v eVŠ do roka, objavljenega v razpisu (za prvi prijavni rok velja, da je zadnji dan za elektronsko oddajo prijave v eVŠ 19. marec 2021. Po 19. marcu 2021 spremembe in odjave posameznih zapisanih študijskih želja niso več mogoče).

Obvezne priloge:

V  prijavno-sprejemnih  postopkih  za  študijsko  leto  2021/2022  prijavitelji/-ce vsa  k  prijavi  zahtevana  dokazila (tiste priloge k prijavi, ki so zahtevane pod 6.točko in v prilogi 4 razpisa) vlagajo elektronsko preko portala eVŠ.

 

 

RAZPIS ZA VPIS ZA DODIPLOMSKI ŠTUDIJ

Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske program v študijskem letu 2021/22 je izšel 9. 2. 2021. V sklopu razpisa za vpis na Fakulteto za turizem v študijskem letu 2021/22 objavljamo naslednje dokumente:

Razpis za vpis v 1. letnik s številom vpisnih mest na Fakulteti za turizem

Vpisna mesta za tujce 2021/22

Vpisna mesta za vpis v višji letnik 2021/22

Vpisna mesta za vzporedni študij in študij diplomantov 2021/22

Rokovnik prijavno-sprejemnega postopka za vpis v 1. letnik v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe


RAZPIS ZA VPIS NA PODIPLOMSKI ŠTUDIJ:

Prvi prijavni rok za državljane EU:

1.4. – 8.9.2021

Kdo se lahko prijavi:

- Državljani/-ke RS in državljani/-ke držav članic EU;

- Državljani/-ke držav nečlanic EU, ki imajo stalno prebivališče v RS in so sami/-e ali njihovi starši rezidenti RS za davčne namene;

 - Osebe s priznanim statusom mednarodne zaščite in prosilci/-ke za azil.

Rok za vpis: 17. 9. 2021

Prijavni rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest:

22. - 23. 9. 2021 do 12. ure (to je tudi rok za oddajo prilog)

Prosta vpisna mesta bodo objavljena 20. septembra 2021.

Kdo se lahko prijavi:

- Kandidati/-ke, ki niso oddali/-e prijave v prvem roku. - Kandidati/-ke, ki po prvem roku niso bili/-e sprejeti/-e na želeni študij.

- Kandidati/-ke, ki so se v prvem roku prijavili/-e na študijski program, ki se ne bo izvajal. - Kandidati/-ke, ki so se v prvem roku prijavili/-e na študijski program, za katerega se še ne ve, ali se bo izvajal.

- Kandidati/-ke, ki se v drugem roku prijavljajo na študijske programe, ki se izvajajo kot izredna oblika študija.

- Slovenci/-ke brez slovenskega državljanstva in državljani/-ke držav nečlanic EU – tujci/-ke, če se fakulteta za to odloči.

Rok za vpis: do 30. 9. 2021 (iz upravičenih razlogov na podlagi pisne vloge kandidata/-ke do 30. oktobra 2021).

 

 

Prvi prijavni rok za državljane NON EU:

1.4. – 31.5.2021

Kdo se lahko prijavi:

- Slovenci/-ke brez slovenskega državljanstva;

- Državljani/-ke držav nečlanic EU.

Rok za vpis: 30. 6. 2021

Drugi  prijavni rok za državljane NON EU:

5. 7. – 8. 9. 2021

Kdo se lahko prijavi:

- Kandidati/-ke, ki niso oddali/-e prijave v prvem roku;

- Kandidati/-ke, ki po prvem roku niso bili sprejeti/-e na želeni študij.

- Kandidati/-ke, ki se v drugem roku prijavljajo na študijske programe, ki se izvajajo kot izredna oblika študija.

Rok za vpis:

30. 9. 2021 (iz upravičenih razlogov na podlagi pisne vloge kandidata/-ke do 30. oktobra 2021).

Rok za zapolnitev prostih mest:

Če bodo po zaključenem prvem prijavnem roku za državljane/-ke Republike Slovenije in državljane/-ke držav članic Evropske Unije ostala prosta vpisna mesta za redni ali izredni študij in se bo fakulteta odločila, da jih razpiše ter ponudi tudi Slovencem/-kam brez slovenskega državljanstva in državljanom/-kam držav nečlanic Evropske Unije – tujcem/-kam, se lahko le-ti/-e nanje prijavijo prijavnem roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest, pri čemer razpoložljiva mesta najprej zasedejo državljani/-ke Republike Slovenije in državljani/-ke držav članic Evropske unije, šele nato Slovenci/-ke brez slovenskega državljanstva in državljani/-ke držav nečlanic Evropske Unije – tujci/-ke.

NAČIN PRIJAVE:

Prijavo za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru kandidat/-ka odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ s kvalificiranim digitalnim potrdilom, AAI-računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture) ali uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS, ki deluje v okviru Državnega centra za storitve zaupanja. Kandidati/-ke morajo ob prvi prijavi v storitev SI-PASS registrirati uporabniški račun, v okviru katerega izberejo tudi želeni način oddaje prijave za vpis. Kandidate/-ke opozarjamo, da si dobro zapomnijo oziroma shranijo uporabniško ime in geslo, ki ju bodo uporabili/-e ob registraciji uporabniškega računa SI-PASS.

 

Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom (kvalificirano digitalno potrdilo ali AAI-račun) oziroma brez varnega elektronskega podpisa (uporabniško ime in geslo) v eVŠ do roka, objavljenega v točkah 2.1 in 2.2 tega razpisa.

 

OPOZORILO

Prijava za vpis je pravilno oddana šele takrat, ko kandidat/-ka v spletni aplikaciji eVŠ pritisne gumb »POŠLJI«. V primeru, da tega ne stori, prijava ne bo upoštevana v izbirnem postopku. Kandidatom/-kam predlagamo, da pred zaključkom postopka prijave preverijo, ali so prijavo res oddali/-e v sistem. O pravilno oddani prijavi kandidat/-ka prejme potrdilo na naslov elektronske pošte, naveden na njegovi/njeni prijavi.

 

PRILAGANJE DOKAZIL:

Kot dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev v prijavno-sprejemnem postopku veljajo skenirani dokumenti ali fotografije izvirnih spričeval in drugih zahtevanih dokumentov. V skladu s 108. členom Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZZUOOP) (Uradni list RS, št. 152/20) se v prijavno-sprejemnem postopku za študijsko leto 2021/22 prijave za vpis in vsa k prijavi zahtevana dokazila vlagajo po elektronski poti preko informacijskega sistema eVŠ, če je identiteto vložnika/-ce mogoče ugotoviti. Identiteta prijaviteljev/-ic se bo preverjala na podlagi EMŠO (za državljane/-ke Republike Slovenije) oziroma kopije osebnega dokumenta (za državljane/-ke ostalih držav članic Evropske Unije zadostuje osebna izkaznica ali potni list, za državljane/-ke držav nečlanic Evropske Unije pa zgolj potni list).

 

O objavi zahteve za dopolnitev prijave na portalu eVŠ bo kandidat/-ka obveščen/-a na naslov elektronske pošte, naveden v njegovi/njeni prijavi, in z SMS sporočilom na telefonsko številko, če jo bo v prijavi navedel/-a. Navodila za oddajo dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev so objavljena na: https://portal.evs.gov.si/navodila-za-oddajo.

 

VPISNI POGOJI:

Vpisni pogoji so objavljeni v besedilu razpisa (FT_2021_22.pdf (um.si))​

​Več informacij na MOJA.UM (Vpis na podiplomski študij (um.si)​​