Obvestila za študente

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 • Razpis za demontratorje

  Objavljeno: 10.10.2018 | Kategorije: Visokošolski Univerzitetni Magistrski

  Razpis za demontratorje


   

  Na podlagi 5. člena Pravilnika o demonstratorstvu na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru (v nadaljevanju FT UM) je Študentski svet FT UM na seji dne 8. 10. 2018 sprejel naslednji

   

  SKLEP
  o razpisu postopka kandidiranja in imenovanja
  demonstratorjev na Fakulteti za turizem Univerze v Mariboru

   

   
  Študentski svet FT UM zbira prijave demonstratorje študente za študijsko leto 2018/2019. Študenti demonstratorji primarno delujejo z namenom sodelovanja in pomoči pri pedagoškem delu svojih mentorjev.

  V šolskem letu 2018/2019 sta potrebo po demonstratorjih posredovala naslednja visokošolska učitelja:
  ·         Izr. prof. dr. Vlasta Kučiš – 2 demonstratorja
  ·         Izr. prof. dr. Andrej Lisec – 1 demonstrator

   

  1.
  ROK ZA PRIJAVO

   
  Rok za vložitev kandidature je najkasneje do torka, 16. 10. 2018 do 12. ure.

  Kandidature se oddajo na izpolnjenem obrazcu, ki je priloga tega razpisa:

  V predalček Študentskega sveta FT v dekanatu FT UM, s pripisom »Kandidatura za demonstratorja študenta FT« v zaprti pisemski ovojnici v enem izvodu. Obvezne priloge izpolnjenemu in podpisanemu obrazcu:
  -          potrdilo o vpisu,
  -          dokazilo o povprečni oceni in oceni pri predmetu pri katerem kandidira za demonstratorja,
  -          priporočilno pismo visokošolskega učitelja (če ga ima),
  -          motivacijsko pismo, v katerem se kandidat opredeli pri katerih predmetih želi opravljati demonstratorstvo.

  ali
   
  v elektronski obliki na naslov Študentskega sveta FT: ss.ft.um@gmail.com z naslovom »Kandidatura za demonstratorja študenta FT« z obveznimi prilogami: izpolnjen in podpisan obrazec za kandidaturo v pdf. obliki in zgoraj navedene priloge v pdf. obliki.

   

  Kandidature, ki bodo vložene po zgoraj določenem roku, bodo zavržene kot prepozne.


   

   

   

   
  2.
   
  PREGLED PRISPELIH VLOG
   

  Študentski svet Fakultete za turizem odpre in pregleda vse pravočasno prispele vloge.  Na podlagi vsebine priloženega motivacijskega pisma kandidata, Študentski svet razvrsti prejete vloge in jih posreduje visokošolskim učiteljem, ki so izrazil potrebo po študentu demonstratorju.

   
  3.
   
  MERILO ZA  IZBOR
   

  Za demonstratorje  študente na FT UM lahko kandidirajo študenti, ki izpolnjujejo  kriterije za presojo primernosti, v skladu s 6. členom Pravilnika o demonstratorstvu FT UM, in sicer:

  -              povprečna ocena študenta mora biti najmanj 8,0 
  -              ocena pri predmetu kjer bo sodeloval kot demonstrator mora biti najmanj 9,0 ali priporočilno 
                  pismo visokošolskega učitelja
  -              izkazano zanimanje na podlagi motivacijskega pisma.

   

  4.

   

  ROK ZA IZBIRO KANDIDATOV
   

  Študentski svet se sestane najkasneje do 23. 10. 2018, pregleda prispele prijave, jih razvrsti po vsebini motivacijskega pisma in jih posreduje visokošolskim učiteljem, ki so izrazili potrebo po študentu demonstratorju.

  Izmed prejetih vlog kandidatov, visokošolski učitelj, ki je izrazili potrebo po študentu demonstratorju, v skladu z merili za izbor izbere najustreznejšega kandidata. Odločitev visokošolskega učitelja je dokončna.  


   

   

   
   

  5.
   
  IMENOVANJE DEMONSTRATORJEV ŠTUDENTOV
   
   

  Visokošolski učitelj svojo odločitev o izbranem kandidatu pisno sporoči Študentskemu svetu FT UM, ki se z odločitvijo seznani in jo skupaj s prošnjo za imenovanje študentov demonstratorjev pri posameznih predmetih za študijsko leto 2018/2019,  posreduje dekanu FT UM. Dekan FT UM izda sklep s katerim imenuje študenta demonstratorja.

   

  6.
   
  OBJAVA SKLEPA
   

  Ta sklep objavi FT UM na oglasni deski FT UM in na spletni strani FT UM.

   

  Priloge:
  -          obrazec za kandidaturo


   

   (razpis in obrazec​). ​

 Arhiv obvestil

 Ostala obvestila